Retningslinjer for kontrollutvalget (KU) i Parat vedtatt landsmøte 2018

Retningslinjer for kontrollutvalget (KU) Jfr. Vedtektenes § 18.1

1. KU skal forestå den politiske og økonomiske kontrollen av Parats virksomhet. KUs oppgave er å påse at hovedstyret iverksetter landsmøtets vedtak. KU skal vurdere bruken av Parats midler i henhold til gyldige vedtak fattet av Parats organer.

2. KU og revisor skal sikre at den samlede kontrollfunksjonen som utøves av KU og revisor blir forsvarlig.

3. KU består av leder, tre medlemmer og to varamedlemmer i numerisk rekkefølge, med en funksjonstid på tre år som velges av landsmøtet. Vara innkalles ved forfall til KU-møter.

4. Minst tre medlemmer skal være tilstede for at KU skal være beslutningsdyktig.

5. KUs medlemmer og vara kan ikke ha verv i sentrale vedtektsfestede organer eller være ansatt i Parat.

6. KU holder møter når leder, to utvalgsmedlemmer, hovedstyret, Parats leder eller generalsekretær finner det nødvendig. Det skal avholdes minst ett møte i halvåret.

7. Innkalling til møtene sendes av leder i KU med kopi til Parats leder og generalsekretær.

8. I den grad KU finner det nødvendig, har Parats leder og nestleder, hovedstyrets medlemmer, generalsekretær, sekretariatets øvrige ledere og revisor plikt til å møte i KUs møter.

9. KU skriver referat fra sine møter som sendes utvalgtes medlemmer, varamedlemmer, hovedstyret, generalsekretær og revisor.

10. KU fremlegger en årlig oversikt til hovedstyret over hvilke saker som er behandlet og eventuelle merknader, samt en rapport til landsmøtet over hvilke saker som er behandlet, hvilke kontroller som er foretatt og eventuelle merknader for siste landsmøteperiode.

11. KU må ha tilstrekkelig innsyn i Parats virksomhet ved uoppfordret få tilsendt relevante dokumenter, herunder innkallinger, regnskaper, protokoller, beretninger og referater.

12. KU skal få tilsendt revisors merknader, revisjonsprotokoller og revisjonsberetninger.

13. KU skal behandle andre saker som hovedstyret forelegger utvalget.

14. Sekretariatet sørger for betryggende oppbevaring av KUs arkiv

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS