Les

Sykdom

Dersom du blir syk eller skadet, har du rett på sykepenger. For å ha rett til sykepenger må du ha vært i arbeid i fire uker.
Arbeidsgiver skal betale full lønn de første 16 dager av sykefraværet (arbeidsgiverperioden). Etter dette utbetaler NAV sykepenger. Sykepengene fra NAV er begrenset oppad til seks ganger grunnbeløpet. Du kan maksimalt få sykepenger for 52 uker.
Av Parat Publisert dato 17.06.2020 14:05 redigert 12.03.2021 9:30

For å få rett til sykepenger må du levere egenmelding eller sykmelding (legeerklæring). Retten til sykepenger begynner den dagen arbeidsgiveren din har fått beskjed om at du er syk, derfor må du varsle arbeidsgiveren så snart som mulig.
For å ha rett til å bruke egenmelding må du ha vært ansatt i to måneder. 

Mange arbeidsgivere utbetaler full lønn hele sykeperioden, mot at arbeidsgiver får refusjon av NAV. I mange tilfeller følger dette av tariffavtalen.

Du kan få sykepenger som tilsvarer full lønn fra arbeidsgiveren din, men du har ikke rett til et sykepengegrunnlag som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) fra NAV. Noen arbeidsgivere gir imidlertid sykepenger etter et sykepengegrunnlag som overstiger 6 G. Kontakt den tillitsvalgte eller arbeidsgiveren din for å undersøke hva som gjelder på din arbeidsplass.

Tilretteleggingsplikt når arbeidstaker har redusert arbeidsevne
Har en arbeidstaker fått arbeidsevnen midlertidig eller varig redusert som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, skal arbeidsgiver så langt det er mulig, sette i verk nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne få eller beholde et passende arbeid.

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er ikke avhengig av om arbeidstaker er fast eller midlertidig ansatt, eller om arbeidsuførheten er kortvarig eller langvarig. Plikten gjelder uavhengig av arbeidstakers alder, stillingsgrad og lignende.

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt følger av arbeidsmiljøloven § 4-6. Arbeidsgiver skal da, så langt det er mulig, sette i verk nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid.

Les mer om tilrettelegging hos NAV

Annbjørg Nærdal, advokat i Parat holder her et nettmøte om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykdom:

Se også Weinar - Når kan du bruke egenmelding ved sykefravær?
Hva bør du egentlig gjøre når du er syk? Holder det å si ifra til arbeidsgiver med egenmelding, eller må du til lege for å dokumentere fraværet ditt?

Parat-advokat Guro Løkken Bærø vil snakke om hvor lenge og hvor ofte egenmelding kan brukes, med særlig vekt på hvordan dette fungerer under koronapandemien. Hun vil også forklare om når du kan tape retten til å bruke egenmelding, og gi tillitsvalgte et par ekstra tips til slutt.
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?