Vekst og rekruttering

Uansett størrelse på medlemsgruppen vil det alltid være nødvendig å jobbe aktivt for å rekruttere nye medlemmer, både for å kunne øke medlemstallet, men like mye for å unngå reduksjon i medlemstallet. Vi vet at det vil være medlemmer som faller fra, og uten tilførsel av nye medlemmer vil gruppens størrelse bli redusert. Medlemstallet har betydning for å sikre medbestemmelsen, få større innflytelse og økt påvirkningskraft.

Det mest grunnleggende i arbeidet med vekst og rekruttering er å ivareta og beholde de medlemmene vi allerede har. Fornøyde medlemmer er våre viktigste deltidsmarkedsførere og våre beste ververe. Derfor må de tillitsvalgte først legge til rette for en godt fungerende lokal medlemsgruppe, med hensyn til godt forankret drift av lokal forening, plan for og gjennomføring av lokale møter og aktiviteter, informasjonsstrategi, rutiner for søknad om driftstilskudd og andre aktuelle midler, samt sørge for at Parat er synlig tilstede på arbeidsplassen. Når dette er på plass kan den strategiske planleggingen for arbeidet med vekst og rekruttering settes i gang.

Hvem kan verves?

Uorganiserte, nye ansatte, andre ansatte i virksomheten, andre yrkesgrupper, ansatte i tilsvarende virksomheter andre steder, venner og bekjente…. MEN! Vi har en gjensidig avtale om å ikke aktivt verve medlemmer fra andre YS-forbund! (Gi beskjed dersom Parat medlemmer blir utsatt for aktiv verving fra andre YS-forbund).

Hvor kan verving foregå

Verving av nye medlemmer skjer gjerne i det daglige på din egen arbeidsplass, inne på ditt eget kontor, på din egen avdeling, i kantina, eller på samlinger for etaten/bransjen, enten ved å oppsøke potensielle medlemmer, eller ved å arrangere stand, informasjonsmøter, kampanjer eller samlinger.

Hvordan verve nye medlemmer?

For å oppnå tilvekst av nye medlemmer anbefaler vi at det jobbes målrettet, planmessig og aktivt med vekst og rekruttering i deres virksomhet. Dette trenger ikke være verken tidkrevende eller ressurskrevende. Nedenfor vil vi gi noen råd og tips om hvordan dette kan gjøres.

Mål og handlingsplan

Se på medlemsutviklingen de siste årene (medlemsportalen) og gjør en enkel vurdering av tallene for innmeldte og utmeldte: Se på: alder (pensjonist), avdeling, stillinger, planlagte tilsettinger, organisatoriske endringer, årsaken til utmelding (sluttet ved virksomheten, gått over til annen org.?),andre aktuelle forhold. Vurder deretter potensialet for vekst og om det er spesielle forhold dere må ta hensyn til (konkurranse fra andre, omstillinger o.l.).

Målsetting: Sett et konkret (tallfestet og tidfestet) mål, realistisk og ambisiøst: X antall nye medlemmer innen et år, eller netto vekst på x antall medlemmer i løpet av et år. Gjør en vurdering i forhold til om det er enkelte områder eller avdelinger som skal utpekes som fokusområder eller om innsatsen skal være lik overalt. Hvilke andre organisasjoner er til stede?

Handlingsplan: Lag en konkret handlingsplan for vekst og rekruttering og beskriv alle tiltak og aktiviteter, tidfest gjennomføring, utpek ansvarlige (egen vekstansvarlig?), vurder evt. kostnader. Tenk enkelt og nært, og Involver flest mulig. Henvend dere gjerne til regionskontoret for bistand og støtte.

Eksempel på en handlingsplan:

Mål/delmål

Tiltak

Tidsfrist

Ansvarlig

Status

Kostnader

Ivareta/beholde

Lokale aktiviteter

Kontakt med alle medlemmer

Informasjon

Synlighet

Oppslag, plakater

Intranett

Bruken av materiell

Stand

Profilering

Hva er Parat i NAV

Hovedfokus

Utarbeider verveargumenter

Quiz

Rekruttering

Fange opp nyansatte

Direkte kontakt med potensielle

Vervemøter

Stand

Kampanjer

Forslag til rekrutteringstiltak og -aktiviteter

Første prioritet er som sagt å ivareta og beholde eksisterende medlemmer. Fornøyde medlemmer er våre beste ambassadører og ververe. Tenk igjennom hva som er viktig for å ivareta og beholde medlemmer på din arbeidsplass.

Ha en bevisst holdning til målet med hver aktivitet og hvert tiltak som igangsettes. Målet vil påvirke forberedelsen, gjennomføringen og etterarbeidet. Sørg for at det er en naturlig sammenheng mellom og oppbygging av de ulike aktivitetene: Synlighet og profilering i forkant av en stand, som markerer starten på en kampanje, som kan inneholde bl.a. åpne møter/vervemøter som gjør at dere kan komme i direkte kontakt med potensielle medlemmer. Foreta evalueringer undervegs, og gjør evt. nødvendige justeringer. Evaluer til slutt totalinnsatsen: hva fungerte, hva fungerte ikke og hvorfor? Hva har vi lært og hva bør vi gjøre annerledes i neste periode?

Profilering og synlighet

Hvordan er Parat synlig på arbeidsplassen? Ta i bruk plakater, oppslag og profileringsmateriell, Web/intranett. Hva kan gjøres for å profilere Parat enda bedre? Tenk nært og lokalt: Hva er Parat ved din virksomhet, salgsargumenter – innholdsfylles og synliggjør lokale aktiviteter og resultater. Ha alltid et lite lager av brosjyremateriell og profileringsartikler.

Nyansatte

Lag en rutine for hvordan nyansatte fanges opp og kontaktes. VÆR FØRST! (møte, e-post, telefon). Følg opp førstekontakten etter en ukes tid. Gjennomfører bedriften introduksjonskurs for nyansatte så sørg for å få bidra med informasjon. Du kan også vurdere å utforme et eget informasjonsskriv om Parat ved virksomheten, evt. få trykket opp et innstikk til å legge inn i vår brosjyre.

Direkte kontakt med potensielle medlemmer

Når du skal drive oppsøkende virksomhet så tenk på at det er vel så viktig å avdekke behov som å fortelle om Parat. Presenter deg og spør for eksempel om vedkommende har hørt om Parat, om de har kjennskap til det å være organisert, hva som betyr noe for de i forhold til arbeidsforholdet. Ta spørsmål og innvendinger på alvor. Det er ikke nødvendig å presenter ”hele pakka”, men møt utfordringene. Trekk frem hva Parat er på din virksomhet og fokuser på noen av våre medlemsfordeler. Gjør det enkelt for den aktuelle å melde seg inn.

Stands

Ta stilling til egnet plassering, tidspunkt, hvem skal stå på stand, bevisstgjøring i forhold til hvordan man kommer i kontakt, hva skal det fokuseres på, kaffe/kaker, utdeling av materiell og ”bekledning” av de som står på stand. Sørg for god informasjon og synlighet i forkant av stand og innhent tillatelse fra arbeidsgiver i forkant. En stand kan med fordel markere starten på en evt. kampanje, eller andre spesielle aktiviteter.

Kampanjer

Det kan gjennomføres ulike typer kampanjer: Innmeldingskampanje – premie til alle som melder seg inn, vervekampanje - premie til de som verver, eller synlighetskampanje – belønning av ulik art (for eksempel en enkel quiz om Parat på arbeidsstedet). En kampanje krever nøye og god planlegging, der dere bestemmer kampanjeperiode, tiltak i forkant av kampanjen (plakater, informasjon, stand), evt. aktiviteter i kampanjeperioden (åpne møter, foredrag og lignende), premier (utvelgelse og utsendelse) samt tiltak i etterkant av kampanjen - synliggjøre resultater/vinnere.

Møter/foredrag

Informasjonsmøter; mest egnet for å informere og orientere medlemmer om aktuelle saker.

Vervemøter; målet er å verve nye medlemmer.

Åpne møter; synliggjøre Parat, skape interesse og nysgjerrighet for å rekruttere flere medlemmer.

Vervemøter og åpne møter krever bevisst planlegging, og dere bør kunne påvirke under selve møte, samt sørge for at dere kan komme i kontakt med deltakerne i etterkant ved registrering av navn og e-post under møtet.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS