Lønnssamtalen – hva er viktig?

Mange kvier seg for å be om en lønnssamtale med sin leder. I denne artikkelen vil vi gi deg et par tips som kanskje kan gjøre det lettere for deg å forberede deg og gjennomføre en slik samtale.

En lønnssamtale er en samtale mellom deg og din leder om lønn, arbeidsprestasjoner og karriere- og lønnsutvikling. Det er en veiledende samtale om din verdi for virksomheten, og hvordan du kan oppnå dine karriere- og lønnsmål. Dette er en fin arena for forventningsavklaring fra begge parter.

Les mer: Hva er egentlig lønn?

Har jeg krav på lønnssamtale?

Mange har krav på en lønnssamtale i henhold til en sentral eller lokal tariffavtale. Jobber du et sted hvor du er omfattet av tariffavtalen med KS, KS-bedrift, KA eller staten, har du krav på lønnssamtale. Det er også noen tariffavtaler i privat sektor som gir deg rett til lønnssamtale. I tillegg kan arbeidsavtalen din inneholde bestemmelser om dette. Har du ikke krav på lønnssamtale, kan du likevel be om det.

Finn ditt avtaleområde og avtale her

Hvorfor skal jeg ha en lønnssamtale?

Å be om lønnssamtale viser at du har ambisjoner og interesse for jobben din. En lønnssamtale kan i mange tilfeller være lurt å ha før det er lønnsforhandlinger i virksomheten. En lønnssamtale er ikke en forhandling, men hvis du og din leder er enige om at lønnen din bør økes, er dette et svært godt argument for de påfølgende lønnsforhandlingene. Du kan også bruke tipsene og argumentene i denne artikkelen når du skal skrive lønnskrav.

Les mer: Tips til utforming av lønnskrav

Lønnssamtale eller medarbeidersamtale?

Lønnssamtaler og medarbeidersamtaler bør holdes adskilt. Temaene som tas opp i en medarbeidersamtale egner seg ofte ikke i en lønnssamtale. Det er viktig å ha fokus på lønn og lønnsutvikling i en lønnssamtale, og at man ikke bruker for mye tid til å diskutere alle sider ved arbeidsforholdet. Dette er temaer det er mer naturlig å ta i en medarbeidersamtale.

Les mer: Hvordan fastsettes lønnen din?

Andre forhold som kan ha betydning for din lønnsutvikling

Alle arbeidsgivere må ta hensyn til at virksomheten skal nå sine mål. Noen mål følger av lov- og avtaleverk, og det må også tas hensyn til hvordan en virksomhet oppfattes utad.

Det er ikke lov å diskriminere eller forskjellsbehandle på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, eller funksjonsnedsettelse. Dette gjelder også forskjeller i lønn. Mener du at du har lavere lønn enn dine kollegaer på grunn av en eller flere av disse faktorene, er dette noe du bør drøfte med din tillitsvalgte og eventuelt ta opp med din arbeidsgiver.

Mange virksomheter har en lokal lønnspolitikk. Bruk den lokale lønnspolitikken i virksomheten og kriteriene nedfelt der. Kriteriene sier noe om hvilke kvaliteter arbeidsgiver vektlegger i sin vurdering. Kan du vise til at det er samsvar mellom virksomhetens utvikling og behov for dine arbeidsoppgaver, din innsats og dine resultater? Det er dette som vil telle om din leder mener du er verdt den høyere lønnen du ønsker.

Prøv å tenke som arbeidsgiver – hvorfor vil det lønne seg for arbeidsgiver å gi deg mer i lønn? Vis at det er samsvar mellom virksomhetens mål, utvikling og behov, og dine arbeidsoppgaver, innsats og resultater. For å få gjennomslag for ditt krav og dine forventninger, bør du ta arbeidsgivers og virksomhetens interesser og behov med i beregningen.

Hvilken kompetanse har du?

Har det skjedd endringer i din kompetanse det siste året? Er du flink til å dele kompetanse med dine kollegaer? Her bør både kurs, intern opplæring, læring gjennom nye oppgaver og eventuell videreutdanning tas med. Prøv å vektlegge hvilken betydning den nye kompetansen har for din arbeidsplass

Hvordan har du lykkes med dine arbeidsmål?

Har du møtt de forventninger som stilles til deg? Har din arbeidssituasjon endret seg? Har du fått nye og mer krevende oppgaver? Jobber du raskere? Leverer du arbeid av høyere kvalitet? Prøv her å vurdere deg selv sett fra andres ståsted.

Økt ansvar siden forrige lønnssamtale?

Her bør både faglig ansvar og ledelse vurderes og om du har fått mer formelt ansvar, for eksempel selvstendig prosjektansvar, stedfortreder, fagansvar, blitt teamleder eller fått personalansvar.

Hvordan vurdere arbeidsinnsatsen din?

Viser du initiativ og kommer med forslag til endringer? Hvor tilpasningsdyktig er du i forhold endringsprosesser, ny teknologi og nye måter og arbeide på? I hvilken grad er du til støtte og hjelp form andre på din arbeidsplass? Her kan deltakelse i sosiale aktiviteter og bidrag til et godt sosialt arbeidsmiljø være momenter som du bør vurdere.

Husk at ikke alle momentene ovenfor har betydning for deg. Velg deg ut de punktene som gjelder for deg og bygg gode argumenter rundt disse.

  • Vær forberedt på motargumenter. Tenk gjennom dette og mulige svar på forhånd. Ta med nødvendig dokumentasjon som underbygger argumentene dine.
  • Husk at alle sammenligninger ikke er like gode – skal du sammenligne deg med andre i virksomheten, tilsvarende stillinger i andre virksomheter eller tariffområder – så gjør et godt forarbeid.
  • Husk å opptre så saklig som mulig. Dette er en samtale, og det er sjelden lurt å stille ultimate krav. Noter ned så mye du klarer underveis, slik at du lettere kan knytte lønnssamtalen til de krav eller ønsker du har om endring i lønn.
  • Det bør føres referat fra lønnssamtalen. Alternativt så bør du selv lage en skriftlig oppsummering for eget bruk.
  • Husk at lønnssamtalen ikke er en lønnsforhandling. Lønnssamtalen er først og fremst en forberedelse til kommende lønnsforhandlinger.

Lykke til!

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS