Parats vedtekter

Parats vedtekter vedtatt på landsmøtet 17. november 2021 

Vedtektene i PDF-format


§ 1 Organisasjonen

1. Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS.

§ 2 Formål

1. Parat skal ivareta og fremme medlemmenes arbeidslivspolitiske og arbeidslivsrettslige interesser.

2. Parat arbeider for et ikke-diskriminerende arbeidsliv, ivaretakelse av tillitsvalgtes rettigheter og at medlemmene sikres medbestemmelse og innflytelse på egen arbeidssituasjon.

3. Parat arbeider for å styrke samarbeidet mellom forbundene i YS.

§ 3 Medlemskap

1. Som medlemmer i Parat kan enhver arbeidstaker, selvstendig oppdragstaker i arbeidstakerliknende forhold, lærling, elev og student opptas.

Det samme gjelder arbeidsledige som er jobbsøkende innenfor Parats virkeområde. Parats Hovedstyre avgjør i tvilstilfelle hva som er innenfor Parats virkeområde.

2. Medlemskap videreføres ved overgang til ikke-yrkesaktiv situasjon.

3. Medlemskapet kan overføres til gjenlevende pensjonert ektefelle/samboer.

4. Hovedstyret kan godkjenne medlemskap for andre sammenslutninger av medlemmer enn de som er nevnt ovenfor.

5. Søknad om medlemskap skal skje elektronisk eller skriftlig.

6. Alle medlemmer er direkte medlemmer i Parat.

7. Medlem som har medlemskap i andre organisasjoner innen samme avtaleområde, må fastsette hvilken organisasjon som aktivt skal ivareta medlemmets interesser i arbeidsforholdet.

8. Personer som står tilsluttet, representerer eller offentlig gir uttrykk for å støtte grupperinger som har et formål som er i strid med norsk lov, kan ikke være medlem i Parat.

9. Personer som handler i strid med Parats vedtekter, retningslinjer eller på annen måte motarbeider Parat kan ikke være medlem i Parat.

10. I de første 3 måneder av medlemskapet har det enkelte medlemmet ikke krav på bistand fra Parat.

§ 4 Kontingent

1. Kontingenten fastsettes av landsmøtet.

2. Hovedstyret kan pålegge medlemmene ekstrakontingent i forbindelse med konflikt.

3. Forfalt, ikke betalt kontingent, kan føre til tap av rettigheter. Er ikke kontingent betalt tre måneder etter forfall, medfører dette utmeldelse.

§ 5 Utmelding

1. Det enkelte medlem må selv foreta skriftlig utmelding til Parats sekretariat.

2. Medlemskapet opphører ved utgangen av måneden etter at utmeldingen fant sted.

§ 6 Mangfold i Parat

1. Parats medlemsmasse er mangfoldig. Sammensetningen av Parats organer bør gjenspeile dette.

2. I besluttende organer der medlemsmassen ellers er lik, skal det tilstrebes minimumsrepresentasjon på 40 % av det underrepresenterte kjønn.

§ 7 Organisasjonsstruktur

Parat er organisert med:

1. Frittstående medlemmer

2. Lokale organisasjonsledd

3. Underorganisasjoner

4. Parat pensjonist og Parat UNG

5. Regionutvalg

6. Sektorutvalg

7. Sekretariat

8. Arbeidsutvalget

9. Hovedstyret

10. Landsmøtet

§ 8 Frittstående medlemmer

1. Frittstående medlemmer er medlemmer organisert i virksomheter hvor det ikke er etablert et lokalt organisasjonsledd, eller ledere som ikke naturlig inngår i disse.

§ 9 Lokale organisasjonsledd

1. Parats medlemmer skal inngå i Parats lokale organisasjonsledd, der dette er etablert. Disse velger selv sine tillitsvalgte, styre og utvalg.

2. Lokal aktivitet må ikke være i strid med Parats vedtekter og interesser, eller vedtak fattet av Parats landsmøte eller hovedstyre.

§ 10 Underorganisasjoner

1. Underorganisasjonene skal ivareta medlemmenes særinteresser.

2. Medlemmets yrkes-, bransje-, etats- eller øvrige sammenslutningstilhørighet legges til grunn for medlemskap og innplassering i underorganisasjonen.

3. Hovedstyret avgjør opprettelse av underorganisasjoner i Parat, og vedtar retningslinjer for disse.

§ 11 Regionutvalg (RU)

1. RU er et konsultativt organ for sekretariatet i Parat i saker som har betydning for det regionale medlems- og aktivitetstilbudet og for hovedstyret i saker som er til organisasjonspolitisk behandling.

2. Parat har fem RU.

3. Hvert RU består av seks tillitsvalgte. Fem medlemmer, med tre nummererte vara, velges for tre år av gangen av regionmøtet. Valget gjennomføres etter innstilling fra regional valgkomite. Det sjette medlemmet samt vara til dette oppnevnes av Parat Ung.

4. RU-enes oppgaver fremgår av retningslinjer vedtatt av landsmøtet.

§ 12 Sektorutvalg

1. Hovedstyret oppnevner representanter til sektorutvalgene.

2. Politisk og administrativ hovedansvarlig for sektoren skal være med i sektorutvalget.

3. Sektorutvalgene skal være rådgivende for hovedstyret og forhandlingsutvalgene i:

3.1. Tariffpolitiske spørsmål.

3.2. Andre sektorrelevante saker.

§ 13 Sekretariatet

1. Sekretariatet står for Parats daglige drift og skal arbeide etter de budsjettrammer og prinsipielle vedtak som er fattet av Parats styrende organer.

2. Sekretariatet ledes av generalsekretær.

§ 14 Arbeidsutvalget

1. Arbeidsutvalget arbeider etter fullmakt gitt av hovedstyret.

2. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og generalsekretær, og er et fast underutvalg av hovedstyret.

§ 15 Hovedstyret

1. Hovedstyret er Parats øverste myndighet mellom landsmøtene.

2. Hovedstyret består av 10 medlemmer som velges for landsmøteperioden.

3. Leder og nestleder velges særskilt og kan ikke komme fra samme sektor.

4. Fem styremedlemmer velges på fritt grunnlag.

5. Fire vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge.

6. Parat UNG oppnevner en representant og dennes vararepresentant.

7. De ansatte velger to representanter og deres to vararepresentanter.

8. Landsmøtet vedtar honorering av styremedlemmene. Leder og nestleder frikjøpes som hovedregel på heltid.

9. Hovedstyrets virksomhet:

9.1 Hovedstyret innkalles til møte når leder, eller minst fire av hovedstyrets medlemmer krever det.

9.2 Leder og generalsekretær innstiller overfor hovedstyret.

9.3 Protokoll fra hovedstyrets møter gjøres tilgjengelig for kontrollutvalget.

9.4 Hovedstyret gjør tilgjengelig sakslister, referater, protokoller og som hovedregel sakspapirer for regionutvalgene. Sakslister til hovedstyret sendes regionutvalgene samtidig som hovedstyrets medlemmer.

9.5 Hovedstyret avholder årlig et møte med alle regionutvalgene.

9.6 Hovedstyret besørger at tillitsvalgte og medlemmer i Parat informeres fortløpende om hovedstyrets arbeid.

9.7 Hovedstyret kan etter søknad frita hovedstyremedlem som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter.

9.8 Hovedstyret bør benytte seg av representanter fra region- og sektorutvalgene i de utvalg hovedstyret nedsetter.

10. Hovedstyrets oppgaver:

10.1 Ivareta overordnede ansvaret for Parats tariffpolitikk.

10.2 Ansette sekretariatets generalsekretær.

10.3 Vedta budsjett, godkjenne regnskap og årsberetning.

10.4 Fastsette flaggsak.

10.5 Fastsette hvem som kan avhende eller behefte Parats faste eiendommer.

10.6 Meddele prokura og hvem som skal ha anvisningsmyndighet.

10.7 Delegere myndighet innenfor rammen av disse vedtekter når hovedstyret finner det hensiktsmessig.

10.8 Utarbeide instruks for sitt arbeid.

§ 16 Landsmøtet

1. Landsmøtet er Parats øverste myndighet.

2. Landsmøtet består av:

2.1. Delegater valgt av lokale organisasjonsledd og underorganisasjoner.

2.2. Parats hovedstyre.

2.3. To delegater fra Parat Pensjonist.

2.4. To delegater fra Parat Ung.

2.5. Generalsekretæren tiltrer med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

3. Tidspunkt, innkalling og frister:

3.1 Landsmøtet holdes hvert 3. år innen 1. desember. Tidspunktet kunngjøres for landsmøtets og hovedstyrets medlemmer, RU, lokale organisasjonsledd, underorganisasjoner, Parat pensjonist, Parat UNG med minst tre måneders varsel.

3.2 De forslag som ønskes behandlet av landsmøtet må sendes hovedstyret minst ti uker før landsmøtet.

3.3. Innkalling sendes senest 1 måned før landsmøtet til landsmøtets og hovedstyrets medlemmer, regionutvalg, lokale organisasjonsledd og underorganisasjoner.

4. Landsmøtet skal behandle:

4.1 Konstituering.

4.2 Innkalling og dagsorden.

4.3 Hovedstyrets beretning for perioden.

4.4 Revidert regnskap.

4.5 Revisors beretning.

4.6 Innkomne forslag.

4.7 Arbeidslivs- og samfunnspolitisk program for kommende treårsperiode.

4.8 Parats visjon og verdier.

4.9 Strategisk plan for kommende treårsperiode.

4.10 Økonomiplan for kommende treårsperiode.

4.11 Kontrollutvalgets rapport.

4.12 Valg av hovedstyrets medlemmer med varamedlemmer.

4.13 Valg av kontrollutvalg med leder, tre medlemmer og to varamedlemmer.

4.14 Etter innstilling fra hovedstyret, velge valgkomité.

5. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av hovedstyret hvis styret finner det nødvendig, 1/3 av delegatene fra forrige landsmøte eller at regionutvalgene samlet krever det. Delegatene fra forrige landsmøte innkalles til ekstraordinært landsmøte med en måneds varsel.

6. Ekstraordinært landsmøte behandler kun de sakene som er oppført på sakslisten, dog minimum konstituering samt innkalling og dagsorden.

7. Alle saker som behandles på et ordinært eller ekstraordinært landsmøte avgjøres med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i Parats vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Fullmakter kan ikke benyttes ved stemmegivning.

8. Delegater valgt av lokale organisasjonsledd og underorganisasjoner:

8.1 Lokale organisasjonsledd og underorganisasjoner velger delegater basert på yrkesaktive medlemmer etter følgende fordelingsnøkkel:

15 – 100 medlemmer 1 delegat.

101 – 200 medlemmer 2 delegater.

201 – 300 medlemmer 3 delegater.

301 – 500 medlemmer 4 delegater.

501 – 700 medlemmer 5 delegater.

701 – 900 medlemmer 6 delegater.

901 – 1200 medlemmer 7 delegater.

1201 – 1500 medlemmer 8 delegater.

1501 – 2000 medlemmer 9 delegater.

2001 – 3000 medlemmer 10 delegater

Over 3000 medlemmer 11 delegater.

8.2 Medlemmer som tilhører lokale organisasjonsledd med færre enn 15 medlemmer kan slå seg sammen og stille med felles delegat etter fordelingsnøkkelen.

8.3 De representasjonsberettigede grupperingene er selv ansvarlig for gjennomføringen av valg etter denne bestemmelsen.

9. Valgte medlemmer av RU, som ikke er delegater i landsmøtet, kan delta som observatør på landsmøtet med tale- og forslagsrett.

10. Landsmøtet vedtar retningslinjer for gjennomføring av valg til landsmøtet.

§ 17 Valgkomité

1. Valgkomitéen arbeider etter retningslinjer gitt av landsmøtet.

2. Valgkomitéen består av leder, 3 medlemmer og 3 varamedlemmer i numerisk rekkefølge.

§ 18 Kontrollutvalg

1. Kontrollutvalget arbeider etter retningslinjer gitt av landsmøtet.

2. Kontrollutvalget består av leder, 3 medlemmer og 3 varamedlemmer i numerisk rekkefølge.

§ 19 Sikringsfondet

1. Parat skal ha et sikringsfond og fondet er Parats eiendom.

2. Landsmøtet fatter vedtak om avsetning til sikringsfondet.

3. Avkastning av sikringsfondets midler tilføres sikringsfondet.

4. Hovedstyret forvalter sikringsfondet etter retningslinjer vedtatt av landsmøtet.

§ 20 Æresmedlemskap

1. Medlemmer i Parat kan tildeles æresmedlemskap.

2. Æresmedlemmer fritas for kontingent.

3. Æresmedlemskap forvaltes og tildeles av hovedstyret.

§ 21 Suspensjon

1. Hovedstyret kan vedta suspensjon av tillitsvalgte dersom de handler mot Parats vedtekter eller vedtak og retningslinjer gitt av Parats hovedstyre.

2. Hovedstyret kan også vedta suspensjon av tillitsvalgte, som på annen måte motarbeider Parats interesser eller åpenbart ikke er i stand til å skjøtte sitt verv.

3. Tillitsvalgte som blir suspendert beholder sine rettigheter som medlemmer med mindre hovedstyret gjør vedtak om noe annet. Avgjørelsen kan ankes inn for landsmøtet.

4. Anke til landsmøtet utsetter ikke virkningen av hovedstyrets vedtak.

§ 22 Eksklusjon

1. Hovedstyre kan fatte beslutning om eksklusjon av medlemmer som handler i strid med Parats vedtekter, vedtak, retningslinjer eller på annen måte motarbeider Parats interesser.

2. Eksklusjonsvarsel skal meddeles skriftlig og være sendt rekommandert. Avgjørelsen kan ankes inn for landsmøtet.

3. Anke til landsmøtet utsetter ikke virkningen av hovedstyrets vedtak.

§ 23 Revisjon

1. Parats regnskap skal revideres av registrert revisor.

§ 24 Sammenslåing

1. Parats landsmøte kan med 2/3 flertall vedta sammenslåing med en eller flere andre arbeidstakerorganisasjoner.

2. Hovedstyret legger frem begrunnet innstilling for landsmøtet.

§ 25 Oppløsning

1. Vedtak om oppløsning av Parat må fattes med 2/3 flertall av de fremmøtte, stemmeberettigede delegatene i et ordinært landsmøte.

2. Vedtaket må opprettholdes med tilsvarende flertall ved ekstraordinært landsmøte tidligst tre måneder senere.

3. Landsmøtet som fatter vedtak om oppløsning skal samtidig gjøre vedtak om fordeling av Parats midler.

§ 26 Vedtektsendringer

1. Endringer i vedtektene avgjøres av landsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte, stemmeberettigede delegatene.

§ 27 Tolkning av vedtektene

1. Tvist om tolkning av vedtektene behandles av hovedstyret, og fastsettes ved absolutt flertall. Avgjørelsen kan ankes inn for landsmøtet.

2. Anke til landsmøtet utsetter ikke virkningen av hovedstyrets vedtak.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS