Domstolene
 er de alminnelige domstoler, fordelt på tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. 
Den 01.11.2002 ble Domstoladministrasjonen opprettet og er i dag den administrative overbygning for landets ordinære domstoler. Det vil si 68 tingretter, 6 lagmannsretter og Høyesterett.

Jordskifterettene er særdomstoler. Det som kjennetegner en særdomstol er at den behandler bestemte typer saker som vanligvis ikke behandles i de alminnelige domstoler.

Fra 01.01.2006 er domstolene og jordskifterettene samlet i en felles administrasjon i Domstoladministrasjonen (DA) som er lokalisert til Trondheim. 

Parats tillitsvalgte er dyktige og en svært viktig ressurs. De tillitsvalgte er viktige medspillere for å ivareta et godt samarbeid og arbeidsmiljø. De er klare for å møte de utfordringene vi står overfor. Som medlemmer i Parat har du i tillegg et profesjonelt støtteapparat med høyt kvalifiserte ansatte både regionalt og sentralt.

Ta kontakt med Parats tillitsvalgte på din arbeidsplass, eller med hovedtillitsvalgt hvis du ønsker mer informasjon. I tillegg finner du mer om domstolene og jordskifterettene på domstol.no og jordskifte.no

Hovedtillitsvalgt for Parat i domstolene:
Nina Anderson, Bergen tingrett
Postboks 7412
5020 Bergen
Tlf 55 69 97 29
Mobil. 40 48 50 84
e-post: nina.kristin.anderson@domstol.no

Hovedverneombud i domstolene:
Øystein Brevik, Oslo tingrett
Postboks 8023 Dep
0030 Oslo
Tlf. 22 03 52 18
e-post: oystein.brevik@domstol.no

Sara Deisz, Gulating lagmannsrett
Postboks 7414
5020 Bergen
Tlf. 55 69 39 80
e-post: sara.deisz@domstol.no

Hovedverneombud i jordskifterettene:
Ann Eline Lagesen, Lofoten og Vesterålen jordskifterett
Postboks 93
8401 Sortland
Tlf. 76112851
Mobil 41218463
e-post: ann.eline.lagesen@domstol.no