Parats tillitsvalgte er dyktige og en svært viktig ressurs. De tillitsvalgte er viktige medspillere for å ivareta et godt samarbeid og arbeidsmiljø. De er klare for å møte de utfordringene vi står ovenfor. Som medlemmer i Parat har dere i tillegg et profesjonelt støtteapparat med høyt kvalifiserte ansatte både regionalt og sentralt.

Ta kontakt med Parats tillitsvalgte på din arbeidsplass, eller med hovedtillitsvalgt hvis du ønsker mer informasjon. I tillegg finner du mer om domstolene og jordskifterettene på henholdsvis domstol.no og jordskifte.no


Hovedtillitsvalgt for Parat i domstolene:
Nina Anderson, Bergen tingrett, Postboks 7412, 5020 Bergen
Tlf 55 69 97 29 og mobil. 40 48 50 84, e-post: Nina.Kristin.Anderson@domstol.no

Hovedverneombud i domstolene:
Øystein Brevik, Oslo tingrett, postboks 8023 Dep, 0030 Oslo
Tlf. 22 03 52 18, e-post: oystein.brevik@domstol.no

Sara Deisz, Gulating lagmannsrett, postboks 7414, 5020 Bergen
Tlf. 55 69 39 80, e-post: sara.deisz@domstol.no

Hovedverneombud i jordskifterettene:
Ann Eline Lagesen, Lofoten og Vesterålen jordskifterett, Pb. 93, 8401 Sortland
Tlf. 76112851/41218463, e-post: ann.eline.lagesen@domstol.no

Domstolene er de alminnelige domstoler, fordelt på tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett.
Den 01.11.2002 ble Domstoladministrasjonen opprettet og er i dag den administrative overbygning for landets ordinære domstoler. Det vil si 68 tingretter, 6 lagmannsretter og Høyesterett.

Jordskifterettene er særdomstoler. Det som kjennetegner en særdomstol er at den behandler bestemte typer saker som vanligvis ikke behandles i de alminnelige domstoler.

Parat har 36 medlemmer i jordskifterettene, fordelt på 34 jordskifteretter og 5 jordskifteoverretter.

Jordskiftrettene har totalt 257 årsverk, derav 52 administrativt personell.

Fra 01.01.2006 er domstolene og jordskifterettene samlet i en felles administrasjon i Domstoladministrasjonen (DA) som er lokalisert til Trondheim. DA har 90 ansatte fordelt på 8 enheter.