Slik er pensjon bygget opp

Pensjon er det vi skal leve av når vi ikke lenger kan jobbe. Pensjonen henger nøye sammen med inntekt og opptjening gjennom yrkeslivet.

Pensjonssystemet består av tre typer kollektive pensjonsordninger: Folketrygd, tjenestepensjon og AFP. I tillegg kommer eventuell privat pensjonssparing. Elementene er illustrert i pensjonspyramiden.

Pensjon fra folketrygden er vår viktigste pensjonsordning. I tillegg kommer tjenestepensjonsordninger betalt av arbeidsgiver. Hvor god tjenestepensjonen er kan variere.

Mange har i tillegg avtalefestet pensjon (AFP). Det forutsetter at en er ansatt i en virksomhet hvor det er tariffavtale. Det er ulike AFP-ordninger i privat og offentlig sektor. AFP er en livsvarig alderspensjonsordning i privat sektor og for årskull født fra og med 1963 i offentlig sektor. For årskull født til og med 1962 i offentlig sektor er AFP en tidligpensjonsordning i alderen 62-67 år.

I tillegg til folketrygd, tjenestepensjon og eventuell AFP kan du spare til pensjon selv, som en individuell løsning.

Nedenfor kan du lese mer om pensjon og finne nyttige lenker. Merk at ordningene i privat og offentlig sektor er svært forskjellige.

Fra folketrygden har vi også uføretrygd, ytelser til gjenlevende samboer/ektefelle født før 1963 og barnepensjon. I offentlig sektor og enkelte tjenestepensjonsordninger i privat sektor er det også uførepensjon, etterlatte- og barnepensjon. I privat sektor er det ikke lovfestet uførepensjon, og mange av de som jobber i privat sektor og blir uføre, får kun utbetalt folketrygdens uførepensjon. I folketrygden og private/offentlige tjenestepensjonsordninger får dessuten uføre opptjening til alderspensjon fram til fylte 67 år.

Pensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden sikrer deg inntekt i alderdommen. Det ble i 2011 innført nye reglene om opptjening av pensjonsbeholdning, som gjelder delvis fra 1954-årgangen og fullt ut fra og med 1963-årgangen. Det settes av 18,1 % av inntekten din til en pensjonsbeholdning som administreres av NAV. De eldste årskullene har helt eller delvis opptjening etter gamle regler, hvor de 20 beste inntektsårene av 40 bestemmer nivået på alderspensjonen.

Du kan starte å ta ut alderspensjon etter du har fylt 62 år. For å kunne ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, må du ha nok opptjening til å oppnå et minste pensjonsnivå.

Dersom du tar ut pensjon fra du er 62 år, vil du få lavere årlig utbetaling enn om du venter med å ta ut pensjonen. Dette skyldes at pensjonen (pensjonsbeholdningen) utbetales ut fra hvor lenge de som er født i ditt årskull er forventet å leve, og fordeles over antall år du statistisk sett har igjen å leve ved uttak. Det fastsettes en forventet levealder for hvert årskull.

Alle kan kombinere alderspensjon fra folketrygden med arbeid uten at pensjonen blir redusert. Alderpensjon fra folketrygden administreres og beregnes av NAV, for å få oversikt kan du logge deg inn på www.nav.no

Offentlig tjenestepensjon

I stat og kommune har man en tjenestepensjon for årskullene fram til og med 1962-årgangen som beregnes ut ifra tjenestetid, sluttlønn og gjennomsnittlig stillingsprosent. Ansatte fra og med 1963 har også en sluttlønnsberegnet pensjon opptjent fram til 2020, men opptjener fra 2020 en pensjonsbeholdning.

Er du ansatt i staten kan du finne ut mer på spk.no.

Er du ansatt i kommunen finner du informasjon på klp.no.

Privat tjenestepensjon

I privat sektor finnes tre typer tjenestepensjon: "Innskudd", "hybrid" og "ytelse". Ytelsesordninger beregnes ut ifra sluttlønn og tjenestetid, og ligner på ordningene i offentlig sektor. Innskudds- og hybridordninger beregnes ut fra et årlig innskudd fra arbeidsgiver.

Alle arbeidsgivere er pålagt å ha en pensjonsordning med minimum 2 prosent av lønn over 1 G (ca. kr. 100 000) som pensjonsinnskudd. Opptjente rettigheter fra tidligere arbeidsgivere fra innskuddspensjon kalles pensjonskaptialbevis, mens tidligere opptjening fra privat ytelsesordning kalles for fripolise. Fra 2021 vil all opptjent innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold samles på en "egen pensjonskonto".

Oversikt over dine opptjente rettigheter i privat sektor finner du på norskpensjon.no

Avtalefestet pensjon (AFP)

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor er en tariffbasert pensjonsordning. Det vil si at AFP er en pensjonsordning som bare omfatter dem som jobber i bedrifter med tariffavtale der AFP inngår.

AFP i privat sektor er en livsvarig pensjon som du kan ta ut fra du fyller 62 år, dersom vilkårene er oppfylt. Et sentralt vilkår er at man må ha vært i en AFP-ordning i 7 av de siste 9 år når man fyller 62 år. I offentlig sektor er AFP annerledes.

Offentlig AFP fungerer som en ren tidligpensjonsordning for alle årganger fram til 1962-årgangen, og det er ikke like strenge vilkår. Fra 1963-årgangen vil offentlig AFP bli lik den private, og årskull fra og med 1963 kan oppfylle vilkår for AFP på tvers av sektor.

Mer informasjon om den private AFP-ordningen finner du på afp.no

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS