Les

Hva betyr begrepene?

Noen av de vanligste begrepene som brukes i forbindelse med tariffoppgjørene:
Av Parat Publisert dato 20.09.2019 11:25 redigert 09.11.2020 17:14
Tariffavtale: En avtale (overenskomst) som inngås skriftlig mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon. Avtalen regulerer bestemmelser som ansettelser, arbeidstid, overtid, lønnsfastsettelse, ferie og utdanning utover minstekravene i lovverket.

Hovedavtale:  Inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. I tillegg tar Hovedavtalen for seg de ansattes medbestemmelsesrett. Hovedavtalene regulerer en rekke forhold som ikke er lovfestede, men den tar i motsetning til overenskomstene, ikke for seg lønn og andre arbeidsbetingelser.

Hovedoppgjør/tariffoppgjør: Forhandlinger om alle elementene i en tariffavtale – ikke bare lønn. Finner sted annethvert år.

Mellomoppgjør: Lønnsoppgjørene de årene det ikke er hovedoppgjør, altså annethvert år. Som regel dreier mellomoppgjørene seg om lønnsjusteringer.

Rammebetingelser: Partene i arbeidslivet og regjeringen (Kontaktutvalget) blir enige om de såkalte rammene forut for hvert tariffoppgjør – basert på utregninger fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). Makroøkonomiske størrelser som inflasjon (prisstigning), lønns/prisutvikling i konkurrerende land, rentenivå og kronekurs er blant de viktigste måleenhetene.

Glidning: Lønnsøkning utenom de sentralt avtalte tilleggene. Dette inkluderer lokale tillegg og individuelle lønnstillegg.

Overheng: Ettervirkninger av forrige års tariffoppgjør. Fordi lønnstillegget gis et stykke ut på året (for eksempel 1. april), virker dette helt til 1. april året etter. Dermed har man allerede fått tre måneder med høyere lønn i år, og dette må regnes med i årets årslønn (som regnes fra 1. januar til 31. desember).

Forbundsvise oppgjør: Oppgjør hvor det enkelte forbund eller fagforening forhandler på egen hånd og hvor motparten som oftest er en lands- eller bransjesammenslutning av bedrifter (NHO, Virke, Spekter, KS).

Samordnet oppgjør: Oppgjør som foregår ved at flere forbund innen en hovedorganisasjon forhandler i fellesskap mot én samlet motpart. Avstemningen skjer samlet i en uravstemning.

Sentrale forhandlinger: Forhandlinger som føres av hovedorganisasjoner.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?