Les

Tid for å utføre tillitsverv

Som tillitsvalgt skal du ha nødvendig tid til å utføre dine oppgaver etter lover og avtaler. Det innebærer at du må bruke noe av arbeidstiden din til tillitsvalgtsarbeid.
Av Parat Publisert dato 10.06.2020 8:55 redigert 12.11.2020 13:10
Bortsett fra i kommunesektoren er det ingen konkrete regler på hvor mye tid en har rett til å bruke til tillitsvalgtsarbeid.

Hvor mye tid du trenger er avhengig av mange faktorer, som for eksempel:
- hvor mange medlemmer du har
- virksomhetens størrelse
- antall bedriftsenheter eller avdelinger
- geografisk spredning
- hvor komplekse lønns- eller arbeidstidsbestemmelser en har
- om det pågår omorganiseringer eller omstillinger i bedriften
- omfanget av saker for medlemmene

I noen virksomheter har en avtaler om hvor mye tid en skal ha. Slike avtaler kan variere fra at en er tillitsvalgt på heltid, til noen få timer per uke.

Det er den tillitsvalgte selv som vurderer hva som er nødvendig tid. Vurderingen må være veloverveid og knytte seg til arbeidet som tillitsvalgt. Hvor mye tid en trenger kan også variere ut i fra hvilken situasjon virksomheten befinner seg i.

Parat anbefaler de tillitsvalgte å ta behovet for tid opp med arbeidsgiver. Dersom dere ikke blir enige, kan Parat bistå.

Det er viktig å skille mellom oppgaver som tillitsvalgt i bedriften og de mer organisasjonspolitiske oppgaver for Parat. For sistnevnte gjelder ikke hovedavtalenes bestemmelser om nødvendig tid. For mange er det imidlertid liten forskjell på den tiden de bruker som tillitsvalgt i forhold til lov og avtaleverk og den tiden de «jobber» for Parat.

Nødvendig tid er den faktiske tid som må brukes for å kunne:
- Forberede og delta på drøftingsmøter med arbeidsgiver
- Forberede og gjennomføre forhandlinger med arbeidsgiver
- Forberede og gjennomføre møter med enkeltmedlemmer i forbindelse med spørsmål som gjelder arbeidsforholdene 

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?