Årsstudium for tillitsvalgte i ledelse

Inngår i studieprogram Årsstudium for tillitsvalgte, Årsstudium i ledelse Emnenavn Human Resource Management (HRM) Emnenivå Bachelor Emnets omfang og organisering Antall studiepoeng: 15, antall semester: 1, undervisningsspråk: Norsk, organisering av emnet: Samlingsbasert.

EMNEPLAN – del

Faglig innhold i emnet

Human Resource Management (HRM) har siden 80-tallet fått bred forskningsmessig presentasjon. Stadig oftere erstatter begrepet «personalledelse» og «personaladministrasjon». Når virksomheter tar HRM-begrepet i bruk får man tydeligere forventninger om en strategisk orientering av den menneskelige ressursen. Emnet belyser ulike sider ved denne utviklingen og setter det inn i et historisk perspektiv. HRM omfatter planlegging, anskaffelse, utvikling og "avvikling" av menneskelige ressurser i en organisasjon. Innholdet i studiet gjenspeiler temaer relatert til dette. Ledelse- og HR-arbeid i organisasjoner sees både i forhold til HR-avdelingens ansvars- og arbeidsområder og linjelederes operative og strategiske personalansvar. Studiet er like relevant for begge målgrupper.

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Realkompetanse kan vurderes.


Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap:

- ha bred forståelse for problemstillinger og verktøy knyttet til planlegging, anskaffelse, utvikling og avvikling av menneskelig ressurser i organisasjonen

- kunne beskrive utviklingstrekk innen personal- og ledelsesfaget

- kunne redegjøre for ulike aktiviteter og virkemidler som fremmer utvikling av den menneskelige ressursen

- kunne beskrive ulike perspektiver på strategisk HRM

- kunne gjøre rede for begreper og perspektiver som er sentrale for å forstå det psykososiale arbeidsmiljøet


Ferdigheter:

- kunne beskrive hvordan man anvender ulike seleksjonsmetoder i ansettelser

- kunne analysere hensiktsmessige HRM-aktiviteter i ulike kontekster

- kunne gjennomføre arbeidsmiljøkartlegginger

- kunne utøve ulike HRM-roller og forstå samspillet mellom disse

- kunne anvende faglig kunnskap relevant for strategisk analyse

- kunne gjennomføre omstillingsprosesser i henhold til egen rolle

Generell kompetanse:

- kunne reflektere over hvordan HRM-relaterte spørsmål kommer til uttrykk i arbeids- og samfunnsliv

- ha innsikt i fag- og yrkesetiske problemsstillinger

- ha kunnskap om forskning innen HRM

- kunne planlegge og gjennomføre innovative HRM-prosesser


Læringsaktiviteter

Læringsaktivitetene skal være grunnlaget for å nå det læringsutbyttet som er beskrevet. Aktivitetene organiseres slik at tilnærmingene oppleves som inspirerende og meningsfull slik at man kan mestre fagstoffet og arbeidsutfordringer.

Den pedagogiske tilnærmingen vil veksle mellom formidlingsstyrte aktiviteter, gruppearbeid, oppgaveløsninger, presentasjoner samt drøftinger både i mindre læringsgrupper og i plenum. Studentene blir i stor grad eksponert for aktiverende undervisningsmetoder gjennom dialog og casediskusjoner. Det er et sentralt prinsipp at man presenteres for teorier, modeller og forklaringsrammer som brukes som en fundament for problemstillinger man møter i arbeidslivet.

Utenom organisert undervisning, kreves det betydelig egenaktivitet der selvstudier og samarbeid i mindre grupper er sentralt. Studentene oppfordres til å etablere basisgrupper som en læringsarena. Aktiviteter i gruppen kan være litteraturdrøftinger, tilbakemelding på hverandres forståelse av problemstillinger og kunnskapstilfang, erfaringsutveksling, kollegaveiledning og utforming av innleveringsoppgaver.

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav

Det er ikke obligatorisk fremmøte, men det forutsettes at studenten selv holder seg orientert om progresjonen i studiet, pensum og frister for obligatorisk innlevering. En obligatorisk oppgave inngår i studiet. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Oppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.


Vu
rderingsformer

Eksamen

Individuell 72 timers hjemmeoppgave.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. * Hjelpemidler til eksamen

Alle

Litteraturliste (bøker)

BOK
Det Gode arbeidsmiljø : krav og utfordringer
Einarsen, Ståle,, Bergen, Fagbokforl, Total Pages 475 s., 2011, isbn: 9788245009804

BOK
Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser : evidensbasert HRM
Kuvaas, Bård, Dysvik, Anders,, Bergen, Fagbokforl, Total Pages 279 s., 2016, isbn: 978-82-450-2000-7
Pensum som vil være tilgjengelig via Canvas (artikler og bokutdrag)

BOK
Organisasjonsendringer og endringsledelse
Jacobsen, Dag Ingvar, Bergen, Fagbokforl, Total Pages 288 s., 2018, isbn: 978-82-450-2492-0, Kap. 6 Endringsstrategier, s.145 – 176 In compendium

BOK
Hvordan organisasjoner fungerer
Jacobsen, Dag Ingvar, Thorsvik, Jan,, Bergen, Fagbokforl, Total Pages 31, cop. 2013, isbn: 9788245014457, Fra side 351-382 In compendium

BOK
Strategisk kompetanseledelse
Lai, Linda, Bergen, Fagbokforl, Total Pages 13, 2013, isbn: 9788245014471, Fra side 67-80
In compendium

BOK
Trender og translasjoner: ideer som former det 21. århundrets organisasjon
Røvik, Kjell Arne, Oslo, Universitetsforl, Total Pages 5, cop. 2007, isbn: 9788215011165, Fra side 153-158 In compendium

BOK
Rett person på rett plass : psykologiske metoder i rekruttering og lederutvikling
Skorstad, Espen, Oslo, Gyldendal akademisk, Total Pages 18, 2015, isbn: 978-82-05-47823-7, Fra side 58-76 In compendium

BOK
Arbejdets kerne : om at arbejde med psykisk arbejdsmiljø i praksis
Sørensen, Ole H., København, Frydenlund, Total Pages 40, c2008, isbn: 9788778876386, Fra side 176-216 In compendium

ARTICLE
Exploring the Concept of Integrity—Toward a Craft-Inspired Interpretation Thomassen, Ole Jacob ; Strand, Roger ; Heggen, Kristin, Aalborg University, 2017, 39-50, Fra side 39-50. View online

BOK
HR og personalledelse
Sætersdal, Helene Ingeborg,, Bergen, Fagbokforl, Total Pages 24, cop. 2017, isbn: 978-82-450-2164-6, Side 14 og fra side 94-117 In compendium

ARTICLE
LØFT - løsningsfokusert tilnærming til problemløsning og utviklingsarbeid
Langslet, Gro Johnsrud, Total Pages 53-58, Impuls Impuls, 2, 58, 2004, 53-58, Fra side 53-58 In compendium. View online

BOK
HR transformation : building human resources from the outside in
Ulrich, David, New York, McGraw-Hill, Total Pages 23, c2009, isbn: 0071638709, Fra side 55-78, In compendium

BOK
HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete
Boglind, Anders., Hällsten, Freddy.; Thilander, Per., Lund, Studentlitteratur, Total Pages 235 s., 2014, isbn: 9789144091709, s.117 – 133

ARTICLE
Fra Personal til HR - moteord eller reelle endringer?
Spekter informerer nr 2, 2008. side 15-18 Bryde, A. 2008, In compendium

BOK
Organisasjonslæring : fra kunnskap til kompetanse
Filstad, Cathrine, Bergen, Fagbokforl, Total Pages 15, 2016, isbn: 978-82-450-1992-6, Pensum er side 174-189. In compendium

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS