Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Som tillitsvalgt har du en sentral rolle i arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA) i bedriften. Du må være i dialog med arbeidsgiver om hvordan dere skal oppfylle de to hovedmålene – reduksjon av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

IA-avtalen gjelder for hele arbeidslivet, og ikke bare virksomheter som har inngått lokal IA-avtale.

IA-avtalen legger vekt på at lokalt partssamarbeid i virksomhetene skal ligge til grunn for utvikling av arbeidsmiljøet og forebygging av sykefravær og frafall.

- Har dere hatt møter om IA med ledelsen etter at ny IA-avtale ble inngått?

- Har dere en lokal samarbeidsavtale for IA-arbeidet i virksomheten?

- Har dere felles opplæring om temaene for arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombudene?

- Er ansatte og ledere kjent med avtalens formål og forpliktelser?

Forebyggende arbeidsmiljø

Forebyggende arbeidsmiljø handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidsprosessene må organiseres slik at de forebygger overbelastning og ivaretar arbeidstakernes fysiske og psykiske helse.

- Har dere kartlagt fysiske og psykososiale risikofaktorer på arbeidsplassen deres?

- Vet dere hvor dere kan hente informasjon og inspirasjon til forebyggingsarbeidet?

Sykefravær og frafall

IA-avtalen har et spesielt fokus på lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær.

- Samarbeider dere med arbeidsgiver om forebygging av sykefravær og frafall?

- Har dere satt felles mål for reduksjon av det totale sykefraværet i virksomheten?

- Er formålet med sykefraværsarbeidet kjent for alle ansatte?

- Har dere utvidet rett til egenmelding ved korte sykefravær? (Arbeidsgiver har plikt til å drøfte dette med de tillitsvalgte i hht. folketrygdlovens § 8-24)

- Har dere oversikt over mulighetene for tilrettelegging og andre støttende tiltak for å forebygge og redusere sykefravær og frafall?

- Vet dere hva NAV kan tilby av tiltak, hjelpemidler og andre ordninger for tilrettelegging?

- Er dere kjent med omfanget av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt?

Drøftinger med arbeidsgiver

Dersom arbeidsgiver ikke inviterer til samarbeid og dialog om dette kan tillitsvalgte kreve drøftinger rundt temaet. Det er mange temaer som kan være aktuelt å ta opp i slike møter:

- Hvordan er arbeidsmiljøet hos oss?

- Er arbeidsprosessene organisert på en hensiktsmessig måte?

- Blir alle ansatte involvert i forbedrings- og utviklingsarbeidet?

- Er de psykososiale forholdene gode nok til at folk trives på jobb?

- Hvordan er sykefraværet hos oss?

- Hvor mye av sykefraværet handler om arbeidsforholdene?

- Gjør vi nok i forhold til forebygging av sykefravær og frafall?

- Har vi bevissthet rundt stress og rollekonflikter som kan oppstå i arbeidet, f.eks. når vi jobber med pasienter eller kunder?

- Får ansatte med behov for tilrettelegging den bistanden de trenger for å kunne utføre arbeidet sitt? (jf arbeidsmiljølovens § 4-6)

- Skal vi inngå en lokal samarbeidsavtale om hvordan virksomheten og de tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv?

Sjekkliste for lokalt IA-arbeid

YS har laget denne oversikten som et tilbud til YS-forbundenes lokale tillitsvalgte i arbeidet med IA-avtalen for perioden 2019-2022. (Gjelder fortsatt i 2023)

De to første sidene inneholder sjekklister som kan brukes til intern oppfølging av IA-avtalen og som forberedelse til eventuelle drøftinger med arbeidsgiver.

De to siste sidene går nærmere inn på avtalens innsatsområder og inneholder bl. a. lenker til informasjon og inspirasjon til IA-arbeidet.

Utvidet rett til egenmelding

Utvidet egenmelding ved korte sykdomsfravær har vært nyttig både for virksomhetene og samfunnet. Myndighetene og partene i arbeidslivet oppfordrer derfor de tidligere IA-virksomhetene til å fortsette med ordningen og andre til å vurdere innføring av den. Som en konsekvens av IA-avtalen har folketrygdloven nå gitt alle arbeidsgivere plikt til å drøfte utvidet egenmelding med de tillitsvalgte.

Det er verdt å merke seg at endringen betyr at det formelt sett er mulig å utvide egenmeldingsperioden til 16 dager av gangen, det vil si samme lengde som arbeidsgiverperioden. Erfaringsmessig vil nok likevel de fleste velge løsningen fra de tidligere IA-avtalene, med maksimalt 24 dager i året og inntil 8 dager av gangen.

NHO har for øvrig en god artikkel om fordelene med utvidet rett til egenmelding på sine nettsider: Utvidet egenmelding – hvordan få godt utbytte av ordningen?

Mer om IA her:

YS

Regjeringen

Idebanken

Podkasten "På jobben"

NAV

Arbeidstilsynet

STAMI

Arbeidsmiljøportalen

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS