Innføring av pensjon fra første krone

Obligatorisk tjenestepensjon er en lovpålagt ordning, og med virkning fra 1. januar 2022 har Stortinget vedtatt at alle over 13 år skal tjene opp pensjon fra første krone. Tidligere kunne arbeidsgiver unnlate å betale pensjonspremie av lønn under 1 G (p.t. kr 111.477).

Som et resultat av lovendringen, vil 16.000 yngre arbeidstakere, og ansatte i stillinger under 20 % for første gang ha mulighet til opptjening av tjenestepensjon. Endringen vil gi mer pensjon også til andre arbeidstaker og føre til merkostnader for arbeidsgiver.

Arbeidsgiver har frist frem til 30. juni 2022 for å tilpasse seg ordningen.

Hvem skal dekke denne kostnaden?

Det er i utgangspunktet arbeidsgiver som skal dekke merkostnaden ved innføringen av pensjon fra første krone. Hvis arbeidsgiver sparer 2 % av de ansattes lønn, vil merkostnaden utgjøre cirka 2 500 kroner per ansatt per år.

Noen arbeidsgivere vil likevel mene at dette er en kostnad som du som ansatt skal være med på å dekke, for eksempel gjennom reduksjon av pensjonsnivået eller innføring av en egenandel. Siden lovens minstesats er 2 %, vil dette bare være mulig for de med høyere pensjonsnivå enn dette.

Parat fraråder å akseptere egenandel

Parat har i sitt inntektspolitiske dokument fastsatt at vi på generelt grunnlag fraråder deg som medlem å akseptere noen egenandel.

Kan merkostnadene få betydning for det lokale lønnsoppgjøret?

Alle kostnader må jo finne sin inndekning, men vi er ikke enig i at merkostnadene ved å betale pensjon fra første krone skal gå til fratrekk i rammen for lønnsoppgjøret. Det blir mer et spørsmål om hvordan disse merkostnadene spiller inn på bedriftens økonomi generelt sett. Bedriftens økonomi er at av de kriterier som skal vektlegges ved fastsettelse av rammen for det lokale lønnsoppgjøret.

Merkostnadene ved innføring av pensjon fra første krone, kan altså påvirke lønnsoppgjøret indirekte. Men Parat er prinsipielt uenig i at du som arbeidstaker skal betale for denne lovendringer med egenandel, eller ved direkte fradrag i rammen for de lokale lønnsforhandlingene. Det er ikke lagt opp til at lovendringen skal være kostnadsnøytral for arbeidsgiver, og merkostnadene inngår heller ikke i rammen for frontfaget.

Hva rammen for det lokale lønnsoppgjøret skal bli, må derfor avgjøres etter helhetsvurdering av bedriftens økonomiske situasjon (hvor merkostnadene ved innføring av pensjons fra første krone inngår), produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

Parat ønsker pensjon på 5 % til alle medlemmer

Det er et mål for Parat at minimum innskuddsnivå på tjenestepensjonen i privat sektor skal heves fra 2 % til 5 %, og at det innføres uføredekning. Det er dette vi mener vil sikre en anstendig og god pensjon.

Ønsker arbeidsgiver å endre pensjonsordningen? Sjekk din arbeidsavtale og din tariffavtale

De aller færreste har ikke bestemmelser i sine arbeidskontrakter som hindrer arbeidsgiver i å endre pensjonsnivået. Men det er viktig å undersøke om:

- det finnes tariffavtaler (særavtaler) eller endre avtaler som beskriver hvordan pensjonsordningene skal være

- ansettelsesavtalene sier noe om hvordan ordningen skal være

- pensjonsnivået er bruk som argument i lønnsforhandlinger tidligere

Hvis dette er tilfelle, kan det begrense arbeidsgivers muligheter til å gjøre negative endringer i din pensjon.

Ved endringer kan du kreve begrunnelse

Selv om det ikke er begrensninger i de individuelle arbeidsavtalene, så vil endinger først kunne gjennomføres etter at de er drøftet etter hovedavtalen, og/eller arbeidsmiljøloven.

Dersom deres innspill ikke blir hørt, kan dere altså kreve at arbeidsgiver gir dere en begrunnelse for hvorfor, se for eksempel § 9-6 i hovedavtalen mellom YS og NHO.

Saken skal også behandles i styringsgruppen for pensjon, dersom det er flere enn 145 ansatte i ordningen, og det skal gis informasjon til ansatte om endringene, jf. lov om innskuddspensjon §§ 2-6 og 2-7

Ta gjerne kontakt med Parat hvis noe er uklart, eller du ønsker ytterligere informasjon.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS