Les

Klubbdrift

På de fleste arbeidsplasser er det flere Parat-medlemmer. Du vil få større utbytte av medlemskapet og stå sterkere overfor arbeidsgiver hvis du går sammen med de andre Parat-medlemmene og danner en gruppe, en klubb, på arbeidsstedet. En viktig oppgave for tillitsvalgte er å sørge for god drift av klubben.
Av Parat Publisert dato 17.11.2020 10:00 redigert 11.01.2021 10:49
På alle arbeidsplasser med tre eller flere medlemmer skal være en lokal gruppe. I privat sektor er det tradisjon for å kalle en gruppe på arbeidsplassen for klubb. Det er det ikke i like stor tradisjon for alle steder i det offentlige. Det er fritt fram å definere seg som lokal enhet, gruppe, forening eller klubb. I praksis så er dette ulike navn på det samme. 

Alle lokale grupper skal ha egne vedtekter. Disse vedtektene kan ikke være i strid med Parats vedtekter.

Man må ha respekt for at ikke alle medlemmer har like stor interesse for å engasjere seg faglig, men forutsetningen for å ha en fungerende lokal gruppe er at noen er villig til å påta seg verv. 

For den tillitsvalgte kan arbeidet fort bli ensomt. Ved å danne et styre vil tillitsvalgt ha et forum å drøfte de fleste sakene han/hun jobber med. 

Klubbstyret 
Styret i klubben velges på årsmøtet og leder arbeidet mellom årsmøtene. Det er formelt sett to typer tillitsvalgte på en arbeidsplass. De tillitsvalgte som er valgt av medlemmene i henhold til våre vedtekter (organisasjonstillitsvalgte), og de som er valgt i henhold til reglene i de respektive hovedavtalene (avtaletillitsvalgte). Dette er et viktig skille, da det er hovedavtalen som gir oss rett til å representere medlemmene overfor arbeidsgiver. Et klubbstyres oppgave vil typisk være:
  • Være et drøftingsorgan for den tillitsvalgte 
  • Ha kontakt med medlemmene. Være tilgjengelig for medlemmer som ønsker kontakt samt være til stede på "møtestedene" som er på arbeidsplassen 
  • Holde kontakt med Parat regionalt og sentralt. 
  • Informere medlemmene. Videresende informasjon fra Parat og informere om informasjon, drøftinger og forhandlinger med ledelsen i virksomheten 
  • Verve nye medlemmer 
  • Delta i det praktiske forarbeidet samt prioriteringene i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. 
  • Arrangere medlemsmøter/temakvelder for alle eller deler av medlemmene 
  • Drøfte høringsuttalelser

Leder 
Leder av våre klubber er både hovedtillitsvalgt i henhold tariffavtalen og leder valgt av årsmøtet.

Leder har mange viktige oppgaver i en klubb, og er klubbens ansikt utad. Det aller viktigste for enhver tillitsvalgt er at man ønsker å bidra og vil være med å påvirke sin egen arbeidsplass.

En god leder skal ikke gjøre alle oppgavene selv, men skal sørge for at man løser den oppgaven som man er opptatt av så effektivt som mulig. Henvendelser fra ledelse, andre klubber, fra Parat og andre steder bør svares på så raskt som mulig. Det er leders ansvar at det skjer, selv om det er andre i klubben som skal gjøre den faktiske jobben. 

Lederen skal sørge for innkalling og eventuell dagsorden for styremøter. 

Sekretær 
Sekretæren har som primæroppgave å skrive (korte) protokoller fra møtene, hjelpe til med eventuell rapportering, ta vare på den post/e-post og andre papirer dere lager og mottar som klubb. Man kan gjerne la protokollføringen gå på omgang, men én bør ha et hovedansvar for oppbevaring. 

I protokoller så skal dato, hvem som var tilstede, navn på saken(e), hva som ble vedtatt, eventuelle motforslag og dissenser (markert uenighet) og antall for og imot være med. 

Tips: Ta en gjennomgang av det dere har tatt vare på en gang i året. Protokoller og avtaler må tas vare på, men sakspapirer, nyhetsbrev fra Parat og annet bør kastes jevnlig (minst hvert tredje år). Kan noe lagres elektronisk så gjør gjerne det, men inngåtte avtaler må i tillegg tas vare på i papirformat. 

Kasserer 
Alle grupper med minimum 5 betalende medlemmer har rett til driftsstøtte fra Parat. Noen har egen kontingent i tillegg, andre igjen får støtte fra arbeidsgiver. Disse pengene må det holdes oversikt over, det skal søkes, rapporteres og medlemmene skal gis innsyn i pengebruken. Til dette må man ha en kasserer i styret som holder i disse oppgavene. 

Egen økonomi og klubbens økonomi skal ikke blandes. Bruk av penger skal styrebehandles eller tas opp på årsmøtet ved større disposisjoner. Styret og til sist årsmøtet skal ha rapport i form av regnskap, og det skal også Parat ha. På Parats skjema kan man laste ned egne regnskapsskjema som kan brukes. Regnskapet skal være signert av to personer (kasserer og tillitsvalgt) i gruppen.

Vi har samlet noen dokumenter som går nærmere inn i klubbarbeidet:

© Parat - din arbeidstaker-organisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?