Endringsledelse

10 studiepoeng

Orientering
Ledere og medarbeidere blir stadig stilt overfor endringer som får betydning for organisasjonens struktur, kultur og arbeidsprosesser. Studiet gir et overblikk over ulike sider ved endringer både i forhold til drivkrefter, konteksten endringen oppstår i samt endringens innhold og prosess. Studiet legger vekt på å utvikle operative og analytiske perspektiver på endringsledelse og henter sine eksempler både fra privat og offentlig virksomhet.

Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studentene ha følgende:

Kunnskap:
Studenten
- kan forklare begreper, prinsipper og teorier om organisasjonsendringer
- har bred forståelse for ulike problemstillinger ved planlegging og
gjennomføring av endringer
- kan redegjøre for aktiviteter og virkemidler som kan tas i bruk i
endringsprosesser
- har kjennskap til hvordan man kan arbeide systematisk for å utvikle en organisasjons
endringskapasitet
- kan redegjøre for mulige reaksjoner ansatte kan få gjennom organisatoriske endringer
og kjenne til virkemidler som kan iverksettes

Ferdigheter:
Studenten
- kan anvende teori for å vurdere organisatoriske endringer
- kan delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av organisasjonsendringer
- er en pådriver for gode endringsprosesser i organisasjonen
- fremstår som en reflektert yrkesutøver og gjennomfører selvstendig arbeid med bruk
av fagområdets uttrykksformer
- kan anvende resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til å løse problemstillinger

Generell kompetanse:
Studenten
- kan reflektere over etiske problemstillinger ved organisasjonsendringer
- kan diskutere faglige problemstillinger med andre
- kan formidle fagstoff både gjennom skriftlige og muntlige uttrykksformer

Innhold
Studiet har følgende innhold:
Drivkrefter for endring
Endringens innhold, omfang og prosess
Konteksten for endring
Bruk av endringsstrategier
Endringskynisme - kjennetegn, forklaringsmodeller og tiltak
Hvordan «oversette» endringer
Fremgangsmåter og verktøy i en endringsprosess
Håndtering av multiple endringer
Verktøy for å utvikle langsiktig endringskapasitet


Læringsaktiviteter
Læringsaktivitetene skal være grunnlaget for å nå det læringsutbyttet som er beskrevet. Aktivitetene organiseres slik at tilnærmingene oppleves som inspirerende og meningsfull slik at man kan mestre fagstoffet og arbeidsutfordringer.

Den pedagogiske tilnærmingen vil veksle mellom formidlingsstyrte aktiviteter, gruppearbeid, oppgaveløsninger, presentasjoner samt drøftinger både i mindre læringsgrupper og i plenum. Studentene blir i stor grad eksponert for aktiverende undervisningsmetoder gjennom dialog og casediskusjoner. Det er et sentralt prinsipp at man presenteres for teorier, modeller og forklaringsrammer som brukes som et fundament for problemstillinger man møter i arbeidslivet.

Utenom organisert undervisning, kreves det betydelig egenaktivitet der selvstudier og samarbeid i mindre grupper er sentralt. Studentene oppfordres til å etablere basisgrupper som en læringsarena. Aktiviteter i gruppen kan være litteraturdrøftinger, tilbakemelding på hverandres forståelse av problemstillinger og kunnskapstilfang, erfaringsutveksling, kollegaveiledning og utforming av innleveringsoppgave.

Forkunnskaper
Ingen

Deltagelse
Det er ikke obligatorisk fremmøte, men det forutsettes at studenten selv holder seg orientert om progresjonen i studiet, pensum og frister for obligatorisk innlevering.

Vurdering
Vurdering gjennom studietiden
En obligatorisk oppgave inngår i studiet. Oppgavene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering
Avsluttende vurdering består av en individuell hjemmeoppgave over tre dager.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A – F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Hjelpemidler til eksamen: Alle

Litteratur (Forbehold om endringer)
Amundsen, O., & Kongsvik, T. 2016. Endringskynisme. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Appelbaum, S.H., Habashy, S., Malo, J.L. & Shafiq, H. 2012. Back to the future: revisiting Kotter’s 1996 change model. Journal of Management Development Vol.31. s764-777. (Deles ut som kopi)

Jacobsen, D.I. 2018. Organisasjonsendringer og endringsledelse. Bergen: Fagbokforlaget: 3 utgave.

Meyer, C.B. & Stensaker, I.G. (2011). Endringskapasitet. Bergen: Fagbokforlaget.

Kotter, J.P. 2012. Leading Change. Boston: Harvard Business school press. (deles ut som kopi)
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS