Les

Staten: Nytt personalreglement for alle innen juli 2019

Organisasjon
Forhandler og advokatfullmektig i Parat, Victoria Rynning, minner om nye personalregler som må være på plass før 1. juli. Foto: Parat.
Før sommeren må alle statlige virksomheter ha på plass nye personalreglement som følger den nye statsansatteloven. Et personalreglement etter gammel lov blir ugyldig etter 1. juli.
Av Victoria Rynning Publisert dato 04.04.2019 13:40 redigert 05.04.2019 11:07
Da den nye statsansatteloven trådte i kraft 1. juli 2017, ble det gitt en toårsfrist på å forhandle frem nye personalreglement lokalt. 

Alle virksomheter i staten skal ha et personalreglement. Personalreglementet utfyller bestemmelsene i statsansatteloven og gir også muligheter for lokale tilpasninger.
Personalreglementet skal forhandles mellom arbeidsgiver og organisasjonene i virksomheten, Alle organisasjonene i virksomheten har forhandlingsrett (det gjelder ingen 10 prosent regel som etter hovedavtalen). 

Forenkles
Ifølge den nye loven skal ikke et personalreglement lengre godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Virksomhetene får selv plikt til å sørge for at reglementet til enhver tid holder seg innenfor lovens rammer. Reglementet er gyldig når partene lokalt har inngått avtale.

Dette innebærer også at tillitsvalgte, eller arbeidsgiver, når som helst kan kreve å få revidert et personalreglement.  

Tvistemuligheter
Dersom arbeidsgiver og de tillitsvalgte ikke klarer å bli enige om nytt personalreglement følges reglene i hovedavtalen for tvister, saken løses i særskilt nemnd. 

Regler for ansettelsesråd
Et personalreglement skal inneholde regler om sammensetningen av ansettelsesrådet, som blant annet fatter vedtak om ansettelse og oppsigelser. Etter loven består ansettelsesrådet av representanter for både ansatte og arbeidsgiver. 

Ansettelse uten utlysning
Statsansatteloven åpner for at man kan ansette uten utlysning for inntil seks måneder. 
I tillegg kan partene selv avtale i personalreglementet at ansettelser med varighet inntil ett år ikke skal utlyses. Dette kan man gjøre for alle stillinger, eller bare for enkelte grupper ansatte. For eksempel kan saksbehandlerstillinger unntas fra kravet om utlysning for stillinger inntil ett år, mens lederstillinger må lyses ut etter 6 måneder. 

Ingen overgang fra midlertidig til fast
Det har vært vanlig å ha regler i personalreglementet som åpnet for at midlertidige ansatte kan få fast stilling uten ny offentlig utlysning. Dette er ikke lengre mulig etter ny lov. Stillingen må lyses ut. Dette gjelder også der stillingen allerede har vært lyst ut som midlertidig, og man ønsker å gi fast stilling til den samme personen.  

Veien fra midlertidig til fast ansatt er dermed blitt vanskeligere. Stillingen må enten lyses ut på nytt, den midlertidige ansatte må ha vært i stillingen i over tre år og ha krav på fast stilling etter loven, eller den midlertidige ansettelsen er ulovlig (da har vedkommende krav på fast ansettelse).   

Vedlegg med rutiner for ansettelse
Mange virksomheter har personalreglement som inneholder rutiner rundt ansettelser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er opptatt av at malen for personalreglement skal følges, og mener det er lite rom for å ta inn andre ting i reglementet. 
Det er ikke en omforent tolkning mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedorganisasjonene, noe vi registrerer enkeltforbund i staten er uenige i.
Parat foreslår at rutiner for ansettelse legges som vedlegg til personalreglementet etter drøftinger med organisasjonene, en løsning som er i tråd med forslaget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
Våre medlemsblader
Video

Paratkonferansen 2020

Lønnsoppgjøret i staten: – Kjøpekraften skal sikres

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten