Fordelene med tariffavtale

Gjennom medlemskapet i Parat kan du ha tilgang på tariffavtale. Parat kan kreve tariffavtale på arbeidssteder der vi har nok organiserte medlemmer. Dersom arbeidsplassen din har tariffavtale med Parat vil du som medlem få rettigheter etter denne.

En tariffavtale gir deg rett til å bli hørt i alle saker som har betydning for arbeidsforholdet. Tariffavtalen legger til rette for god dialog og samhandling med arbeidsgiver, den sikrer forutsigbarhet og "ordnede forhold" på jobben. Det er den beste garantien for et godt arbeidsmiljø, trygghet i arbeidsforholdet, og målrettet kunnskapsutvikling.

Tillitsvalgte og forhandlingsrett

Tariffavtalen gir rett til å velge tillitsvalgte som forhandler på dine vegne og ivaretar dine rettigheter overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte får opplæring betalt av Parat, slik at de skal kunne gjøre en best mulig jobb for deg.

Er du uorganisert eller uten tariffavtale må du selv forhandle med arbeidsgiver og forsvare dine rettigheter. Arbeidstakere uten tariffavtale har ingen forhandlingsrett, bare mulighet – dersom arbeidsgiver vil, eller det er fastsatt i for eksempel arbeidsavtalen. Men dette er da opp til arbeidsgiver.

Lønn

Tariffavtalen regulerer ofte hva din minimumslønn skal være. I tillegg kan du få høyere lønn gjennom lokale forhandlinger. Da vil det være din tillitsvalgte som forhandler på dine vegne.

Det finnes ingen generell minstelønn i Norge, og uten tariffavtale har man ikke krav på lønnstillegg eller lønnsjustering. Hvis du er uorganisert må du derfor snakke med arbeidsgiver selv, du har ingen til å forhandle for deg, og uten tariffavtale har du heller ingen rett til lokale forhandlinger.

Arbeidstid

Mange tariffavtaler bestemmer at den ordinære arbeidstiden ikke skal overstige 37,5 timer pr uke. Jobber man mer enn dette har man krav på overtidsbetaling.

Det er arbeidsmiljøloven som fastsetter arbeidstiden for uorganiserte og medlemmer uten tariffavtale. Den gir adgang til å jobbe 40 timer per uke. Overtidsbetaling har man bare krav på hvis man jobber mer enn dette.

Overtid

Tariffavtaler har ofte bestemmelser som regulerer hvor mye du får i overtidstillegg. Arbeidsmiljøloven sikrer deg bare 40 prosent overtidsbetaling uansett når du jobber overtid. Dette gjelder for de som ikke har tariffavtale.

Ekstra betaling for arbeidstid på kveld og i helger

Jobber du på kveldstid eller i helgen har mange tariffavtaler bestemmelser som gir deg rett til ekstra tillegg.

De som ikke har tariffavtale følger arbeidsmiljøloven, og den gir ingen reguleringer som gir rett til ekstra betaling for å jobbe kveld og helg.

Ferie

Med tariffavtale har du krav på fem ukers ferie. Feriepengesatsen er da 12 prosent.

Uten tariffavtale har du bare krav på ferie i fire uker + 1 dag (Gro-dagen). Feriepengesatsen er da 10,2 prosent.

Pensjon

Ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) er en del av tariffavtalene. Den gir deg en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon og tjenestepensjon. AFP kan tas ut fra 62 år og gir deg muligheten til å kombinere pensjon og jobb.

Jobber du ikke i en virksomhet med tariffavtale har du kun rett på Folketrygdens alderspensjon og obligatorisk tjenestepensjon på minimum 2 prosent innskudd.

Velferdspermisjoner

Mange tariffavtaler gir deg rett til ulike korte velferdspermisjoner, herunder fri med lønn ved eksempelvis akutt sykdom i hjemmet, dødsfall i nær familie, ved flytting, ved lege- og tannlegebesøk, fødsel, bryllup, for å følge barn til første skoledag, med mer.

Arbeidstakere uten tariffavtale har ikke krav på fri med lønn i disse tilfellene

Omsorgspermisjon

Ifølge arbeidsmiljøloven har far/medforelder rett på inntil to uker omsorgspermisjon for å bistå mor i forbindelse med selve fødselen. Mange tariffavtaler gir far rett til lønn under omsorgspermisjonen.

Loven sikrer ikke arbeidstakeren lønn i disse to ukene. Hvis man ikke er omfattet av en tariffavtale, er det opp til den enkelte å fremforhandle rett til lønnet omsorgspermisjon.

Trenger du hjelp for å få opprettet tariffavtale på din arbeidsplass?

Kontakt Parats forhandlingsavdeling i dag!

Her finner du alle Parats tariffavtaler

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS