Les

Retningslinjer for avstemninger

Fastsetting av avstemningstema og prosedyre foreslås av ordstyrer, hvis ikke annet følger av vedtekter eller en eventuell forretningsorden. Avstemning avholdes vanligvis åpent ved håndsopprekning, hvis ikke en eller flere ønsker skriftlig avstemning
Av Parat Publisert dato 15.11.2020 13:30 redigert 28.06.2021 10:34
Ved avstemning over et forslag stemmes det ordinært først for ved å holde seg i ro, mot ved håndsopprekning. Eventuelt stemmes det en andre gang, for å se om det er noen avholdende.

I store forsamlinger kan ordstyrer få noen til å hjelpe seg med å telle opp, ellers er det vedkommendes ansvar å holde oversikt. 

Vedtak skal, hvis ikke annet er fastsatt, fattes med simpelt flertall.

I bevilgningssaker skal det stemmes over det høyeste forslaget først.

Forslagsorden:
Når det foreligger flere forslag i en sak, finnes det prosedyrer for hvordan man skal håndtere dette. Er et av forslagene et utsettelsesforslag, skal det alltid voteres over dette først.

Dersom saken handler om forslag som kan rangeres i forhold til hverandre, skal alltid det mest ytterliggående voteres over først. Alternative forslag settes opp mot hverandre, men still aldri mer enn to forslag av gangen mot hverandre.

Ved to eller flere forslag som ikke kan settes opp mot hverandre, voterer man over forslagene fortløpende.

Det er praksis at dersom det er flere forslag, skal det mest ytterliggående stemmes over først. Blir det vedtatt, faller de øvrige. Hvis ikke fortsetter prosessen videre.

Votering
Ved akklamasjon. Forsamlingen klapper i hendene til et forslag til vedtak. Forslaget regnes som vedtatt.

Ved håndsopprekning. Forsamlingen rekker hånden i været, for eller imot et forslag.

Ved å reise seg

Skriftlig ved stemmesedler (f.eks. ved personvalg).

Ved navneopprop. Ja eller nei til forslaget.

Flertallsformer
Simpelt flertall: Oppnås dersom ett forslag får flere stemmer enn andre, men ikke nødvendigvis 50 prosent av de avgitte stemmer.

Absolutt flertall eller alminnelig flertall: Absolutt flertall oppnås om standpunktet får over halvparten av stemmene til de som har rett til å stemme (de stemmeberettigede). Om alle stemmeberettigede stemmer, er absolutt flertall det samme som alminnelig flertall. Det er kun om noen stemmeberettigede avstår fra å stemme, eller ikke er til stede, at kravet om absolutt flertall gir seg utslag.

Kvalifisert flertall: Et på forhånd vedtatt minstekrav, f.eks. 2/3 av stemmene (se evt. vedtekter)

Ved stemmelikhet:
Ny votering eller har møteleder (klubbleder) dobbeltstemme?
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup