Tillitsvalgtes rettigheter og plikter privat sektor

For å sikre gode arbeidsforhold til beste for så vel bedrift som arbeidstakere er det en forutsetning at samarbeidet mellom bedriftens representanter og de tillitsvalgte foregår i rasjonelle og betryggende former. Dette innebærer blant annet at så vel arbeidstakerne som bedriften har representanter med best mulig forutsetninger for behandling av samarbeidsspørsmål. Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med å skape de økonomiske forutsetninger for bedriftens fortsatte utvikling. Den tillitsvalgte skal få tilrettelagt sin arbeidstid for å få reell mulighet til å utøve sitt verv og få innflytelse i bedriften. Gjensidig korrekt og tillitsfull opptreden mellom bedriftens representanter og de tillitsvalgte er en avgjørende forutsetning for samarbeidet mellom partene på bedriften.

Partenes opptreden

Arbeidsgiver og de tillitsvalgte skal påse at de plikter som påhviler partene etter tariffavtale, arbeidsreglement og arbeidsmiljølov blir fulgt.

Det er uforenlig med arbeidsgivers og de tillitsvalgtes plikter å medvirke til ulovlig konflikt som streik og lignende. De tillitsvalgte har heller ikke anledning til å nedlegge sine verv i forbindelse med slik konflikt. De tillitsvalgte må ta nødvendig hensyn til at produksjonen skal lide minst mulig skade og at spesialmaskiner ikke blir stoppet i sin regulære drift. Svar på spørsmål og henvendelser skal gis uten ugrunnet opphold.

Reelle forhandlinger

Bedriftens og arbeidstakernes representanter skal ha fullmakt til å føre reelle forhandlinger. De tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne i spørsmål som angår hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakerne, når tariffavtale ikke er til hinder for dette. Det forutsettes at de tillitsvalgte, hvis de anser det nødvendig, legger saken frem for sine kolleger før de tar standpunkt til spørsmålet.

Rett til medbestemmelse og innflytelse

Det påhviler partene på den enkelte bedrift å etterleve bestemmelsene om informasjon, drøftelser og forhandlinger på en slik måte at det er i samsvar med hovedorganisasjonenes forutsetning. Detaljene rundt dette kan leses i artikkelen rett til medbestemmelse og innflytelse .

Tid for å utføre tillitsverv

De tillitsvalgte må ha arbeidsforhold som gjør dem i stand til å skjøtte sine verv på tilfredsstillende måte, noe som er i begge parters interesse. Det gjelder også for tillitsvalgte med spesielle oppgaver. Generelt i hovedavtalene er det derfor fastsatt at de tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver, og at det skal føres forhandlinger på lokalt plan om hvor mye tid som skal avsettes. Detaljene rundt dette kan leses i artikkelen tid for å utføre tillitsverv .

Innsyn i regnskaper og økonomiske forhold

Virksomheten skal forelegge tillitsvalgte regnskaper på forespørsel. Årsoppgjør skal forelegges uoppfordret. Det er viktig å merke seg at de tillitsvalgte har en generell innsynsrett i forhold som angår bedriftens økonomiske situasjon.

Innsyn går altså lenger enn informasjon for å gi de tillitsvalgte innsikt og forståelse i bedriftens økonomiske forhold.

Forhåndsinformasjon

Hensikten med bestemmelsen er at de tillitsvalgte skal kunne påse at bedriften ikke går utenom de tillitsvalgte og søker å etablere direkte kontakt med arbeidstakerne. Bestemmelsen gjelder ikke orienteringer eller meddelelser om forhold som ikke har noen tilknytning til de tillitsvalgtes oppgaver.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS