Les

Retningslinjer for Parats utdanningsstipend

§ 1. Formål
Parats utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompetanse i organisasjons- og yrkesliv.

Parat har fire stipendkategorier:
a) Stipend for utdanning på videregående skole/fagbrev
b) Stipend for utdanning på fagskole
c) Stipend for utdanning på høgskole og universitet
d) Stipend for annet/kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering, herunder Parats egne arrangementer

§ 2. Stipendets størrelse
Parats Hovedstyre bevilger hvert år det beløp som stilles til disposisjon for
utdanningsstipend og kan også velge å prioritere særlige områder eller tiltak.

Stipend kan utbetales med:
• Inntil kr 20 000 årlig for godkjente studier på videregående, fagskole, høgskole og universitet 
• Inntil kr 5 000 årlig for annet/kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering

Stipend kan gis med inntil 75 % av egne dokumenterte kostnader til læremateriell, kurs- eller studieavgifter og eksamensavgifter. Det gis ikke stipend til dekning av tapt arbeidsinntekt, oppholdsutgifter, pc og internett. Høye reiseutgifter med offentlig kommunikasjon kan dekkes med inntil 75 %. Minimum stipendutbetaling er kr 750.

§ 3. Søkere
Stipend kan gis til medlemmer som tar utdanning samtidig med at de er i jobb og betaler ordinær kontingent, medlemmer som har utdanningspermisjon etter Arbeidsmiljøloven, samt medlemmer som er permittert eller arbeidsledige. Pensjonistmedlemmer og studentmedlemmer har ikke anledning til å søke Parats utdanningsstipend.

Det er en forutsetning at søkeren har vært fullt betalende medlem i Parat minst ett år før utdanningen det søkes støtte til påbegynnes, såfremt det ikke foreligger andre organisasjonsmessige forhold. Ved tildeling vil en, ved ellers like forhold, prioritere tillitsvalgte og medlemmer som ikke tidligere har mottatt støtte fra ordningen.

§ 4. Søknaden
Søknadsfristen for stipend er 1. april og 1.oktober. Det kan søkes stipend for inntil ett år av gangen. Søknaden vil bli behandlet av sekretariatet innen en måned etter fristen. 

Dersom utdanningen er relevant i søkerens nåværende stilling/yrke, skal det søkes arbeidsgiver om hel eller delvis dekning av kostnadene. Svar på slik forespørsel må vedlegges søknaden. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

§ 5. Dokumentasjon / utbetaling
Tildelt stipend utbetales normalt etter at utdanningen er fullført og dokumentasjon på utgifter, deltakelse mv. er innsendt.

Medlemmer som har fått innvilget stipend forplikter seg til å dokumentere at den planlagte utdanningen er fullført. Dersom utdanningen ikke blir påbegynt eller fullført som planlagt i henhold til opplysninger gitt i søknadsskjema, skal søkeren skriftlig meddele dette til Parat.

Tildelt stipend kan helt eller delvis bortfalle, dersom utdanningen ikke påbegynnes eller fullføres i henhold til de fastsatte frister. Likeledes kan allerede utbetalt stipend, jf. annet ledd, kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom utdanningen ikke påbegynnes eller fullføres i henhold til de fastsatte frister.

§ 6. Saksbehandling / klage
Søknadene behandles av sekretariatet. Arbeidsutvalget i Parat er klageinstans for den administrative tildelingen. Eventuell klage må fremsettes innen tre uker etter at søker ble meddelt resultatet av tildelingen.

§ 7. Retningslinjer
Retningslinjer for Parats stipendordning vedtas av hovedstyret.
Retningslinjene kan også lastet ned i pdf format her
 

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?