Emneplan for Prosjektledelse

Emnekode: NETPRL Studiepoeng: 7.5 Antall semester: 1 semester Planen gjelder for: Undervisningsstart vår 2021 Undervisningsspråk: Norsk Ansvarlig: EVU - Handelshøyskolen

Faglig innhold i emnet

En betydelig andel av vår verdiskapning finner sted i og ved hjelp av prosjekter. Arbeidsformen brukes på nesten alt fra små til svært store oppgaver, fra organisatoriske endringsbestrebelser og arrangementer til bygging av hus og viktig infrastruktur. Prosjektarbeid er på flere måter annerledes enn andre arbeidsmåter, og det er mange fallgruver.

Prosjektarbeidet kan gjelde produkter og tjenester, leveransesystemet, kunde- og medarbeidertilfredshet eller styringssystemer og organisatorisk effektivitet. Mens noen arbeidsmiljøer har utviklet en egen prosjektkultur med opplæring og en innarbeidet praksis, er andre mer ukjente med arbeidsformen.

Dette studiet gir en grundig innføring i prosjektfaget slik dette praktiseres i dag, og ferdigheter til selv å jobbe i og lede prosjekter.

Studiet er utviklet for personer innen alle sektorer i arbeids- og organisasjonslivet: Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, medarbeidere og andre med interesse for å sette seg inn i og bruke prosjektarbeid som metode innen privat, offentlig og frivillig sektor.

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Realkompetanse kan vurderes.

Forkunnskap fra andre emner er ikke nødvendig.

Læringsutbytte


Kunnskap:

Studenten skal etter gjennomført emne ha:

· grundig forståelse for de sentrale temaene innen prosjektledelse, mandat og målformuleringer, oppstart, organisering, planlegging og styring av ulike typer prosjekter, ledelse og avvikling av prosjekter

· grundig kjennskap til prosjekters ulikheter og konsekvenser av disse, oppgave- og organisasjonsperspektivet

· kunnskap om hvordan prosjektet og organisasjonen må samarbeide for å realisere ønskede gevinster

· kunnskap om hvordan prosjektleder bør lede ulike team i ulike faser

· kunnskap om hvordan læring i prosjekt kan bygges opp som virksomhetens kompetanse

Ferdigheter:

Studenten skal etter gjennomført emne kunne:

· starte opp, planlegge, organisere, styre og lede og evaluere et prosjekt

· gjennomføre usikkerhets- og interessentanalyser for et prosjekt

· analysere og drøfte sentrale sider ved et prosjekt

·

Generell kompetanse:

Studenten skal etter gjennomført emne kunne:

· bidra til konstruktivt prosjektarbeid

· bidra i utviklingen av en prosjektkultur i egen virksomhet

· forstå hvilke krav arbeidsformen stiller til prosjektlederen

Læringsaktiviteter

Nettstudium. Emnet består av 8 moduler. Hver modul inneholder en oppsummering av pensum, videosnutt, og en quiz må løses for å kunne gå videre til neste modul. I tillegg er det 4 obligatoriske innleveringsoppgaver (etter modul 2, 4, 6 og 8).

Det forventes en arbeidsinnsats på ca 200 timer.

Deltakelse/Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravet er 4 obligatoriske oppgaver. Alle arbeidskrav må være godkjent av faglærer for at studenten skal kunne fremstille seg for vurdering i emnet (eksamen)

Vurderingsformer

Individuell skriftlig eksamen uten tilsyn (hjemmeeksamen), varighet 3 dager. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %).

Vurderingsuttrykk

Det gis graderte bokstavkarakterer (A-F)

Ny og utsatt eksamen

Ny eksamen kan etter gjeldene regler tas påfølgende semester

Hjelpemidler til eksamen

Alle, men det er ikke lov å samarbeide med noen.

Litteratur

Prosjektledelse (NETPRL), Vestfold Høst20

Click to view interactive reading list in Leganto

Obligatorisk litteratur

BOOK - Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering
Karlsen, Jan Terje, Oslo, Universitetsforl, Total Pages 514 s., cop. 2017, isbn: 978-82-15-02649-7

BOOK - Målrettet prosjektstyring
Andersen, Erling S., Haug, Tor; Grude, Kristoffer V., Oslo, NKI forl, Total Pages 285 s., 2016, isbn: 978-82-562-7391-1

BOOK - Arbeid i team: læring og utvikling i team
Levin, Morten, Rolfsen, Monica, Bergen, Fagbokforl, Total Pages 218 s., 2015, isbn: 9788245018004

Tilleggslitteratur (frivillig)

BOOK - Prosjektledelse
Briner, Wendy, Hagerup, Espen; Esnault, Michel; Geddes, Michael; Hastings, Colin, Oslo, Gyldendal akademisk, Total Pages 191 s., 2000, isbn: 9788200452676

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS