Pensjon fra folketrygden

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider som hovedregel rett til alderspensjon fra folketrygden. Formålet med alderspensjon er å sikre at den enkelte har en rimelig inntekt i alderdommen.

Pensjonsreformen har medført en rekke endringer i reglene for alderspensjon fra 1. januar 2011. De viktigste endringene er nye opptjeningsregler, levealdersjustering, fleksibelt uttak fra 62 år og ny regulering av pensjonen. Uttak av pensjon sees ikke lenger i sammenheng med at du slutter å jobbe. Du kan ta ut hel- eller delvis pensjon fra fylte 62 år, og fortsette i full jobb. Dess tidligere du tar ut pensjon dess lavere månedlig pensjonsutbetaling, se "fleksibelt og nøytralt uttak" nedenfor.

Nye opptjeningsregler

De nye opptjeningsreglene innfases gradvis for personer født i årene 1954–1962, og gjelder fullt ut for personer født i 1963 og senere.

I den nye opptjeningsmodellen for alderspensjon opptjenes det rett til inntektspensjon ved at man hvert år tjener opp pensjonsrettigheter tilsvarende 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt. Den årlige pensjonsopptjeningen summeres opp til en samlet pensjonsbeholdning. Årlig pensjon beregnes deretter ved å dele pensjonsbeholdningen på et delingstall som reflekterer antall år som pensjonist.

For personer født før 1962 gjelder overgangsordninger:

Alderspensjon for deg født før 1954

Alderspensjon for deg født mellom 1954 til og med 1962

Alderspensjon for deg som er født i 1963 eller senere

Levealderjustering

Levealdersjustering innebærer at alderspensjonen blir justert etter forventet levealder for det enkelte årskull. Dersom forventet levealder øker mellom årskull, vil levealdersjusteringen føre til at yngre årskull får noe lavere alderspensjon ved en gitt uttaksalder. Den enkelte kan kompensere for dette ved å fortsette lenger i arbeid og utsette uttaket av pensjon. Levealdersjusteringen skjer i praksis gjennom såkalte forholdstall og delingstall.

Alderspensjonen bygger på et fleksibelt og nøytralt uttak

Alderspensjon kan tas ut når som helst mellom fylte 62 og 75 år. For å kunne ta ut pensjonen før 67 år må pensjonen minst svare til minste pensjonsnivå eller garantipensjonsnivået ved fylte 67 år. Den nøytrale utformingen innebærer at de årlige utbetalingene blir høyere ved utsatt uttak.

Ingen avkorting mot arbeidsinntekt

Alderspensjonen fra folketrygden kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres.

Regulering av pensjonen

Alderspensjon under utbetaling blir regulert i samsvar med lønnsøkningen og deretter fratrukket en fast faktor på 0,75 prosent. Dette gir en økning i pensjonen tilsvarende om lag gjennomsnittet av lønns- og prisstigningen. Satsene for minste pensjonsnivå blir regulert i samsvar med lønnsøkningen og deretter justert for effekten av levealdersjusteringen for 67-åringer i reguleringsåret.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS