Les

Forhandlingsstart for hovedavtalen i staten

Leder for YS Stat, Pål N. Arnesen. Foto: Vetle Daler
Tirsdag starter forhandlingene for revisjon av hovedavtalen i statlig sektor. Forhandlingene er ventet avsluttet fredag.
Av Arve Sigmundstad Publisert dato 05.11.2019 8:25 redigert 08.11.2019 11:12

Hovedavtalen i staten ble sist reforhandlet høsten 2017, og gjelder frem til 31. desember 2019. Tirsdag møtes partene rundt forhandlingsbordet.

Formålet med hovedavtalen er å regulere samarbeidsforholdet mellom partene på alle nivåer i statlig sektor. Gjennom hovedavtalen gis arbeidstakerne rett til medbestemmelse, utover hva som er hjemlet i eksempelvis tjenestetvistloven, tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven.

Leder i YS Stat, Pål N. Arnesen, sier det er en målsetting at statlig ansatte på denne måten skal gis en reel innflytelse på hvordan deres arbeidsplass organiseres og hvordan arbeidsmetodene utvikles.
– Hovedavtalen i staten skal være et redskap for å utvikle ledelse, medbestemmelse og arbeidsmiljø, samtidig som den ansatte gis mulighet for faglig og personlig utvikling, sier han.

Les også: – Må fra ord til handling
Les også:
– Nok er nok

Arnesen peker også på at brukt på den rette måten, vil hovedavtalen kunne være et viktig redskap for omstilling, effektivisering og fornyelse av offentlig sektor.
– Det vil ikke være riktig av meg å på dette tidspunktet gå inn på hvilke krav vi tar med oss inn i forhandlingene. Det er likevel ingen hemmelighet at vi fra YS Stat sin side lenge har ment at noen av de største utfordringene knyttet til denne avtalen er hvordan den praktiseres enkelte steder, sier han til Parat24.

Arnesen sier det må være en målsetting for partene at avtalen praktiseres i henhold til formålet, og de intensjonene som er nedfelt gjennom avtalen.
– Det handler blant annet om en inkluderende ledelse, et inkluderende og rettferdig arbeidsliv, et godt tillitsforhold mellom partene og en felles erkjennelse av at en høy organisasjonsgrad er et gode for alle – også arbeidsgiver, sier han.

Last ned:
Hovedavtalen i staten
Les også:
Staten: Nytt personalreglement for alle innen juli 2019

Arnesen sier at mye av det forbundene i YS er opptatt av, godt kan ivaretas og løses gjennom den hovedavtalen som allerede foreligger.
– Det er nok likevel slik at partene både må drøfte og forplikte seg på å følge dette opp, ikke minst for å sikre at vi får en enhetlig praktisering og forståelse av hovedavtalens bestemmelser på alle nivåer i staten, sier han.

Det er representanter fra YS Stat, LO Stat, Unio og Akademikerne som tirsdag møter Kommunal- og regionaldepartementet til forhandlinger om en revisjon av hovedavtalen. Det er forventet at forhandlingene vil avsluttes fredag.

 

Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo