Les

Lokale vedtekter

Her er et forslag til vedtekter for Parats klubber/foreninger. Dette er ment som et utkast som den enkelte klubb/forening selvfølgelig står fritt til å tilpasse dette til sitt eget behov. Det er viktig at lokale vedtekter ikke er i strid med Parats vedtekter.
Av Parat Publisert dato 16.11.2020 8:00 redigert 22.03.2022 15:48
§ 1 Navn og stiftelse 
(Klubben) er en partipolitisk uavhengig fagforening for medlemmer i Parat ansatt ved(bedriften). (Klubben) er stiftet (dato). 

§ 2 Formål 
(Klubben) har som formål:

Å trygge og utvikle medlemmenes livs- og levestandard

- ved å ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver, Parat og andre interesseparter
- ved å arbeide for å skape et godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsplasser
- ved å arbeide for et godt samarbeid mellom bedriften og de ansatte

§ 3 Medlemskap 
Som medlemmer av klubben kan opptas alle ansatte som ikke er en del av virksomhetens øverste ledelse. S øknad om medlemskap skal rettes til klubbstyret. 

Medlemskapet i klubben oppheves når medlemmet selv skriftlig sier opp sitt medlemskap med minst 30 dagers varsel, eller ved fratredelse. Dog opplyses det om at medlemmet kan opprettholde sitt medlemskap som direkte medlem i Parat (det enkelte medlem må selv foreta skriftlig utmelding til Parats sekretariat. Medlemskapet opphører ved utgangen av måneden etter at utmeldingen fant sted). 

§ 4 Årsmøte 
Årsmøtet holdes hvert år innen utløpet av 1. kvartal. Innkalling til årsmøte skjer skriftlig med minst 4 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret/tillitsvalgte i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Endelig saksliste og saksdokumenter skal være medlemmene i hende senest 1 uke før årsmøtet avholdes. 

På årsmøtet skal følgende saker behandles: 

1. Konstituering
Godkjenning av: innkalling 
                           saksliste     

Valg av:              møteleder 
                           referent
                           2 medlemmer til å undertegne protokollen
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Innkomne forslag 
5. Valg av styre/tillitsvalgte 

Alle valgene er for 2 år. Det skal dog tilstrebes å velge styre/tillitsvalgte på en måte som sikrer kontinuitet blant styremedlemmene/tillitsvalgte.
Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. 
Valgene skal skje skriftlig hvis en av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene krever det.

Vedtak fattes med alminnelig flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene, med mindre disse vedtekter krever noe annet. 

Ekstraordinært årsmøte avholdes snarest og senest innen 6 uker, når styret vedtar dette eller når 1/3 av medlemmene skriftlig krever dette. Innkalling med saksliste og saksdokumenter skal skje med minst 4 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som nevnt i sakslisten. 

§ 5 Styret/tillitsvalgte 
Styret/tillitsvalgte leder klubben mellom årsmøtene og avholder styremøter/medlemsmøter etter behov. Det føres protokoll fra møtene. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

§ 6 Kontingent 
Kontingenten er den som til enhver tid er fastsatt av Parat. Årsmøtet fatter vedtak om tilleggskontingent til eget behov. 

§ 7 Eksklusjon 
Medlemmer som ikke følger klubbens vedtekter eller som på annen måte skader klubben innad eller utad, kan ekskluderes. Vedtak om eksklusjon fattes av styret/tillitsvalgte med 2/3 flertall, men avgjørelsen kan ankes inn for årsmøtet. 

§ 8 Endring av vedtektene 
Endring av klubbens vedtekter kan kun gjøres av årsmøtet/ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene.
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup