• Strategisk planarbeid
  • Myndighetspåvirkning og samfunnskontakt
  • Rådgivning og utredning til politisk og administrativ ledelse