Norske sedler og kronestykker.
Husk at du kan søke om utdanningsstipend fra Parat!

Søk om utdanningsstipend fra Parat!

Har du vært fullt betalende medlem i Parat eller et annet YS-forbund i minst et år, kan du søke om utdanningsstipend. Det er to søknadsfrister i året: 1. april og 1. oktober. 

Parats utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompetanse i organisasjons- og yrkeslivet.

Søknadsfristen for stipend er 1. april og 1. oktober.

Fire stipendkategorier

Det er fire ulike stipendkategorier.

a) Stipend for utdanning på videregående skole/fagbrev

b) Stipend for utdanning på fagskole

c) Stipend for utdanning på norsk høgskole og universitet

d) Stipend for kortere kurs, konferanser og liknende, herunder Parats egne arrangementer, studier ved utenlandske lærersteder, trafikalt grunnkurs, truckførerbevis og liknende.

Stipendets størrelse

Parats hovedstyre bevilger hvert år det beløp som stilles til disposisjon for utdanningsstipend og kan også velge å prioritere særlige områder eller tiltak.

Stipend kan utbetales med:

• Inntil kr 25 000 årlig for studier på videregående, fagskole, høgskole og universitet (§ 1 a-c)

• Inntil kr 5 000 årlig for kortere kurs, konferanser og liknende (§ 1 d).

• Minimum stipend er 1 500 kroner.

Stipend kan gis til dekning av læremateriell, kurs- eller studieavgifter, reiseutgifter og eksamensavgifter. Det gis ikke stipend til dekning av tapt arbeidsinntekt, pc og internett.

Søkere

Stipend kan gis til medlemmer som tar utdanning samtidig med at de er i jobb og betaler ordinær kontingent. Det kan unntaksvis gis stipend til medlemmer som har utdanningspermisjon etter Arbeidsmiljøloven, samt medlemmer som er permittert eller arbeidsledige. Det gis ikke stipend til pensjonistmedlemmer og studentmedlemmer.

Det er en forutsetning at søkeren har vært fullt betalende medlem i Parat eller annet YS-forbund minst ett år før utdanningen det søkes støtte til påbegynnes. Ved tildeling vil søknad fra tillitsvalgte og medlemmer som ikke tidligere har mottatt stipend bli prioritert.

Utmeldt medlem har ikke krav på stipend selv om vedkommende var medlem da utdanningen ble gjennomført.

Unntak for krav om et års medlemskap i Parat

Det kan ved hver stipendutlysning tildeles et stipend på inntil 25 000 kroner til dekning av utgifter for søker som deltar i ledelsesprogram eller tar lederutdanning. Søker må være ordinært betalende medlem i Parat på søknadstidspunktet og i den perioden utdanningen gjennomføres.

Søknaden

Det kan søkes stipend for inntil ett år av gangen. Det kan søkes stipend for utdanning som ble avsluttet inntil 12 måneder før søknadsfristen. Søknaden behandles av Parats sekretariat normalt innen en måned etter fristens utløp. Dersom utdanningen er relevant i søkerens nåværende stilling/yrke, skal det søkes arbeidsgiver om hel eller delvis dekning av kostnadene. Svar på slik forespørsel må vedlegges søknaden. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Utbetaling av stipend / krav til dokumentasjon

Tildelt stipend utbetales normalt etter at utdanningen er fullført og kvitteringer eller annen dokumentasjon på betalte utgifter mv. er innsendt. Medlemmer som har fått innvilget stipend forplikter seg til å dokumentere at den planlagte utdanningen er fullført. Dersom utdanningen ikke blir påbegynt eller fullført som planlagt i henhold til opplysninger gitt i søknadsskjema, skal søkeren skriftlig meddele dette til Parat.

Tildelt stipend kan helt eller delvis falle bort dersom utdanningen ikke er startet eller fullført i henhold til de fastsatte fristene i tildelingsbrevet. Stipend utbetales kun når det er dokumentert at utdanningen er gjennomført. Og dersom hele utdanningsløpet ikke er fullført, må likevel studieprogresjonen dokumenteres før stipendet utbetales.

Saksbehandling / klage

Søknadene behandles av Parats sekretariat. Arbeidsutvalget i Parat er klageinstans for den administrative tildelingen. Klagefristen er tre uker etter at søker fikk svar på sin søknad.

Retningslinjer

Du kan laste ned retningslinjene i pdf-format
Retningslinjene for Parats stipendordning er vedtatt av hovedstyret 16. november 2023.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS