• Saksbehandling knyttet til hovedavtaler, hovedtariffavtaler og overenskomster i offentlig og privat sektor.
 • Planlegging og gjennomføring av tariffrevisjoner
 • Inngåelse av tariffavtaler
 • Bistand ved opprettelse av særavtaler
 • Lønnsvurderinger
 • Bistand ved lokale forhandlinger
 • Bistand ved utarbeidelse av lønnssystemer
 • Muntlig og skriftlig rådgivning ifm. tolking av tariffavtaler, hovedavtaler, særavtaler, fellesordningene (Avtalefestet Pensjon, Sluttvederlagsordningen, Opplysning- og utviklingsfondet) m.m
 • Rådgivning i forbindelse med opprettelse av europeiske samarbeidsutvalg, konsernutvalg og andre samarbeidsutvalg
 • Skriftlig og muntlig rådgivning i forbindelse med omorganisering, nedbemanningsprosesser, ferie, arbeidstidsordninger, trygdespørsmål mv.
 • Tvistebehandling (i organisasjoner, nemnder, domstoler)
 • Utforming av løpende tariffinformasjon på avtaleområdene
 • Utforming av tariffstoff m.m. til Parats websider, kronikker, leseinnlegg mv til media generelt
 • Høringssvar innenfor det kollektive området