Retningslinjer for overføring til Parats grupper

Det kommer inn mange søknader og vi har dessverre ikke midler til å imøtekomme alle. Vi anbefaler derfor at du leser grundig gjennom informasjonen nedenfor om hva som vektlegges i vurderingen. Alle søknadene blir vurdert etter søknadsfristens utløp og alle får tilsendt svar på e-post. I svarbrevet vil alle som har fått tildelt midler få informasjon om hvordan midlene utbetales.

§ 1

Det skal overføres driftstilskudd til Parats lokale organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner.

§ 2

Størrelsen på overføringen vedtas av Landsmøtet.

§ 3

Overføringen til den enkelte gruppe beregnes på grunnlag av de av gruppens yrkesaktive medlemmer som har innbetalt kontingenten i henhold til hovedstyrets retningslinjer. Det vil også bli tatt hensyn til hvor mye midler gruppen har på konto ved innsendelse av regnskap. Det er ikke meningen at gruppene skal opparbeide seg stor kapital, men bruke midlene til medlemsaktivitet.

Driftsstøtten utbetales innen 15.mai. Som grunnlag for denne utbetalingen legges antall fullt betalende medlemmer pr. 1. januar.

§ 4

Driftsstøtten utbetales til grupper med minimum 5 fullt betalende heltids/ deltidsansatte medlemmer. Ett medlem gir bare rett til støtte på ett nivå.

§ 5

Driftsstøtten utbetales etter søknad innsendt 1. mars. Søknaden skal inneholde en aktivitetsplan med budsjettkostnader, samt regnskap for foregående år.

Regnskapet skal være signert av to personer (kasserer og tillitsvalgt) i gruppen. Regnskapet skal vise beholdning per 31.12 samt anvendelse av tildelte midler.

Det er kun gruppen selv som har anledning til å søke om driftsstøtte.

Utbetalingene skjer i henhold til administrative rutiner. Oppgavepliktige utbetalinger skjer, med unntak av de grupper som er selvstendige rettsobjekt, direkte fra Parat til den enkelte. Parat er ansvarlig for innberetning og betaling av arbeidsgiveravgift for disse, dette går til fradrag i utbetalingen til disse gruppene.

Vedtatt i HS01/13 Sak 014/13

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS