Foto: Helene Husebø

Spørsmål og svar ved en streik

Er du tatt ut i streik, eller har du spørsmål knyttet streiken? Se spørsmål og svar her.

Hvorfor streiker Parat/YS?

Hvis det blir streik er det fordi arbeidsgiver ikke har innfridd viktige krav under forhandlingene/meklingen.

Hvordan vet den enkelte når man skal legge ned arbeidet og starte å streike?

Gå på jobb som normalt frem til du får beskjed om noe annet. Medlemmer som er tatt ut i streik vil få informasjon på SMS fra Parat når streiken er et faktum. Ta ellers kontakt med din lokale tillitsvalgte.

Hvem kan bli tatt ut i streik?

Alle som er organisert og omfattet av tariffavtalen som forhandles, kan bli tatt ut i streik. Parat/YS bestemmer hvem som skal tas ut og gir beskjed til arbeidsgiverorganisasjonen. Dette heter plassfratreden, og må gjøres fire dager før streiken kan starte.

Kan jeg melde meg ut av Parat og unngå streik?

Nei, hvis du var medlem da plassoppsigelsen ble sendt, må du streike hvis du er tatt ut. Det hjelper ikke å melde seg ut. Eneste konsekvens av en utmelding vil være at man ikke mottar streikebidrag fra Parat. Dersom man jobber under streiken, er man en streikebryter.

Kan jeg melde meg inn i Parat og dermed bli med i steiken?

Når forhandlingene har begynt vil det ikke være mulig å bli tatt inn som medlem, frem til oppgjøret er over. Datoer for de ulike oppgjørene finner du her.

Innmeldinger under forhandlingene legges derfor på vent, og registreres først etter at en eventuell streik er avblåst.

Kan jeg få vite når jeg blir tatt ut i streik?

Det følger av hovedavtalen at arbeidsgiverforeningene skal varsles først om streikeuttaket. Det betyr at vi ikke kan fortelle hvilke plan vi har for videre uttak før plassfratreden er sendt til arbeidsgiverorganisasjonen.

Hvor mange dager på forhånd kan jeg få vite at jeg skal streike?

Streikeuttaket meldes fire dager før man kan gå ut i streik. Hvis et varsel sendes på mandag, skal de det varsles for, starte å streike på lørdag.

Hvem har rett på streikebidrag?

Medlemmer som er tatt ut i streik vil ha rett på streikebidrag forutsatt at de oppfyller sine plikter under streiken. En vesentlig plikt er å stå streikevakt. 

Jeg er blitt syk og kan ikke stå streikevakt. Hva gjør jeg?

Du må melde fra til lokal streikekomite. Videre må du fremlegge sykemelding slik at du ikke får trekk i streikebidraget. Får du sykepenger fra NAV, vil du ikke ha rett på streikebidrag i tillegg.

Hva får jeg i streikebidrag?

Streikebidraget fastsettes av Parats hovedstyre. Bidraget gis for 5 dager pr uke. Streikebidraget er skattefritt.

Jeg jobber i 70 % stilling. Får jeg fullt streikebidrag?

Medlemmene får utbetalt streikebidrag i henhold til stillingsprosent. 100% stilling = 100 streikebidrag. 70 % stilling = 70% streikebidrag.

Jeg er ansatt på timer. Hvordan beregnes min stillingsprosent og dermed streikebidrag?

Det beregnes på et snitt av det du har jobbet de tre siste månedene. Hvis du har hatt ferie og jobbet lite, ser vi bort fra denne måneden og beregner snittet av tre av de fire siste måneder.

Får pensjonister streikebidrag?

Ja, pensjonister får samme streikebidrag som alle andre i samsvar med stillingsprosent.

Får læringer streikebidrag?

Lærlinger er i utgangspunktet ikke omfattet av konflikten og skal jobbe som normalt.

Hvis lærlinger blir permittert på grunn av streiken får de streikebidrag når permitteringen iverksettes. Lærlingene får da fullt streikebidrag. Lærlingene må selv sørge for at de blir meldt inn som berettiget til streikebidrag av tillitsvalgt.

Hvordan søke om streikestøtte?

Blir det streik, vil utbetaling normalt finne sted en gang per måned. Forutsetningen er at vi har fått følgende informasjon om det enkelte medlem på foreskrevet skjema:

  • for- og etternavn i en kolonne
  • riktig kontonummer streikestøtten skal utbetales til
  • antall dager i streik
  • stillingsprosent
  • eventuelle kommentarer 

Det er de tillitsvalgte eller kontaktpersonen i den enkelte bedrift som må samle inn denne informasjonen fra medlemmene før det sendes over til Parat. Vi sender lenke til skjemaet når det er klart. Har du ingen tillitsvalgt sender du dette til tariff@parat.com.

Parat sentralt utbetaler streikebidraget til hvert enkelt medlem. 

Kan jeg jobbe et annet sted mens jeg deltar i en streik?

Du kan ikke jobbe for samme arbeidsgiver eller i samme bransjeavtale som du har blitt tatt ut i streik for. Men dersom du også har jobb i en annen bransje som ikke er berørt av forbundets streik, skal du fortsette dette arbeidsforholdet som normalt.

Streikebidrag ytes ikke til medlemmer som mottar lønn fra andre arbeidsgivere under streiken.

Kan daglig leder og andre ledere utføre streikerammet arbeid?

Daglig leder og sentrale ledere kan utføre slikt arbeid. Parat mener at øvrige ledere ikke kan utføre slikt arbeid.

Hva er streikebryteri?

Det er hvis arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten utfører arbeid som ellers utføres av de streikende. Hvis streikebryteri observeres, meldes det til lokal streikeledelse. Hvis man ikke klarer å stoppe streikebryteri lokalt, meldes dette til den sentrale streikeledelse i Parat/YS.

Hva skjer med arbeidstakere som ikke er tatt ut i streik?

Disse skal i utgangspunktet arbeide som normalt. De risikerer imidlertid å bli permittert dersom de ikke lenger kan sysselsettes på rasjonell måte. Se hovedavtalen § 7. Det skal i så fall gis 14 dagers varsel (kan gis betinget).

Parat-medlemmer som blir permittert, vil få streikebidrag dersom de ikke har rett på dagpenger.

Permitterte uten fagforeningsmedlemskap vil ikke ha rett på dagpenger fra NAV da de har interesse av utfallet av streiken. De vil derfor ha et løpende lønnstap så lenge streiken varer.

Hva skal vi som streiker gjøre mens streiken pågår?

Du skal sørge for å holde deg orientert om streiken. I tillegg skal du følge instruksene fra lokal streikekomite. Du skal også delta på streikemøter og stå streikevakt. Streik er ikke ferie, men arbeidskamp.

Hva slags oppgave har streikevaktene?

Streikevaktene skal sørge for at ingen utfører streikerammet arbeid. Streikevakter skal opptre med ro og saklig. De skal sørge for at det ikke oppstår tilspissede situasjoner.

Har jeg rett til adgang på arbeidsplass under streiken?

Nei. Du kan ikke oppholde deg på arbeidsplassen med mindre den lokale streikeledelsen har gjort avtale med arbeidsgiver om at dere kan oppholde dere der. Streikevaktene tar oppstillingen utenfor arbeidsplassen.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg er på tjenestereise når streiken bryter ut?

Arbeidstaker som blir omfattet av streik/lockout mens han/hun er på tjenestereise, kurs eller lignende, har ikke krav på kostgodtgjørelse og/eller hotell. Han/hun har heller ikke krav på reisepenger tilbake til hjemadresse. Det betyr at han/hun må komme seg hjem på egen hånd. Eventuelle utgifter må søkes dekket av Parat. De som omfattes av streik skal ikke gjennomføre tjenestereiser så lenge konflikten varer.

Kan jeg gå på kurs i arbeidsgiver regi/betalt av arbeidsgiver under streiken?

Utgangspunktet er at hvis du er tatt ut i streik, kan du ikke delta på kurs i regis av arbeidsgiver.

Kan medlemmer som ikke er tatt ut i streik bli ilagt ekstrakontingent på grunn av streiken?

Ja, det kan de. Forbundsstyret fatter eventuelt vedtak hvis det er aktuelt.

Jeg får mobiltelefon betalt av min arbeidsgiver. Må jeg levere den inn under streiken?

Ja, det er utgangspunktet, men det avhenger av hvilken avtale du har med arbeidsgiver og bør avklares med denne.

Hva skjer hvis jeg har avtalt ferie under streiken?

I henhold til ferielovens bestemmelse skal ferien avvikles etter lovens alminnelige regler også ved lovlig arbeidskonflikt. Feriegodtgjørelse utbetales på vanlig måte. Ferie som allerede er under avvikling ved streikens utbrudd, kan gjennomføres.

Kan jeg ta ut avspasering/timebank under streiken?

Nei. Du kan ikke ta ut avspasering eller timebank under streik.

Hva med permisjoner?

Permisjon som er innvilget før streiken tar til, kan gjennomføres som avtalt. Tilsvarende også for permisjoner som pågår. For øvrig har ingen av de som omfattes av streiken rett til permisjon.

Hva skjer hvis jeg blir syk mens jeg streiker?

Du har krav på sykepenger dersom du ble sykemeldt før arbeidsstansen. NAV overtar ansvaret for utbetaling av sykepenger fra den dagen streiken iverksettes, men det skjer ikke automatisk. Du må derfor sende søknad om sykepenger til NAV.

Dersom du blir syk etter at arbeidsstansen har startet, har du ikke krav på sykepenger. Du vil da få utbetalt streikebidrag i stedet.

Hvilke regler gjelder for lærlinger i forbindelse med streik?

Lærlinger er i utgangspunktet ikke omfattet av arbeidskonflikter. Mer informasjon om lærlingers stilling under arbeidskonflikt finnes i Hovedavtalens § 3-2.

Hva gjelder for de som er permitterte før streiken begynte?

Hvis ikke annet er spesifisert, gjelder streikeuttaket alle som er omfattet av tariffavtalen, også de som er permitterte.

De permitterte vil trolig miste rett til dagpenger imens streiken pågår. Dersom medlemmer dokumenterer at NAV stanser dagpengene imens streiken pågår, har de rett til streikebidrag.

Har jeg rett til lønnsutbetaling fra arbeidsgiver under streiken?

Arbeidsgivers plikt til å betale lønn og annen godtgjørelse faller bort under en streik. Arbeidstakeren har derimot krav på å få utbetalt lønn mv. som er opptjent før streikens iverksettelse ved avtalt dato for lønnsutbetaling.

Blir jeg meldt ut av pensjonsordningen når jeg streiker?

Medlemskap i bedriftens pensjonsordning opprettholdes i streikeperioden.

Hva med andre forsikringer som yrkesskadeforsikring?

De forsikringene du har i Gjensidige fordi du er medlem i Parat blir ikke påvirket av streiken.

Kollektive forsikringer du har via arbeidsgiver kan påvirkes av streiken. Parat har tegnet kollektiv yrkesskadeforsikring for medlemmene som er i streik, sånn at dette er ivaretatt.

Hvordan avsluttes streiker?

Det kan skje ved at partene blir enige gjennom forhandlinger, frivillig eller tvungen mekling, eller ved lønnsnemd.

Streiken kan avsluttes på kort varsel. Det betyr at du må være klar til å stille på arbeid på kort varsel.

Hva gjør jeg hvis jeg har flere spørsmål?

Snakk med din lokale tillitsvalgte om spørsmål som berører din arbeidsplass. Om du trenger mer informasjon er du hjertelig til å ta kontakt med oss via post@parat.com eller på telefon 480 10 100.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS