AFP og slitertillegg

Avtalefestet pensjon (AFP) er en ordning arbeidstakerorganisasjonene har fremforhandlet i tariffoppgjørene. Det er ulike ordninger i offentlig og privat sektor. Mens AFP i offentlig sektor er en ren tidligpensjonsordning, er AFP i privat sektor en ytelse som kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden.

AFP i privat sektor

Privat AFP er en pensjonsordning for deg som er ansatt i en privat bedrift hvor det er inngått tariffavtale med AFP som en del av avtalen. Denne pensjonsytelsen kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og er livsvarig.

Du kan ta ut privat AFP fra du fyller 62 år (og senest fra 70 år). Du kan ta ut AFP selv om du ikke slutter i jobben din, på samme måte som du kan ta ut alderspensjon i folketrygden og fortsette å jobbe.

Den månedlige utbetalingen vil være lavere dess tidligere du tar ut ytelsen. Både AFP og alderspensjonen fra folketrygden kan sammenliknes med en sparekonto, dess tidligere du tar ut pengene, dess mindre kan du ta ut hver måned dersom sparepengene skal tas ut inntil du har nådd en bestemt alder.

AFP er en kvalifiseringsordning, det betyr at du må oppfylle alle gjeldende vilkår for å få rett til ytelsen på det tidspunktet du søker om uttak fra. Vær oppmerksom på at de fleste vilkår i hovedsak knytter seg til din 62-års dag, og til de siste tre årene før uttaksdato.

Du kan lese mer om vilkårene her

Dersom du bytter arbeidsgiver etter at du er fylt 55 år kan du risikere å tape retten til AFP.

Du kan også miste retten til AFP dersom din arbeidsgiver melder seg ut av en arbeidsgiverforening hvor tariffavtalen gir rett til f.eks. offentlig tjenestepensjon og deretter melder seg inn i en annen arbeidsgiverforening som har en dårligere eller ingen tariffavtalt pensjonsordning.

Du kan lese mer om privat AFP her

AFP i offentlig sektor

I offentlig sektor er AFP en tidligpensjonsordning for deg mellom 62 og 67 år, og gir en pensjonsytelse dersom du ønsker å trappe ned arbeidet helt eller delvis. AFP i offentlig sektor kan tas ut fullt, eller i gradert i kombinasjon med fortsatt delvis arbeid.

Du kan lese mer om vilkårene for å få og hva du kan få i offentlig AFP her

I nettjenesten Din pensjon kan du beregne hvor mye du får i avtalefestet pensjon

Kombinere offentlig AFP og andre inntekter

Hvis du har andre inntekter når du mottar offentlig AFP, kan AFP bli redusert. AFP blir kun redusert dersom du har en inntekt på mer enn 15000 kroner i løpet av et kalenderår. Toleransebeløpet på 15000 er en absolutt grense og bertur at du kan tjene inntil 15000 kroner før AFP blir redusert. Tjener du mer enn 15000 kroner skal AFP reduseres mot all inntekt, også de første 15000 kronene.

For å unngå krav om tilbakemelding bør du melde fra om inntekt ved siden av AFP.

Statlig sektor: Les mer om inntekt og AFP her

Kommunal sektor: Les mer om inntekt og AFP her

Sliterordningen – slitertillegg i privat sektor

LO/YS og NHO avtalte i lønnsoppgjøret 2018 etablering av en sliterordning som utbetaler en ekstra ytelse (slitertillegg) til de som starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av. Ordningen omfatter de overenskomstområder som tidligere var omfattet av Sluttvederlagsordningen. En tilsvarende ordning er etablert innenfor Spekters tariffområder.

Hvem kan søke?

Det første årskullet som kan søke er de som er født i 1957. De vil motta 1/7 av full ytelse. Senere årskull tillegges ytterligere 1/7 av ytelsen frem til 1963-årgangen som får full ytelse.

Full årlig ytelse tilsvarer 0,25 G (grunnbeløp i folketrygden) på starttidspunktet.

Ved avgang ved 62 år får man full ytelse

Ved avgang ved 63 år får man 2/3 av full ytelse

Ved avgang ved 64 år får man 1/3 av full ytelse

Ved senere avgang får man ingen ytelse

Ytelsen reguleres tilsvarende løpende utbetalinger fra folketrygden, som for tiden er veksten i G fratrukket 0,75 prosentpoeng.

Ytelsen opphører ved død eller fylte 80 år.

Les mer om avtalefestet pensjon og sliterordningen her

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS