EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS)

Info om opptakskrav til studiet

* Inngår i studieprogram - Årsstudium for tillitsvalgte, Årsstudium i ledelse
* Emnenavn (bokmål)- Coaching og ledelse
* Emnenavn (nynorsk) - Coaching og leiing
* Emnenavn (engelsk) - Coaching and leadership
* Emnekode (FS) - ØKCOA1000
* Emnenivå - Bachelor
* Emnets omfang og organisering · Antall studiepoeng: 15
· Antall semester: 1 semester
· Undervisningsspråk: Norsk
· Organisering av emnet: Deltid, samlingsbasert


EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper)

(felt med * er obligatoriske og må fylles ut)

* Faglig innhold i emnet
Studiet skal gi studentene økte kunnskaper og ferdigheter i forhold til å øke prestasjonsnivået til andre og til å utøve selvcoaching og selvledelse. De skal få kunnskap og erfaring i å benytte coaching som perspektiv og verktøy i praksis, enten de besitter formelle lederroller eller har andre roller der mellommenneskelige relasjoner er sentrale. De skal få innsikt i vitale menneskelige prosesser på individ- og gruppenivå knyttet til tilfredshet, mestring, prestasjonsforbedring, endringskompetanse og utvikling. Studentene skal lære å bruke relevante faglige teorier og verktøy for å kunne arbeide systematisk og strukturert med å utvikle seg selv, andre medarbeidere og organisasjoner.

Forkunnskapskrav
Generell studiekompetanse og 2 års arbeidserfaring. Bachelorutdanning kan erstatte to års arbeidserfaring. Realkompetanse kan vurderes.

* Læringsutbytte
Etter fullført studium skal studenten

Kunnskap
· ha innsikt i coaching som perspektiv og metode
· ha kunnskap om medarbeiderskap som begrep og mulighet på individ- og organisasjonsnivå
· ha innsikt i sammenhengen mellom lederrollen og utvikling av medarbeidere, grupper og organisasjon
· forstå begreper som positive følelser, mestring, og prestasjonsforbedring
· forstå det naturlige med positiv angst i forbindelse med personlig vekst og utvikling
· ha kunnskap om styrker og dyder som inngang til personlig utvikling og tilfredshet på jobben
· ha innsikt i hva det vil si å være en prestasjonshjelper

Ferdigheter
· kunne anvende ulike teorier og faglige verktøy for å belyse utviklingsbehov og endringsprosesser på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
· kunne gjøre valg og begrunne fremgangsmåte når det gjelder prestasjonsforbedring og organisasjonsutvikling
· kunne anvende ulike metoder og verktøy for å coache andre og utøve selvcoaching
· kunne inspirere andre til personlig utvikling og lederskap
· kunne utøve lederskap i situasjoner der vanskelige følelser, motstand eller tankeforstyrrelser er naturlige elementer
· kunne utøve selvledelse og selvcoaching

Generell kompetanse
· kunne utforske og analysere personlige utviklingsbehov og reflektere over strategier for å komme videre
· ha et personlig verktøysskrin med tiltak som kan bistå andre i å få tatt ut mer av sitt mulighetspotensial
· kunne bidra til nytenking i en organisasjon hva angår tiltak for å skape et prestasjonsmiljø

* Læringsaktiviteter
Arbeidet med faget vil veksle mellom forelesninger, gruppeprosesser, plenumsdiskusjoner, trening i ulike metoder og verktøy, og refleksjonsnotater med muntlig fremlegg. Studentene får trening i ulike verktøy for å coache hverandre og seg selv, og til å arbeide med prestasjonsforbedringer og personlig og gruppeorientert utviklingsarbeid i praksis. Det arbeides med teori og anvendelse av teori i ulike prosesser. I tillegg vil det bli lagt opp til mer tradisjonell forelesning og teorigjennomgang på hver samling.

Praksis

* Arbeidskrav

Studentene har to skriftlige innleveringer som må være godkjent for å bli oppmeldt til eksamen.

Refleksjonsnotat/case 1: Gruppeoppgave med utgangspunkt i en situasjon fra den praktiske virkeligheten på 5 sider (ca 1500 ord +/- 10%). Gruppene organiserer seg allerede på første forelesningsdag. Notatet skal presenteres i plenum (dag 4).

Refleksjonsnotat/case 2: Gruppeoppgave hvor gruppen velger enten i) en caseoppgave med samme omfang som for notat 1, eller ii) gruppedeltakerne utfører hver sin coachingsamtale, reflekterer over samtalene i gruppen og skrive en oppsummerende felles refleksjon om erfaringen på 2 sider. Gruppene presenterer sine notater i plenum (dag 8).

Ytterligere detaljer og formalkrav blir presentert av faglærer. Det gis skriftlig tilbakemeldinger på innleveringene. Begge de skriftlige innleveringene må være godkjent før framstilling til eksamen

* Obligatorisk aktivitet og krav til tilstedeværelse
Det er obligatorisk frammøte på samlingen, og at studentene deltar alle undervisningsdagene. I løpet av første samling dannes grupper for skriving av obligatoriske arbeidskrav (refleksjonsnotater) og det legges et teoretisk grunnlag for skrivingen. Forelesningene bygger på hverandre og det gis tilbakemeldinger og diskuteres rundt refleksjonsnotatene. Deltakelse i disse prosessene gir viktig grunnlag for gjennomføring av avsluttende eksamen.

* Vurderingsformer
Individuell skriftlig hjemmeeksamen, varighet fire dager (fra fredag kl 09.00 til mandag kl 14.00). Omfang: 3000 ord (+/- 10 %).

Vurderingsuttrykk
Graderte bokstavkarakterer A - F, der A - E er beståtte karakterer med A som beste karakter. F er ikke bestått.

* Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt.

Annet
Emnet skal jevnlig evalueres for å holde høy kvalitet. Studentene forventes å delta aktivt i evalueringer for å bidra til å heve utdanningskvaliteten i emnet. Evalueringene skjer i tråd med USNs kvalitetssystem.

* Litteratur

Obligatorisk litteratur

BOOK

Coaching: hva - hvorfor - hvordan Susann Gjerde
Gjerde, Susann, Bergen, Fagbokforl, Total Pages 296 s., 2010, isbn: 9788245009699,

BOOK CHAPTER

Forskningslitteratur om ledelse og ledertrening: kontroverser, fortvilelse og håp
Moxnes, P., Moxnes, P., Samspill og ledelse: erfaringer med lederutvikling, Bergen, Fagbokforlaget, Total Pages 295 sider, 2019, 88-141, isbn: 9788245016680,
In compendium

BOOK

Ekte lykke: den nye positive psykologien [Martin Seligman

; oversatt av Thor Magnus Tangerås]
Seligman, Martin E.P., Tangeraas, Thor Magnus, Oslo Universitetsforl, Total Pages 310 s. Kapittel 11 og 12 er ikke pensum, cop. 2009, isbn: 9788215016184,

BOOK

God nok ledelse: hva ledere gjør i praksis
Karp, T., Oslo, Cappelen Damm akademisk, Total Pages 166 sider, 2019, isbn: 9788202613327,

BOOK

Medarbeiderskap: hva som får folk til å ta ansvar og vise initiativ Johan Velten, Stefan Tengblad og Runar Heggen
Velten, Johan, Tengblad, Stefan, Heggen, Runar, Oslo, Universitetsforl, Total Pages 168 s., cop. 2016, isbn: 978-82-15-02728-9,

BOOK CHAPTER

Selvledelse
Martinsen, Ø.L, Velsand, Kjersti; Gjestrud, Gro; Engetrøen, Ragnhild; Goveia, Ingvill Christina; Martinsen, Øyvind L., Perspektiver på ledelse, Oslo, Gyldendal, Total Pages 442 sider, [2019], 408-438, isbn: 9788205524866,
In compendium

BOOK CHAPTER

Konfliktledelse
Rognes, J.K., Mathiesen, Stig Berge, Glasø, Lars; Brochs-Haukedal, William; Rønning, Rune, Livet som leder : lederundersøkelsen 3.0, Bergen, Fagbokforl, Total Pages 569 s., cop. 2013, 253-271, isbn: 9788245013467,
In compendium

ARTICLE

The Authenticity Paradox
Ibarra, Herminia, Boston, Harvard Business Review, Total Pages 52-59, Harvard Business Review Harvard Business Review, 1,2, 93, 2015-01-01, 52-59,
View online

* Godkjent emneplan

*Endringsbeskrivelse

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS