Slik organiserer du din gruppe

De aller fleste er ett av flere Parat-medlemmer på arbeidsplassen. Du vil få større utbytte av medlemskapet og stå sterkere overfor arbeidsgiver hvis du går sammen med de andre Paratmedlemmene og danner en gruppe på arbeidsstedet.

Alle lokale grupper skal ha egne vedtekter. Disse vedtektene kan ikke være i strid med Parats vedtekter. På alle arbeidsplasser med tre eller flere medlemmer skal være en lokal gruppe. I privat sektor er det tradisjon for å kalle en gruppe på arbeidsplassen for klubb. Det er det ikke i like stor tradisjon for alle steder i det offentlige. Det er fritt fram å definere seg som lokal enhet, gruppe, forening eller klubb. I praksis så er dette ulike navn på det samme

Man må ha respekt for at ikke alle medlemmer har like stor interesse for å engasjere seg faglig, men forutsetningen for å ha en fungerende lokal gruppe er at noen er villig til å påta seg verv.

For den tillitsvalgte kan arbeidet fort bli ensomt. Ved å danne et styre vil tillitsvalgt ha et forum å drøfte de fleste sakene han/hun jobber med.

Klubbstyret

Styret i klubben velges på årsmøtet og leder arbeidet mellom årsmøtene.

Det er formelt sett to typer tillitsvalgte på en arbeidsplass. De tillitsvalgte som er valgt av medlemmene i henhold til våre vedtekter (organisasjonstillitsvalgte), og de som er valgt i henhold til reglene i de respektive hovedavtalene (avtaletillitsvalgte). Dette er et viktig skille, da det er hovedavtalen som gir oss rett til å representere medlemmene overfor arbeidsgiver.

Et klubbstyres oppgave vil typisk være:

Være et drøftingsorgan for den tillitsvalgte

Ha kontakt med medlemmene. Være tilgjengelig for medlemmer som ønsker kontakt samt være til stede på "møtestedene" som er på arbeidsplassen

Holde kontakt med Parat regionalt og sentralt.

Informere medlemmene. Videresende informasjon fra Parat og informere om informasjon, drøftinger og forhandlinger med ledelsen i virksomheten

Verve nye medlemmer

Delta i det praktiske forarbeidet samt prioriteringene i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger.

Arrangere medlemsmøter/temakvelder for alle eller deler av medlemmene

Drøfte høringsuttalelser

Leder

Leder av våre klubber er både hovedtillitsvalgt i henhold tariffavtalen og leder valgt av årsmøtet.

Leder har mange viktige oppgaver i en klubb, og er klubbens ansikt utad. Det aller viktigste for enhver tillitsvalgt er at man ønsker å bidra og vil være med å påvirke sin egen arbeidsplass. En god leder skal ikke gjøre alle oppgavene selv, men skal sørge for at man løser den oppgaven som man er opptatt av så effektivt som mulig.

Henvendelser fra ledelse, andre klubber, fra Parat og andre steder bør svares på så raskt som mulig. Det er leders ansvar at det skjer, selv om det er andre i klubben som skal gjøre den faktiske jobben.

Lederen skal sørge for innkalling og eventuell dagsorden for styremøter.

Sekretær

Sekretæren har som primæroppgave å skrive (korte) protokoller fra møtene, hjelpe til med eventuell rapportering, ta vare på den post/e-post og andre papirer dere lager og mottar som klubb. Man kan gjerne la protokollføringen gå på omgang, men én bør ha et hovedansvar for oppbevaring.

I protokoller så skal dato, hvem som var tilstede, navn på saken(e), hva som ble vedtatt, eventuelle motforslag og dissenser (markert uenighet) og antall for og imot være med, se eks. på vedlagte protokoll.

Tips: Ta en gjennomgang av det dere har tatt vare på en gang i året. Protokoller og avtaler må tas vare på, men sakspapirer, nyhetsbrev fra Parat og annet bør kastes jevnlig (minst hvert 3 år). Kan noe lagres elektronisk så gjør gjerne det, men inngåtte avtaler må i tilegg tas vare på i papirformat.

Kasserer

Alle grupper med minimum 5 betalende medlemmer har rett til driftsstøtte fra Parat. Noen har egen kontingent i tillegg, andre igjen får støtte fra arbeidsgiver. Disse pengene må det holdes oversikt over, det skal søkes, rapporteres og medlemmene skal gis innsyn i pengebruken. Til dette må man ha en kasserer i styret som holder i disse oppgavene.

Egen økonomi og klubbens økonomi skal ikke blandes. Bruk av penger skal styrebehandles eller tas opp på årsmøtet ved større disposisjoner. Styret og til sist årsmøtet skal ha rapport i form av regnskap, og det skal også Parat ha. På Parats skjema kan man laste ned egne regnskapsskjema som kan brukes. Regnskapet skal være signert av to personer (kasserer og tillitsvalgt) i gruppen.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS