Skrive protokoll

Som tillitsvalgt har du ansvar for at nåværende og fremtidige medlemmer vet hva som har blitt vedtatt og avtalt. Det gjelder både ved omorganisering eller nedbemanning, lønnsforhandlinger, særavtaleforhandlinger og tvisteforhandlinger. I slike tilfeller skal det skrives protokoll som gjengir utfallet av drøftingene eller forhandlingene med arbeidsgiver. En protokoll er et formelt dokument og har samme virkning som en avtale.

Siktemålet med protokollen vil være forskjellig avhengig av om det er snakk om en interessetvist eller rettstvist, og om drøftelsene eller forhandlingene er avsluttet med enighet eller uenighet.

En interessetvist dreier seg om ordningen av fremtidige arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold som ikke omfattes av tariffavtalen. Krav om høyere tillegg for arbeid på helligdager enn det som står i tariffavtalen er et eksempel på en interessetvist. Er man uenige om gyldighet, forståelse eller eksistens av en tariffavtale (inkl. særavtale) har vi med en rettstvist å gjøre.

Interessetvister må løses gjennom forhandlinger lokalt og sentralt, eventuelt mekling og streik. Rettstvister må løses gjennom forhandlinger lokalt og sentralt, eventuelt ved dom i Arbeidsretten.

Hvordan skal protokollen se ut?

Protokollen skal inneholde opplysninger om tema, deltakere, dato, forhandlingsresultat, hva partene er enige om.

Eventuelt beskrives uenigheten. Da skal begge parters syn framkomme av protokollen. Protokollen bør bare omhandle èn sak. Er dere flere saker opp til diskusjon i møtet, skriv en protokoll per sak.

Protokollen skal utformes i 2 – to – eksemplarer og signeres av begge parter.

Se eksempel på enighetsprotokoll her

Se eksempel på uenighetsprotokoll her

Vær varsom

Som tillitsvalgt må du ha et bevisst og kritisk forhold til hvilke protokoller du signerer på. Protokollen er bindende for medlemmene og legger føringer for hvilke muligheter Parat har til å bidra med videre saksbehandling. Søk derfor råd hos Parat før du signerer.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS