Vekst og verving

Jo flere som står sammen på en arbeidsplass, jo større påvirkningskraft og innflytelse!

Som tillitsvalgt må du jobbe aktivt for å rekruttere nye medlemmer. Medlemstallet har betydning for å sikre medbestemmelsen, få større innflytelse og økt påvirkningskraft.

Det mest grunnleggende i arbeidet med vekst og rekruttering er å ivareta og beholde de medlemmene vi allerede har. Fornøyde medlemmer er våre viktigste ambassadører. Tenk gjennom hva som er viktig for å ivareta og beholde medlemmer på din arbeidsplass. Fornøyde medlemmer og gode rutiner for å møte potensielt nye medlemmer er nøkkelen for å få gruppen til å vokse.

Derfor må du som tillitsvalgte legge til rette for en godt fungerende lokal medlemsgruppe, med en plan for og gjennomføring av lokale møter og aktiviteter, kommunikasjon, rutiner for søknad om driftstilskudd og andre aktuelle midler, samt sørge for at Parat er synlig på arbeidsplassen.

Det personlige møtet mellom deg og et ikke-medlem gir resultater. Du tar deg tid, er interessert og spør og lytter til hvilke behov han/hun har i arbeidshverdagen. Deretter kan du fortelle om det gode fellesskapet, om Parat som fagforening og hvordan vi kan dekke behovene.

Verver du et nytt yrkesaktivt medlem gir vi deg et gavekort til en verdi av 500 kroner som takk for innsatsen. Jo flere du verver, jo flere gavekort får du!

Parat benytter Paygoo forhåndsbetalt MasterCard som kan brukes på nett og i alle butikker som aksepterer kort fra MasterCard.

Hvem kan verves?

Uorganiserte, nye ansatte, andre ansatte i virksomheten, andre yrkesgrupper, ansatte i tilsvarende virksomheter andre steder, venner og bekjente.

Hvor kan verving foregå?

Verving av nye medlemmer skjer gjerne i det daglige på din egen arbeidsplass, inne på ditt eget kontor, på din egen avdeling, i kantina, eller på samlinger for etaten/bransjen, enten ved å oppsøke potensielle medlemmer, eller ved å arrangere stand, informasjonsmøter, kampanjer eller samlinger.

Hvordan verve nye medlemmer?

Vi anbefaler at det jobbes planmessig og aktivt med vekst og rekruttering. Dette trenger ikke være verken tidkrevende eller ressurskrevende.

Mål og handlingsplan

Sett et konkret (tallfestet og tidfestet) mål, realistisk og ambisiøst: X antall nye medlemmer innen et år, eller netto vekst på x antall medlemmer i løpet av et år. Vurder om det er enkelte områder eller avdelinger som skal utpekes som fokusområder eller om innsatsen skal være lik overalt. Hvilke andre organisasjoner er til stede?

Lag en konkret handlingsplan for vekst og rekruttering og beskriv alle tiltak og aktiviteter, tidfest gjennomføring, utpek ansvarlige (egen vekstansvarlig?) og vurder evt. kostnader. Henvend dere gjerne til regionkontoret for bistand og støtte.

Profilering og synlighet – hvor synlig er Parat på arbeidsplassen?

Ta i bruk plakater, oppslag og profileringsmateriell, web/intranett/Facebook. Hva kan gjøres for å profilere Parat enda bedre? Tenk nært og lokalt. Synliggjør lokale aktiviteter og resultater. Ha alltid et lite lager av brosjyremateriell og profileringsartikler. Dette får du ved å henvende deg til ditt nærmeste regionkontor.

Nyansatte

Lag en rutine for hvordan nyansatte fanges opp og kontaktes. VÆR FØRST! (møte, e-post, telefon). Følg opp førstekontakten etter en ukes tid. Gjennomfører bedriften introduksjonskurs for nyansatte så sørg for å få bidra med informasjon. Du kan også vurdere å utforme et eget informasjonsskriv om Parat ved virksomheten, evt. få bistand til dette fra Parats kommunikasjonsavdeling.

Direkte kontakt med potensielle medlemmer

Tenk på at det er vel så viktig å avdekke behov som å fortelle om Parat. Presenter deg og spør for eksempel om vedkommende har hørt om Parat, om han/hun har kjennskap til det å være organisert, hva som betyr noe i arbeidsforholdet. Trekk frem hva Parat er i din virksomhet og fokuser på noen av våre medlemsfordeler. Gjør det enkelt å melde seg inn.

Stands

Ta stilling til egnet plassering, tidspunkt, hvem skal stå på stand, hva det skal fokuseres på, kaffe/kaker, utdeling av materiell, og antrekk for de som står på stand. Innhent tillatelse fra arbeidsgiver og sørg for god informasjon og synlighet i forkant.

Kampanjer

Det kan gjennomføres ulike typer kampanjer: Innmeldingskampanje med premie til alle som melder seg inn, vervekampanje med premie til de som verver, eller synlighetskampanje – belønning av ulik art (for eksempel en enkel quiz om Parat på arbeidsstedet).

En kampanje krever planlegging, der dere bestemmer kampanjeperiode, tiltak i forkant av kampanjen (plakater, informasjon, stand), evt. aktiviteter i kampanjeperioden (åpne møter, foredrag og lignende), premier (utvelgelse og utsendelse) samt tiltak i etterkant av kampanjen – synliggjøre resultater/vinnere.

Møter/foredrag

Arranger gjerne informasjonsmøter om Parat med egne medlemmer som hovedmålgruppe, eller åpne møter med foredrag e.l. som kan trekke nysgjerrige og potensielt nye medlemmer. Sørg for at dere kan komme i kontakt med deltakerne i etterkant ved registrering av navn og e-post under møtet.

De gode argumentene – forslag til tekster du kan bruke som argumenter når du skal verve

Én linje

Parat er organisasjonen for deg som tror på viktigheten av det organiserte arbeidslivet, som ønsker profesjonell bistand i arbeidsforholdet og som vil være partipolitisk uavhengig.

Tre linjer

Parat er organisasjonen for deg som tror på viktigheten av det organiserte arbeidslivet, som ønsker profesjonell bistand i arbeidsforholdet og som vil være partipolitisk uavhengig. Et stort antall rådgivere, forhandlere, advokater og jurister står til enhver tid parat for å gi deg støtte, råd og hjelp.

Halv side

Parat er organisasjonen for deg som tror på viktigheten av det organiserte arbeidslivet, som ønsker profesjonell bistand i arbeidsforholdet og som vil være partipolitisk uavhengig. Et stort antall rådgivere, forhandlere, advokater og jurister står til enhver tid parat for å gi deg støtte, råd og hjelp.

Dette tilbyr Parat:

• Individuell privat rettshjelp fra en av Parats mange advokater. Du får bistand gjennom hele ditt yrkesaktive liv selv om du bytter jobb eller om det skjer endringer på arbeidsgiversiden, også i saker som ikke berører arbeidsforholdet.

• Mye penger å spare på forsikringer og banklån gjennom Gjensidige og Nordea. Parat har også en rekke andre medlemstilbud hvor du kan spare penger.

• God opplæring og veiledning av tillitsvalgte

• Seks regionkontorer som arrangerer ulike aktiviteter og møteplasser.

• Medlemmer i Parat kan søke om utdanningsstipend som tilskudd til etter- og videreutdanning med søknadsfrist 1. april og 1. oktober hvert år.

• Parat organiserer alle, uansett om du er ansatt i privat, kommunal eller statlig virksomhet.

• Medlemskapet i Parat, med alle medlemsfordeler, kan du ta med deg når du bytter jobb, blir arbeidsledig eller pensjonerer deg.

Les også: Profilering

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS