Partenes opptreden
Arbeidsgiver og de tillitsvalgte skal påse at de plikter som påhviler partene etter tariffavtale, arbeidsreglement og arbeidsmiljølov blir fulgt.

Det er uforenlig med arbeidsgivers og de tillitsvalgtes plikter å medvirke til ulovlig konflikt som streik og lignende. De tillitsvalgte har heller ikke anledning til å nedlegge sine verv i forbindelse med slik konflikt. De tillitsvalgte må ta nødvendig hensyn til at produksjonen skal lide minst mulig skade og at spesialmaskiner ikke blir stoppet i sin regulære drift. Svar på spørsmål og henvendelser skal gis uten ugrunnet opphold.

Reelle forhandlinger
Bedriftens og arbeidstakernes representanter skal ha fullmakt til å føre reelle forhandlinger. De tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne i spørsmål som angår hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakerne, når tariffavtale ikke er til hinder for dette. Det forutsettes at de tillitsvalgte, hvis de anser det nødvendig, legger saken frem for sine kolleger før de tar standpunkt til spørsmålet.

Rett til medbestemmelse og innflytelse

Det påhviler partene på den enkelte bedrift å etterleve bestemmelsene om informasjon, drøftelser og forhandlinger på en slik måte at det er i samsvar med hovedorganisasjonenes forutsetning. Detaljene rundt dette kan leses i artikkelen rett til medbestemmelse og innflytelse .

Tid for å utføre tillitsverv
De tillitsvalgte må ha arbeidsforhold som gjør dem i stand til å skjøtte sine verv på tilfredsstillende måte, noe som er i begge parters interesse. Det gjelder også for tillitsvalgte med spesielle oppgaver. Generelt i hovedavtalene er det derfor fastsatt at de tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver, og at det skal føres forhandlinger på lokalt plan om hvor mye tid som skal avsettes. Detaljene rundt dette kan leses i artikkelen tid for å utføre tillitsverv .

Innsyn i regnskaper og økonomiske forhold
Virksomheten skal forelegge tillitsvalgte regnskaper på forespørsel. Årsoppgjør skal forelegges uoppfordret. Det er viktig å merke seg at de tillitsvalgte har en generell innsynsrett i forhold som angår bedriftens økonomiske situasjon.

Innsyn går altså lenger enn informasjon for å gi de tillitsvalgte innsikt og forståelse i bedriftens økonomiske forhold.

Forhåndsinformasjon
Hensikten med bestemmelsen er at de tillitsvalgte skal kunne påse at bedriften ikke går utenom de tillitsvalgte og søker å etablere direkte kontakt med arbeidstakerne. Bestemmelsen gjelder ikke orienteringer eller meddelelser om forhold som ikke har noen tilknytning til de tillitsvalgtes oppgaver.