Les

Lokale forhandlinger i kommunal sektor

Reglene om lokale lønnsforhandlinger for ansatte i kommunal sektor finner vi i hovedtariffavtalen (hta). De ulike kapitlene i hta har ulike bestemmelser for forhandlinger og fastsetting av lønn.
Av Parat Publisert dato 25.04.2014 16:00 redigert 22.06.2021 14:53


Hta pkt. 3.2.1 Lokale drøftinger

Det skal avholdes minst et lønnspolitisk drøftingsmøte per år, som omhandler alle lønnskapitler. Det er arbeidsgiver som innkaller til dette møtet, og sørger for at det blir ført referat fra møtet. I referatet skal det fremgå om det ble oppnådd enighet mellom partene eller ikke.

Vedlegg 3 til hta "Retningslinjer for lokale forhandlinger" gjelder, dersom ikke partene blir enige om noe annet.

Hta pkt. 3.2.2 Lønnssamtale
Dersom en arbeidstaker ber om det skal det gjennomføres en lønnssamtale mellom arbeidstakeren og arbeidsgiver. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt. Dersom arbeidstaker ber om det skal det føres referat fra samtalen.

Hta pkt 3.2.4 Rett og plikt til forhandlinger
De lokale parter har en gjensidig plikt til, etter skriftlig krav fra den annen part, å gjennomføre forhandlinger etter hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser.

Dersom ikke annet er avtalt, skal partene innen 14 dager ha avtalt møtetidspunkt for gjennomføring av forhandlingene.

Hta kapittel 3, pkt 3.4 forhandlinger for ledere
Toppledere, pkt 3.4.1
Med toppleder menes kommunens/fylkeskommunens/bedriftens øverste administrative leder, f.eks. rådmann - samt dennes nærmeste "toppledergruppe". Toppleders lønn forhandles ikke, men vurderes og fastsettes av arbeidsgiver en gang per år. Toppledere har anledning til å la seg bistå av tillitsvalgt eller benytte seg av sentral bistand i forbindelse med lønnsvurderingen. Lønn for toppleders nærmeste toppledergruppe forhandles en gang per år.

Andre ledere pkt 3.4.2
Lokale lønnsforhandlinger for andre ledere skal gjennomføres en gang per år, og bør være gjennomført senest 1. oktober.

Hta kapittel 4 A forhandlingsbestemmelser
- gjelder stillingene i kapittel 4 B og 4 C.

4.A.1 Lokale forhandlinger
Den vanligste årsaken til at det føres lokale forhandlinger etter denne bestemmelsen er at de sentrale partene, dvs hovedsammenslutningene og KS, har satt av en sum penger - en pott - til dette formålet. Et viktig styringsdokument under lokale forhandlinger vil være den lokale lønnspolitikken. Denne er laget av partene (arbeidsgiver og de tillitsvalgte) i kommunen/fylkeskommunen/bedriften og inneholder forpliktende føringer og prioriteringer for alle som deltar i forhandlingene.

4.A.2 Særskilte forhandlinger
Lønnsendringer etter denne bestemmelsen kan forhandles forløpende gjennom året.

4.A.3 Beholde og rekruttere arbeidstakere
Lønnsendringer etter denne bestemmelsen kan forhandles forløpende gjennom året.

Hta kapittel 5 Lokale lønns- og stillingsbestemmelser
- gjelder stillingene som er listet opp i pkt. 5.1

5.2 Årlig lønnsforhandling
Det gjennomføres forhandlinger etter denne bestemmelsen innen 1. oktober hvert år.

Ved forhandlinger kan det gis både generelle og individuelle tillegg, samt avtales at hele eller deler av lønnsreguleringen fordeles av arbeidsgiver. Virkningsdato for lønnsendringer er 1. mai, med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato for iverksetting.

5.3 Annen lønnsregulering

  • lønnsregulering for å rekruttere og beholde arbeidstakere
  • lønnsregulering ved skifte av stilling, eller vesentlig endring av nåværende stillings arbeidsområde
5.4 Prinsipper for lønnsfastsettelse
Det skal bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats, resultatoppnåelse samt behov for å rekruttere og beholde arbeidstakere. Det kan avtales lokalt at ulempetilleggene inkluderes i stillingens lønn.
 
Du skal sende ditt skjema til din lokale tillitsvalgt.

Skjemaet finner du her
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup