Internasjonal transportarbeider føderasjon ITF
751 Forbund, over 4.6mill medlemmer i 154 land, del av ITUC
9 Seksjoner:
Skip, Havner, jernbane, vei frakt, vei passasjer, innland vannveier, fiskeri, turisme og sivilfly.

Parat er medlem i sivilfly seksjonen (CAS Civil aviation section).
For 2009 var vi tilmeldt ITF med 2391 medlemmer.

I seksjonmøter som arrangeres jevnlig, kan alle møte. Imellom seksjonsmøte konferansene som arrangeres hvert 2.år, ledes seksjonen av Section committee. Denne velges hvert 4.år på ITF kongressen.

Europeisk transportarbeider føderasjon ETF
Etablert 1999, Underorganisasjon av ITF.
231 Forbund, 41 land, over 2.5 mill medlemmer.

Stort sett samme oppbygning som ITF.
Parat var i 2009 tilmeldt med 2391 medlemmer. Alle tilhørende sivilfly seksjonen, CAS.

CAS er delt i tre komite områder; Cabin crew committee, Ground handling committee og Air traffic committee. Parat har interesser I CCC og GHC. I komiteene møtes valgte representanter.

Foruten komiteene for kabinpersonale, bakkeansatte og ATM, har det siden høsten 2009 vært etablert en Pilot working group PWG, hvor Parat har vært representert ved Oddbjørn Holsether Norwegian Pilotforening, og delvis Christen H.J.

ETF har ca 5-6000 pilotmedlemmer, hvor Parat har ca 800 av disse. Det gjør Parat til en av de store i ETF hva angår piloter. 

Piloter organiseres stort sett i IFALPA, Iternational federation of airline pilots’ association.
Den europeiske grenen av dette er ECA, European Cockpit association. 
Når ETF velger å gi tilbud til piloter, vekker dette reaksjoner i ECA som oppfatter dette som en trussel og brudd på tidligere avtaler. ETF har imidlertid alltid organisert piloter, og IFALPAs vedtekter som bare godtar ett forbund per land, medfører et press i ETF fra de forbund som organiserer piloter, Bl.a. Parat. Foruten Parat er Italienske forbund sterke pådrivere for mer formelt pilotorgan i ETF.

Parat har ikke hatt noen formell struktur eller representasjon i organer i ETF. Møtedeltakelsen og deltakelsen i ETFs organer har vært stort sett sporadisk. Videre har det uten tvil vært større fokus på flygende gruppers interesser, enn de bakkeansatte. Dels på grunn av disse gruppenes størrelse og aktivitet, men sikkert også av hensyn til kjennskap til områdene, og lokale tillitsvalgtes aktivitet.

Innimellom nedsettes også arbeidsgrupper innenfor fagområder i sivilflyseksjonen, hvor det bør vurderes større deltakelse. Ofte er det der lettere å få innpass, samt at kunnskap og kompetanse kan være lettere tilgjengelig i slike arbeidsgrupper. 

Offentlig sektor:
(Se vedlegg)

Igjennom YS-S er vi medlem i flere organisasjoner hvor vi betaler etter medlemstall.

Disse er:

PSI – Internasjonale organisasjonen for medlemmer ansatt i offentlig sektor eller i produksjon av offentlige tjenester
Etablert i 1907
Ca 650 medlemsforbund, i 148 land, over 20 mill. medlemmer i offentlig sektor.
Hovedkontor i Geneve.
Verdenskongress hvert femte år som vedtar handlingsplanen og velger styret.

Representerer i en rekke internasjonale forum som ILO, Verdens banken, WTO osv.

Jobber med å beskytte og utvikle arbeidstakernes rettigheter, kvalitet på offentlige tjenester, oppbygging av arbeidstakerorganisasjoner nasjonalt, likestilling

EPSU – Europeiske organisasjonen for arbeidstakerorganisasjoner som organiserer ansatte i offentlig sektor eller i produksjon av offentlige tjenester.
250 medlemsforbund/organisasjoner, mer enn 8 millioner medlemmer
Europeisk underorganisasjonen av PSI.
Hovedkontor i Brussel.
Kongress hvert femte år. Neste i 2014.

Jobber spesielt mot arbeidstakerrettigheter, arbeidstid.

Nordisk Statstjenestemanns organisasjon - NSO 
Ble etablert I 1984 som en konsekvens av at personaldirektørene I de nordiske landene møttes stadig oftere, og den betydningen dette samarbeidet fikk. I tillegg var åpningen av det nordiske arbeidsmarkedet en viktig årsak til etableringen. 

NSO består av følgende forbund:
ST, Sverige - Pardia, Finland - Handel og kontor, Danmark - SFR, Island - Starvmannafelagid, Færøyene

NSO samles en gang i året med representanter fra de ulike forbundene og landenes personaldirektører.

Viser for øvrig til YS Årsmelding for grundigere redegjørelse.