Les

Lønnssamtalen – hva er viktig?

Mange kvier seg for å be om en lønnssamtale med sin leder. I denne artikkelen vil vi gi deg et par tips som kanskje kan gjøre det lettere for deg å forberede deg og gjennomføre en slik samtale. 
Av Parat Publisert dato 17.10.2019 15:50 redigert 09.11.2020 17:13

Hva er en lønnssamtale og har du krav på det?
En lønnssamtale er ikke en forhandling. Det er en samtale mellom en ansatt og leder om den ansattes arbeidsprestasjoner, karriere- og lønnutsikter. Dette er en fin arena for forventningsavklaring fra begge parter. Det er en veiledende samtale som skal ta for seg din verdi for virksomheten og hvordan du skal oppnå dine karriere- og lønnsmål i virksomheten.

Dersom du jobber et sted hvor du er omfattet av tariffavtalen med KS, KS-bedrift, KA eller Staten, har du krav på lønnssamtale. Det er også noen tariffavtaler i privat sektor som gir deg rett til en lønnssamtale, i hovedsak vil dette gjelde funksjonæravtaler. I tillegg kan arbeidsavtalen din inneholde bestemmelser om dette.

Finn ut om du har krav på en lønnssamtale, og har du ikke krav på det kan du likevel be om det. Å be om en lønnssamtale viser at du har ambisjoner og interesse for jobben din. En lønnssamtale kan i mange tilfeller være lurt å ha før det er lønnsforhandlinger i virksomheten. Dersom du og din leder er enige om at lønnen din bør økes, er dette et svært godt argument for de påfølgende lønnsforhandlingene.  Du kan også bruke tipsene og argumentene i denne artikkelen når du skal skrive lønnskrav. 

Lønnssamtale eller medarbeidersamtale?
Lønnssamtaler og medarbeidersamtaler bør holdes adskilt. Temaene som tas opp i en medarbeidersamtale egner seg ofte ikke i en lønnssamtale. Det er viktig å ha fokus på lønn og lønnsutvikling i en lønnssamtale, og at man ikke bruker for mye tid til å diskutere alle sider ved arbeidsforholdet. Dette er temaer det er mer naturlig å ta i en medarbeidersamtale.

Hvordan fastsettes lønnen din?
Din lønn er fastsatt på grunnlag av flere faktorer. Stillingens oppgaver og ansvar, din utdanning og erfaring, ansiennitet, og ikke minst hvordan rekrutteringsgrunnlaget var da du fikk stillingen er viktige kriterier som arbeidsgiver vurderer når lønnen din fastsettes. Når det er vanskelig å rekruttere så får man gjerne et høyere lønnstilbud enn om det er mange  kompetente søkere.

Lønnsutviklingen etter at du har blitt ansatt, vil  avhenge av hvor du jobber, om det er tariffavtale på din arbeidsplass og ikke minst hvor aktiv du selv er til å bruke de mulighetene du har til å styrke egen lønnsutvikling.I virksomheter der det er tariffavtaler så vil det vesentlige av lønnsendringer finne sted gjennom sentrale og lokale forhandlinger. De fleste vil oppnå lønnsvekst gjennom kollektive forhandlinger. Parat mener også det er gjennom kollektive forhandlinger man best kan oppnå resultater som ivaretar alle på en arbeidsplass. Lønnssamtaler er et viktig supplement til kollektive forhandlinger, og gjør det mulig for deg å synliggjøre individuelle krav og forventninger.

Hva bør du forberede deg på før du møter arbeidsgiver?
Prøv å tenke som arbeidsgiver – hvorfor vil det lønne seg for arbeidsgiver å gi deg mer i lønn? Vis at det er samsvar mellom virksomhetens mål, utvikling og behov og dine arbeidsoppgaver, innsats og resultater. For å få gjennomslag for ditt krav og dine forventninger, bør du ta arbeidsgivers og virksomhetens interesser og behov med i beregningen.

«Tenk etter først» er det noe som heter. Hva er du selv villig til å betale for? Det kan av og til være godt å stille seg selv noen slike HV-spørsmål (hvem, hva hvor). Dette kan skape en større forståelse for de forskjeller som i dag er på din arbeidsplass.

Ansiennitet er nærmest aldri tema i lønnssamtaler og individuelle lønnsvurdereringer.  Individuell lønn handler i mye større grad om virksomhetens vurdering av din totale kompetanse, din totale leveranse, verdiene du kan lever, og hva virksomheten er villig til å betale for å få tilgang til din kompetanse og arbeidsinnsats.

Hvilken kompetanse har du? Har det skjedd endringer i din kompetanse det siste året? Er du flink til å dele kompetanse med dine kollegaer? Her bør både kurs, intern opplæring, læring gjennom nye oppgaver og eventuell videreutdanning tas med. Prøv å vektlegge hvilken betydning den nye kompetansen har for din arbeidsplass.

Hvordan har du lykkes med dine arbeidsmål det siste året? Har du møt de forventninger som stilles til deg? Har din arbeidssituasjon endret seg? Har du fått nye og mer krevende oppgaver? Jobber du raskere? Leverer du arbeid av høyere kvalitet?  – prøv her å vurdere deg selv sett fra andre sitt ståsted.

Har du fått økt ansvar siden forrige lønnssamtale? Her bør både faglig ansvar og ledelse vurderes og om du har fått mer formelt ansvar, for eksempel selvstendig prosjektansvar, stedfortreder, fagansvar, blitt teamleder eller fått personalansvar.

Hvordan vurderes arbeidsinnsatsen din? Viser du initiativ og kommer med forslag til endringer? Hvor tilpasningsdyktig er du i forhold endringsprosser, ny teknologi og nye måter og arbeide på? I hvilken grad er du til støtte og hjelp form andre på din arbeidsplass? Her kan deltakelse i sosiale aktivieter og bidrag til et godt sosialt arbeidsmiljø være momenter som du bør vurdere.

Husk at ikke alle momentene ovenfor har betydning for deg. Velg deg ut de punktene som er gjeldende for deg og bygg gode argumenter rundt disse.

Du kan også gjøre det samme når du skal skrive et lønnskrav i forbindelse med lønnsforhandlinger. Lønnskrav sendes enten til tillitsvalgt eller til ledelsen.

Andre forhold som kan ha betydning for din lønnsutvikling 
Alle arbeidsgivere må ta hensyn til at virksomhetene skal nå sine mål. Noen mål er følger av lov og avtaleverk og det må også tas hensyn til hvordan en virksomhet oppfattes utad.

Det er ikke lov å diskriminere eller forskjellsbehandle på bakgrunn av kjønn, etnisitet religion, livssyn, seksuell orintering, kjønnsidenitiet og kjønnsuttrykk eller funksjonsnedsettelse. Dette gjelder også i forhold til forskjeller i lønn. Mener du at du har lavere lønn enn dine kollegaer på grunn av en eller flere av disse faktorene, så er dette noe du bør drøfte med din tillitsvalgte og evt. Ta opp med din arbeidsgiver.

Mange virksomheter har en lokal lønnspolitikk. Bruk den lokale lønnspolitikken i virksomheten og kriteriene nedfelt der. Kriteriene sier noe om hvilke kvaliteter arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering. Kan du vise til at det er samsvar mellom virksomhetens utvikling og behov for dine arbeidsoppgaver, din innsats og dine resultater? Det er dette som vil telle om din leder mener du er verdt den høyere lønnen som du ønsker.

Hva bør du huske på under lønnssamtalen?
- Vær forberedt på motargumenter. Tenk gjennom dette og mulige svar på forhånd. Ta med nødvendig dokumentasjon Som underbygger argumentene dine.

- Husk at alle sammenligninger ikke er like gode – skal du henvise til og sammenligne deg med andre i virksomheten, tilsvarende stillinger i andre virksomheter eller tariffområder – så gjør et godt forarbeid.

- Husk å opptre så saklig som mulig. Dette er en samtale og det er sjelden lurt å stille ulitimate krav Notér ned så mye du klarer underveis, slik at du lettere kan henvise til og knytte lønnssamtalen til de krav eller ønsker du har om endring i lønn 

- Det bør føres referat fra lønnssamtalen. Alternativt så bør du selv lage en skriftlig oppsummering for eget bruk.

- Husk at lønnssamtalen er ikke en lønnsforhandling. Lønnssamtalen er først og fremst en forberedelse til kommende lønnsforhandlinger.

Les mer: Tips til utforming av lønnskrav 

Lykke til!

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?