Personvernerklæring

Parat er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg som medlem i Parat brukes i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen (den norske personopplysningsloven som gjennomfører EU/EØS sin personvernforordning (GDPR)).

I denne personvernerklæringen gir vi deg som medlem informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Hvilke opplysninger vi har om deg

Opplysninger som gis av deg
Når du melder deg inn som medlem i Parat og benytter deg av våre medlemstilbud, gir du oss typisk følgende opplysninger:

Kontakt- og medlemsinformasjon, som navn, alder, personnummer, bostedsadresse, epostadresse, telefonnummer, arbeidsgiver, stillingsbetegnelse hos arbeidsgiver, eventuell lønn og medlemsrolle (sentral eller lokal tillitsvalgt om aktuelt).

Betalingsinformasjon, som lønnsopplysninger og betalingsmetode for betaling av kontingent (giro eller trekk i lønn med hjemmel i arbeidsmiljøloven og relevant tariffavtale/hovedavtale) og kontonummer.

Kommunikasjon, som når du kontakter serviceavdeling/medlemsarkiv eller har kontakt med våre ansatte rådgivere, advokater, forhandlere og andre ansatte.

Saksinformasjon, som opplysninger du oversender til oss for å belyse en eventuell sak hos Parat. Hva slags informasjon du oversender vil avhenge av sakens karakter, men kan for eksempel være opplysninger om helse, dokumentasjon knyttet til arbeidssituasjon, økonomiske forhold, familieforhold, arv osv. Denne dokumentasjonen overleverer du til oss frivillig, men det påpekes at saksbehandlere i Parat kan være avhengig av denne dokumentasjonen for å kunne gi deg korrekt råd og veiledning.

Opplysninger om deltakelse på kurs, som kontakt- og medlemsinformasjon, arbeidsgiver, kursbevis, informasjon om allergier i forbindelse med matservering og annet som er nødvendig for å administrere kurset og dokumentere din deltakelse på kurset.

Opplysninger som samles inn om deg
 Ved at du er medlem i Parat samles typisk inn følgende opplysninger:

Informasjon fra tillitsvalgte. Parat mottar til tider informasjon fra lokale tillitsvalgte som den tillitsvalgte har mottatt fra arbeidsgiver.

Informasjon fra offentlige tilgjengelige registre. Parat kvalitetssjekker opplysninger mot Folkeregisteret for å sikre korrekt kontaktinformasjon på sine medlemmer.

Bilder. Parat kan ta bilder i forbindelse med ulike arrangementer, som kurs og sosiale arrangementer når medlemmet har avgitt et gyldig samtykke til slik bruk.

Hvorfor bruker vi opplysningene?
Her er de viktigste formålene vi bruker opplysningene til:

For å identifisere deg, administrere ditt medlemskap og levere våre tjenester til deg som medlem
For dette formålet bruker vi typisk kontakt- og medlemsinformasjon, kommunikasjon, saksinformasjon og opplysninger om deltakelse på kurs.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger for dette formålet er at det er nødvendig for å oppfylle vår medlemsavtale med deg (GDPR art. 6b) og at det er nødvendig for å ivareta våre vedtektsfestede formål, blant annet å fremme medlemmenes interesser og rettigheter (GDPR art. 6f). Der vi behandler opplysninger om ditt fagforeningsmedlemskap, som er en sensitiv personopplysning, er vårt rettslige grunnlag at det er nødvendig for å utføre våre oppgaver som ledd i Parats berettigede aktiviteter (GDPR art. 9d).

For ordens skyld gjengis Parats vedtektsfestede formål:
1. Parat skal ivareta og fremme medlemmenes interesser i faglige, økonomiske, arbeidsmiljømessige og sosiale forhold knyttet til arbeidsforholdet.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

3. Parat arbeider for å styrke samarbeidet mellom forbundene i YS.

4. Parat skal ha et konkurransedyktig medlemstilbud til arbeidstakere i alle sektorer av arbeidslivet.

5. Parat arbeider for et ikke-diskriminerende arbeidsliv, hvor medlemmene sikres medbestemmelse og innflytelse på egen arbeidssituasjon."

For å fakturere medlemskontingent.
For dette formålet bruker vi kontakt- og medlemsinformasjon og betalingsinformasjon.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger for dette formålet er at det er nødvendig for å oppfylle vår medlemsavtale med deg (GDPR art. 6b)

For å drive markedsføring.
For dette formålet brukes navn og bilder fra kurs og arrangementer.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger for dette formålet er vår berettigede interesse i å fremme vår virksomhet (GDPR art. 6f). Der loven krever samtykke (GDPR art. 6a), f.eks. fra å bruke bilder av deg for vår markedsføring, vil vi ikke behandle opplysningen uten samtykke.

For å sende deg informasjon, nyhetsbrev og arrangementsinvitasjoner.
Dette gjør vi via SMS eller epost. For dette formålet brukes kontakt- og medlemsinformasjon i form av navn, telefonnummer og epostadresse.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger for dette formålet er vår berettigede interesse i å ha dialog om deg om blant annet nyheter om tarifforhandlinger og streik, samt å gi informasjon om kurs og medlemsfordeler (GDPR art. 6f). Fordi dette innebærer behandling av sensitive personopplysninger – fagforeningsmedlemskap, er det rettslige grunnlaget dessuten at det er nødvendig for å utføre våre oppgaver som ledd i Parats berettigede aktiviteter (GDPR art. 9d). Du kan når som helst melde deg av våre utsendelser ved å bruke avmeldingsknappen i epostene du mottar.

For å utarbeide statistikk
For dette formålet brukes i utgangspunktet kun anonyme opplysninger, typisk for å få oversikt over våre medlemmer. Der det er ønskelig å inkluderer personopplysninger vil dette skje på bakgrunn av ditt samtykke for det konkrete formålet.

Der vi belager oss på ditt samtykke, vil formålet og annen informasjon om behandlingen fremkomme av samtykkeerklæringen. Du kan når som helst trekke tilbake dine samtykker. Dette gjør du på "Min Side" eller ved å ta kontakt med oss.

Vi kan også behandle personopplysninger for formål som er forenlige med de som er nevnt over, f.eks. for bokføringsformål, samt i den grad det er nødvendig for å håndtere saker, klager og rettstvister.

Hvem deler vi opplysningene med?
Vi har leverandører og samarbeidspartnere som vi kan dele dine personopplysninger med. Dette er:

- Leverandører av IT-tjeneste. Disse vil kunne ha tilgang til de opplysningene om deg som vi lagrer i systemet leverandøren drifter. Slike leverandører fungerer som våre databehandlere.

- Selskap som gjennomfører anonyme spørreundersøkelser eller voteringer, for eksempel for uravstemning, valg av tillitsvalgte eller å kartlegge vår medlemsmasse. Disse vil typisk motta din epostadresse, slik at de kan sende deg epost. Slike selskaper fungerer som våre databehandlere.

- Samarbeidspartnere som tilbyr medlemsfordeler, som bank- og forsikring. Disse vil motta ditt navn og ditt fødselsnummer for å kunne verifisere at du har rett til den aktuelle medlemsfordelen. Dette gjør de som databehandler for oss. Med ditt samtykke vil vi også kunne dele ditt navn og kontaktinformasjon til våre samarbeidspartnere for at de kan markedsføre sine tjenester til deg. Da vil samarbeidspartneren fungere som behandlingsansvarlig, og måten de da behandler dine opplysninger på vil fremgå i samtykketeksten og i samarbeidspartnerens personvernerklæring.

- DNB, som utsteder medlemsbevis for fremvisning til tredjeparter via YS APP eller fysisk. DNB fungerer som vår databehandler.

- Til lokale tillitsvalgte (se nedenfor).

Der de vi deler opplysninger med fungerer som våre databehandlere, vil ha databehandleravtaler med dem for å sørge for at de ikke bruker opplysningene på egne vegne, men kun innenfor rammene av oppdraget de har med oss.

Tillitsvalgte i Parat
Parats tillitsvalgte i den enkelte virksomhet får tilgang til opplysninger om sine medlemmer i Parat som tilhører den tillitsvalgtes virksomhet. Dette inkluderer kun kontakt- og medlemsinformasjon og betalingsinformasjon som den tillitsvalgte får tilgang til via Min Side. De tillitsvalgte får ikke innsyn i korrespondanse eller saksinformasjon, med mindre medlemmet selv samtykker til dette i den konkrete sak eller overleverer slik informasjon til tillitsvalgte på eget initiativ.

I kraft av lov og avtaleverk kan arbeidsgivere overlevere opplysninger til Parats lokale tillitsvalgte som den tillitsvalgte kan overlevere til Parats saksbehandlere.

Min side
Alle medlemmer i Parat har tilgang til Min Side via Parats nettside (parat.com) og personlig passord. Her kan det enkelte medlem få innsyn i sine personopplysninger, endre adresse, trekke tilbake samtykker, osv.

Hvordan sikrer vi dine opplysninger?

Parat er opptatt av å behandle dine personopplysninger fortrolig og sikkert.. Dette innebærer blant annet at:

- Alle ansatte i Parat har signert taushetserklæringer. I tillegg er advokatene i Parat bundet av lovbestemt taushetsplikt.

- Tillitsvalgte har taushetsplikt etter lov og avtaleverk om personopplysninger vedkommende får om Parats medlemmer i kraft av sin rolle som tillitsvalgt.

- Parat bruker også systemer med tilgangskontroller for å sikre personopplysningene.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig for de formålene som er beskrevet over.

Dette innebærer som hovedregel at vi lagrer opplysningene om våre medlemmer så lenge de er medlem.

Ved utmelding slettes personopplysningene senest innen seks måneder. Enkelte opplysninger vil vi likevel beholde lenger. Dette er typisk opplysninger vi er lovpålagt å beholde, for eksempel opplysninger om betaling av medlemskontingent (faktura), som vi i medhold av bokføringsloven må beholde i minst fem år. Disse opplysningene lagres kun for dette formålet. Videre vil Parat beholde personopplysninger lenger der det er nødvendig å beholde for å håndtere en konkret sak, klage eller rettstvist, om den vedvarer etter at ditt medlemskap er opphør. Vi vil da slette opplysningene når saken er ferdig og behovet for å beholde opplysningene opphører.

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å ta kontakt med oss. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned. Noen av rettighetene kan du også utøve via Min Side. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon

- Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Innsyn

- Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering.

Rette å supplere opplysninger om deg.

Sletting

- Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning

- Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.

Dataportabilitet

- Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet/organisasjon i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Innsigelse

- Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om hvilke begrensninger som gjelder.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter.

Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:

Personvernombud:
Forhandler/jurist Truls Bjørhei 
Tlf: 45 60 30 93
E-post: truls.bjorhei@parat.com

Kontaktperson:
Forbundsadvokat Per Jostein Ekre
Tlf.: 90 84 14 43
E-post: pje@parat.com

Adresse:
Parat
Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Tlf.: 48 21 01 00
E-post: post@parat.com


Nettside: parat.com

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS