Praktisk informasjon i forbindelse med streik

Her finner du relevant informasjon ved en eventuell streik.

Lønn

Ved streik faller arbeidsgivers plikt til å betale lønn og eventuell annen godtgjørelse bort. Som arbeidstaker har du krav på å få utbetalt opptjent lønn frem til plassfratredelse. Streikende arbeidstakere kan ikke forvente forskudd på lønn.

Streikebidrag

Medlemmer som er tatt ut i streik vil motta streikebidrag fra Parat. Bidraget fastsettes av Parats hovedstyre, og er ikke skattepliktig. Utbetaling av streikebidrag er basert på den informasjonen som tillitsvalgte innhenter på skjema for utbetaling av streikebidrag.

Sykdom

Blir du sykemeldt før plassfratredelse, skal du ikke omfattes av streikeuttaket, og arbeidsgiver skal utbetale lønn på ordinært vis før du går over på sykepenger. Det er her viktig at du har informert de tillitsvalgte om at du er sykmeldt, slik at du ikke tas med i plassfratredelsen (navnelisten). Det er kun sykemelding fra lege som gir rett til lønn, ikke egenmelding. Blir du sykemeldt etter plassfratredelse foreligger ikke rett til lønn. Parat vil gi streikebidrag i arbeidsgiverperioden, og deretter går du over på sykepenger fra folketrygden.

Ferie

Dersom ferie er fastsatt og avtalt med arbeidsgiver før plassoppsigelsen, har du krav på å få avviklet ferien og skal ha feriegodtgjørelse etter gjeldende regler. I motsatt fall kan ferie ikke avvikles.

Tjenestereiser, kurs mv.

Hvis du blir omfattet av streik/lockout mens du er på tjenestereise, kurs eller lignende, har du ikke krav på kostgodtgjørelse og/eller hotell. Du har heller ikke krav på reisepenger tilbake til hjemadresse. Det betyr at du må komme deg hjem på egen hånd. Eventuelle utgifter må du søke til Parat for å få dekket. De som omfattes av streik skal ikke gjennomføre tjenestereiser så lenge konflikten varer.

Permisjoner

Permisjon med lønn som er innvilget før streiken tar til, skal gjennomføres som avtalt. Tilsvarende også for permisjoner som pågår.

Flere arbeidsforhold

Har du flere arbeidsforhold skal du bare streike der hvor du er tatt ut i streik. Du må jobbe som normalt på de andre arbeidsplassene.

Annet arbeid

De streikende skal ikke kunne gis annet arbeid hos samme arbeidsgiver.

Utstyr som tilhører arbeidsgiver

Dersom arbeidsgiver krever det, skal den streikende levere tilbake nøkler som tilhører bedriften. Tilsvarende gjelder også for annet utstyr (som f.eks. mobiltelefoner, verktøy, firmabiler og lignende) som tilhører arbeidsgiver.

Forsikring

Hvis du er tatt ut i streik omfattes du ikke av de forsikringer arbeidsgiver har tegnet på dine vegne så lenge streiken varer. Derfor har YS/Parat en spesialforsikring som dekker slike situasjoner. Det betyr at det er tegnet en egen streikeforsikring med Gjensidige som gir de samme ytelser som arbeidsgivers ansvarsforsikring mht. yrkesskade/yrkessykdom.

Nye medlemmer

Det er bare medlemmer vi har registrer ved tidspunktet for plassoppsigelsen som er tatt med på uttaket. Hvis det oppstår tvil om noen er innbefattet eller ikke, så ta kontakt! Nye medlemmer som er meldt inn etter denne dato er ikke omfattet av vår plassoppsigelse, og kan heller ikke streike.

Utmeldinger

Medlemmer eller grupper som melder seg ut av organisasjonen i forbindelse med streik, er i henhold til arbeidstvistlovens § 3 nr. 4, ikke fri for sine forpliktelser dersom de er tatt ut i streik. Det betyr at medlemmer som er omfattet av plassoppsigelsen – ikke kan gjenoppta arbeidet selv om utmelding er sendt. En slik handling vil bli betraktet som streikebryting.

Blokade

For å forhindre streikebryteri kan det være nødvendig at arbeidsplassen blir sperret for arbeidskraft gjennom såkalt blokade. Dette gjennomføres normalt ved at streikevakter er til stede ved inngangspartiene til bedriften for å hindre uvedkommende i å komme inn. Blokade skal ikke iverksettes lokalt uten avtale med Parat. Se ellers punktet om streikevaktlister.

Dispensasjonssøknader

Det kan være at en eller flere av de bedrifter som er omfattet av streiken søker om dispensasjon, begrunnet i at streiken får svært store skadevirkninger eller at betydelige verdier vil gå tapt. Slike søknader behandles av Parats dispensasjonsutvalg. Dispensasjon er avhengig av samtykke både fra arbeidstakers og arbeidsgivers organisasjon (eventuelt uorganisert arbeidsgiver).

Streikebryteri

Noe av det som er mest problematisk i forbindelse med streik er avgrensningen av hva slags arbeid som kan utføres av hvem, mens streiken pågår. Vår erfaring tilsier at diskusjonen rundt hva som er streikebryteri er egnet til å skape unødige konflikter mellom ledelsen og de tillitsvalgte. For å unngå disse konfliktene oppfordrer vi til at ledelsen og de tillitsvalgte å avklare disse

forholdene i forkant av en eventuell streik.

Avtalefestet Pensjon (AFP)

Å bli tatt ut i lovlig arbeidskonflikt/streik har ingen konsekvenser for din mulighet til å kvalifisere til AFP.

Arbeidstakere anses fortsatt for å være ansatt og reell arbeidstaker etter AFP-vedtektene § 3-2 i den tid de er tatt ut i streik.

Det å bli tatt ut i lovlig arbeidskonflikt/streik har heller ingen konsekvenser med hensyn til ansiennitetsvilkårene i AFP-vedtektene § 3-4. Men ved en søknad vil fellesordningen etterspørre kopi av relevant dokumentasjon som bekreftelse.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS