Lokale forhandlinger Oslo kommune

Kravskjema ved lokale forhandlinger Oslo kommune.

Bestemmelser om lønn finner du i Dokument 25. Dokument 25 er betegnelsen på tariffavtalen inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene, og omhandler lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune. Samlingen inneholder fellesbestemmelser, herunder lønnsregulativet, generelle særbestemmelser, samt særbestemmelser for enkelte virksomheter og/eller for de enkelte organisasjonene.

Årlige lokale lønnsforhandlinger

I de sentrale forhandlingene, som ledes av Oslo kommune, kan det bli satt av penger til et lokalt lønnsoppgjør ved de ulike virksomhetene. De lokale forhandlingene foregår om høsten.

I lokale forhandlinger kan du fremme lønnskrav enten via Parat eller direkte til egen leder. Arbeidsgiver og organisasjonene er likeverdige parter i forhandlingene, og det innebærer at de må bli enige før det kan foreligge et forhandlingsresultat. Dokument 25, Del B punkt 1.3 har oversikt over hvilke kriterier som skal ligge til grunn for lønnsfastsettelse ved lokale forhandlinger i Oslo kommune

Når du fyller ut kravskjemaet er det viktig at du husker på at de som skal vurdere og forhandle om ditt krav bare kjenner til de opplysningene som du har skrevet ned på kravskjemaet. Hvis skjemaet ikke er fullstendig utfylt vil dette vanskeliggjøre jobben for de som skal vurdere informasjonen og forhandle for deg.

Det er derfor viktig at informasjonen du kommer med er så korrekt som mulig. Det er utarbeidet kriterier for lønnsfastsettelse og likelønn i Oslo kommune.

Forutsetninger/grunnlag

Følgende forhold skal vurderes og legges til grunn ved anvendelsen av kriteriene:

· Målet for tjenesten

· Brukerfokus

· Likestilling og likelønn

· Mangfold

· Alternative karriereveier

Likestillingslovens krav må synliggjøres i anvendelsen av lønnskriteriene.

Kriteriene er:

Nedenstående kriterier anvendes hver for seg eller i sammenheng.

ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE

Kriteriet relaterer seg til arbeidets innhold i forhold til oppgaver, ansvar, kompleksitet og arbeidsforhold, herunder ansvar for mennesker og materielle verdier. Vesentlige endringer (ut over det påregnelige) av arbeids- og ansvarsområdet vurderes.

LEDELSESANSVAR

Kriteriet omfatter alle former for ledelsesansvar/lederoppgaver, og vil i hovedsak relateres til omfang, mennesker økonomi, fag og materielle forhold.

KOMPETANSE

Kriteriet omfatter den samlede kompetanse (formal- og realkompetanse) som er relevant for å utføre arbeidet. Endring av kompetansekravene og/eller kompetanseutvikling vurderes.

MÅL OG RESULTAT

Kriteriet gjelder krav til tjenestens kvalitet og grad av mål- og resultatoppnåelse i forhold til tilgjengelige ressurser på alle nivåer i organisasjonen, herunder gjennomføring og utvikling av arbeidet.

Særskilte lønnsforhandlinger – «§16.2-forhandlinger»

Organisasjonene kan fremme krav om lokale forhandlinger på bakgrunn av tariffavtalens §16.2 :

• når en stillings arbeids-/ansvarsområde er blitt vesentlig endret

• når det er særlige vansker ved å rekruttere/beholde kvalifisert arbeidskraft

• hvis kompetansekravene til en stilling er blitt endret

• når det gjennomføres organisasjonsmessige endringer som følge av omstillinger

• ved relevant kompetanseutvikling hos arbeidstaker

Du skal sende ditt skjema til din lokale tillitsvalgt.

Skjemaet finner du her

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS