Les

Retningslinjer for Parats utdanningsstipend

Vurderer du å søke om stipend? Her er retningslinjene.
Av Parat Publisert dato 15.10.2018 12:10 redigert 05.12.2023 14:50

Retningslinjer for Parats utdanningsstipend 

§ 1. Formål 

Parats utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompetanse i organisasjons- og yrkesliv. 

Parat har fire stipendkategorier: 
a) Stipend for utdanning på videregående skole/fagbrev 
b) Stipend for utdanning på fagskole 
c) Stipend for utdanning på norsk høgskole og universitet 
d) Stipend for kortere kurs, konferanser og liknende, herunder Parats egne arrangementer, studier ved utenlandske lærersteder, trafikalt grunnkurs, truckførerbevis og liknende. 

§ 2. Stipendets størrelse 

Parats Hovedstyre bevilger hvert år det beløp som stilles til disposisjon for utdanningsstipend og kan også velge å prioritere særlige områder eller tiltak. 

Stipend kan utbetales med: 
• Inntil kr 25 000 årlig for studier på videregående, fagskole, høgskole og universitet (§ 1 a-c) 
• Inntil kr 5 000 årlig for kortere kurs, konferanser og liknende (§ 1 d). 
• Minimum stipend er 1 500 kroner.

Stipend kan gis til dekning av læremateriell, kurs- eller studieavgifter, reiseutgifter og eksamensavgifter. Det gis ikke stipend til dekning av tapt arbeidsinntekt, pc og internett. 

§ 3. Søkere 

Stipend kan gis til medlemmer som tar utdanning samtidig med at de er i jobb og betaler ordinær kontingent. Det kan unntaksvis gis stipend til medlemmer som har utdanningspermisjon etter Arbeidsmiljøloven, samt medlemmer som er permittert eller arbeidsledige. Det gis ikke stipend til pensjonistmedlemmer og studentmedlemmer. 

Det er en forutsetning at søkeren har vært fullt betalende medlem i Parat eller annet YS-forbund minst ett år før utdanningen det søkes støtte til påbegynnes. Ved tildeling vil søknad fra tillitsvalgte og medlemmer som ikke tidligere har mottatt  stipend bli prioritert.

Utmeldt medlem har ikke krav på stipend selv om vedkommende var medlem da utdanningen ble gjennomført.

§ 4 Unntak for krav om et års medlemskap i Parat 

Det kan ved hver stipendutlysning tildeles et stipend på inntil 25 000 kroner til dekning av utgifter for søker som deltar i ledelsesprogram eller tar lederutdanning. Søker må være ordinært betalende medlem i Parat på søknadstidspunktet og i den perioden utdanningen gjennomføres.

§ 5. Søknaden 

Søknadsfristen for stipend er 1. april og 1.oktober. Det kan søkes stipend for inntil ett år av gangen. Det kan søkes stipend for utdanning som ble avsluttet inntil 12 måneder før søknadsfristen. Søknaden behandles av Parats sekretariat normalt innen en måned etter fristens utløp. Dersom utdanningen er relevant i søkerens nåværende stilling/yrke, skal det søkes arbeidsgiver om hel eller delvis dekning av kostnadene. Svar på slik forespørsel må vedlegges søknaden. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. 

§ 6. Utbetaling av stipend / krav til dokumentasjon 

Tildelt stipend utbetales normalt etter at utdanningen er fullført og kvitteringer eller annen dokumentasjon på betalte utgifter mv. er innsendt. Medlemmer som har fått innvilget stipend forplikter seg til å dokumentere at den planlagte utdanningen er fullført. Dersom utdanningen ikke blir påbegynt eller fullført som planlagt i henhold til opplysninger gitt i søknadsskjema, skal søkeren skriftlig meddele dette til Parat. 

Tildelt stipend kan helt eller delvis falle bort dersom utdanningen ikke er startet eller fullført i henhold til de fastsatte fristene i tildelingsbrevet. Stipend utbetales kun når det er dokumentert at utdanningen er gjennomført. Og dersom hele utdanningsløpet ikke er fullført, må likevel studieprogresjonen dokumenteres før stipendet utbetales. 

§ 7. Saksbehandling / klage 

Søknadene behandles av Parats sekretariat. Arbeidsutvalget i Parat er klageinstans for den administrative tildelingen. Klagefristen er tre uker etter at søker fikk svar på sin søknad. 

§ 8. Retningslinjer

Retningslinjene for Parats stipendordning er vedtatt av hovedstyret 16. november 2023

Retningslinjene kan også lastet ned i pdf-format her


 
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup