I 2019 er driftstilskuddet 305 kroner per betalende medlem for grupper som selv disponerer sine midler og fører regnskap for disse. For lokale grupper Parat administrerer midlene for, er driftstilskuddet 274 kroner per betalende medlem.

Søknadsskjemaet finner du ved å logge inn på “Min side

Hvis du ikke husker hvordan du logger deg inn i medlemsregisteret, ikke husker medlemsnummeret ditt, eller har spørsmål til utfyllingen, kan du kontakte ditt regionkontor.

Driftstilskuddet skal brukes til å dekke gruppenes driftsutgifter, som årsmøter, medlemsmøter, sosiale arrangementer, honorarer, møtegodtgjørelse, dekning av reiseutgifter og lignede. Det stilles ingen større krav til aktivitetsplan enn at det fremstår som fornuftig medlemsaktivitet. 

Midlene er ikke ment å skulle dekke kostnader ved besøk fra politisk ledelse, heller ikke det sentrale eller regionale sekretariat, da slike aktiviteter dekkes av Parat direkte. 

Nytt av året er at vi ønsker siste tilgjengelige årsmøte tilsendt som vedlegg med søknaden. Årsmøteprotokollen må altså må altså ikke være fra 2019.