Les

Styrerepresentasjon

Ansattes rett til styrerepresentasjon er regulert i ulike lover avhengig av type virksomhet.
Av Parat Publisert dato 16.11.2020 10:25 redigert 22.03.2022 16:14

Bestemmelser om ansattes rett til representasjon i virksomhetenes styrer finnes i aksjelovens §§ 6-4 og 6-5, i selskapslovens §§ 2-9 og og 2-10, og i stiftelsesloven § 29. En stiftelse som inngår i et konsern kalles en holdingstiftelse, og anvender de samme regler for ansattes representasjon som aksjeselskaper. Disse reglene er stort sett like uavhengig av selskapsformen.

For å få representanter for de ansatte inn i styret kreves det at man har det nødvendige antall ansatte i ryggen. Hvordan man skal gå frem for å få representasjon er nedfelt i forskrift. Det er viktig at dette gjøres på en riktig måte, så er du i tvil kontakt Parat.

Aksjeselskaper (A/S)
I A/S som har flere enn 30 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at ett av styrets medlemmer pluss en vara velges av og blant de ansatte.

I A/S med flere enn 50 ansatte som ikke har bedriftsforsamling, kan et flertall av de ansatte kreve at 1/3 av styret velges av og blant de ansatte. Dersom styret består av færre medlemmer enn 6, har de ansatte i alle tilfeller krav på at 2 av styrets medlemmer velges av dem.

I A/S med flere enn 200 ansatte som ikke har bedriftsforsamling, skal de ansatte velge 1 medlem med vara utover 1/3 av styret som man allerede har krav på. Her kan man også velge å kreve to observatører isteden for 1 medlem med vara.

Er A/S-et en del av et konsern, kan man kreve at alle i konsernet skal regnes med i dette regnestykket.

Det vil si at i et selskap med kun 20 ansatte, som er en del av et konsern, kan man kreve at representasjonen i styret skal beregnes på bakgrunn av alle ansatte innenfor konsernet.

La oss si at det i konsernet er over 200 ansatte, så skal de ansatte i A/S-et med 20 ansatte velge 1/3 av styret pluss et medlem med vara i aksjeselskapets styre.

Stiftelser
Reglene for ansattes representasjon i styret er lik de som er i aksjeselskaper.

Selskaper
De samme reglene som for aksjeselskaper og stiftelser gjelder med unntak av reglene om selskaper med mindre enn 50 ansatte. I slike selskaper kalles styret for selskapsmøter.

I selskaper som er med i et konsern, gjelder samme regel som for A/S som er med i et konsern.

Forskrift om valg av styrerepresentanter
Valg av representanter til styret følger en egen forskrift av 18 des. 1998 nr 1205

I denne forskriften fremgår det når retten til representasjon oppstår, utforming av krav om representasjon, regler om valg og valgbarhet, funksjonstid, vararepresentanter, regler om valg til bedriftsforsamling, regler om bedriftsforsamlingens valg av styrerepresentanter, regler for unntak og tvister i forbindelse med ovennevnte valg.

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup