Les

Oppsigelser

Du som er tillitsvalgt har en sentral rolle når det gjelder nedbemanningsprosesser og oppsigelser ved din arbeidsplass. Men hvordan burde man håndtere og gå frem i en slik situasjon? Parat har utarbeidet en nyttig sjekkliste til hvordan du kan komme med innspill til og kvalitetssikre prosessen.
Av Parat Publisert dato 18.08.2020 13:40 redigert 21.08.2023 8:22
Hva er masseoppsigelse? 
Oppsigelse av mer enn 10 personer over en periode på 30 dager defineres som masseoppsigelse. Forutsetningen er at oppsigelsene er begrunnet i virksomhetens og ikke arbeidstakers forhold. En typisk årsak til masseoppsigelse kan være alvorlig og varig svikt i ordretilgangen. 

Hva bør du gjøre hvis du hører snakk om masseoppsigelser? 
Du som er tillitsvalgt har en sentral rolle ved nedbemanningsprosesser og masseoppsigelser, og skal blant annet komme med innspill til – og kvalitetssikre – den prosessen arbeidsgiver har lagt opp til. I tillegg skal du bidra til at arbeidsgiver overholder reglene. Din mulighet for medvirkning er nedfelt i lov- og avtaleverk, og vi gjennomgår noen av hovedreglene nedenfor. 

Grundigere informasjon finner du på Compendia. Husk at du alltid kan kontakte Parat for mer konkret veiledning.   

Arbeidsgiver skal innkalle til drøftingsmøte  
Arbeidsgiver skal drøfte planer om masseoppsigelser med tillitsvalgte før beslutning tas.  
Drøftingene skal skje så tidlig som mulig, slik at man skal kunne ha en reell innvirkning på prosessen.  
Hensikten med drøftingene er å komme frem til en avtale med sikte på å unngå oppsigelser.  
Dersom det ikke er mulig å unngå oppsigelser, skal skadevirkningene ved oppsigelsene reduseres.  
Arbeidstakernes tillitsvalgte kan la seg bistå av sakkyndig (for eksempel fra Parat) der det er nødvendig. 

Arbeidsgiver skal legge frem opplysninger 
Arbeidsgiver har plikt til å gi de tillitsvalgte alle relevante opplysninger.  
Informasjonen skal være skriftlig og blant annet omfatte opplysninger om grunnene til eventuelle oppsigelser, antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt, hvilke arbeidstakergrupper som normalt er sysselsatt og over hvilken periode oppsigelsene vil kunne skje.  
Arbeidsgiver skal komme med forslag til krets og kriterier for utvelgelse av de som eventuelt skal sies opp, og kriterier for å beregne ekstraordinære sluttvederlag.  
Hvis arbeidsgiver ønsker å inngå en avtale som fraviker utgangspunktet om at hele virksomheten er utvelgelseskrets og at ansiennitet skal være førende for utvelgelsen, er det viktig at tillitsvalgte kontakter Parat før slik avtale eventuelt signeres. Dersom man ikke er enig med arbeidsgivers forslag, er det viktig at uenigheten protokolleres.  
 
De skriftlige opplysningene skal gis tidligst mulig og senest samtidig med at arbeidsgiver kaller dere inn til drøftinger.

Arbeidsgiver skal sende melding til NAV 
Arbeidsgiver har plikt til å varsle NAV om mulige masseoppsigelser.
Tilsvarende melding som den som ble gitt til de tillitsvalgte skal gis til NAV så tidlig som mulig og senest samtidig med at arbeidsgiver kaller inn til drøftinger.
Dersom de tillitsvalgte har kommentarer til den meldingen arbeidsgiver har sendt til NAV, har de anledning til å komme med disse direkte overfor NAV.
Eventuelle oppsigelser får virkning først 30 dager etter at NAV er informert, hvis ikke NAV har forlenget fristen.© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup