Har du øvrige spørsmål rundt permittering, lønn, ferie og andre rettigheter i denne perioden? Les mer her.

Parat’s lawyers will help you with your employee rights regarding lay-offs as a result of the pandemic. You’ll find straightforward answers to your questions in English here 

Hva er permittering? 
Permittering er arbeidsgivers ensidige rett til å avbestille arbeidsplikten din for å slippe å betale lønn. Når du blir permittert, opphører derfor både din arbeidsplikt og arbeidsgivers lønnsplikt for en periode. Utover dette består arbeidsavtalen og arbeidsforholdet også når du er permittert. 

Hva skal til for å permittere? 
Det skal selvsagt mye til før arbeidsgiveren din på denne måten ensidig kan endre arbeidsavtalen. I hvilke situasjoner arbeidsgiver kan permittere ansatte, står i hovedavtalen. Kravet er at det må oppstå forhold hos arbeidsgiver som gjør at de ikke lenger kan benytte arbeidskraften arbeidstakerne. Eksempel kan være mangel på kunder, oppdrag, stans i maskiner, eller manglende råstoffer. I tillegg må bedriftens problemer med å kunne bruke arbeidskraften være forbigående eller midlertidig. Er bedriftens problem mer varig, må arbeidsgiver gå til oppsigelse og nedbemanninger. 

Blir jeg helt permittert eller delvis? 
Du kan både bli helt og delvis permittert.  Hvis du ikke blir helt permittert og delvis må jobbe, er det viktig å huske på at du må minst være permittert i 50 prosent før du får rett på penger fra NAV når du er permittert. I forbindelse med korona-krisen ble det innført en midlertidig ordning, der kravet til arbeidsreduksjon ble satt ned til 40 %. Denne ordningen har nå opphørt, og man er tilbake til hovedregelen om at man må være minst 50  permittert for å kunne motta dagpenger.

Men denne grensen er skarp. Jobber du mer enn denne grensen, mister du all rett til permitteringslønn i den perioden du jobber mer (14 dager). 

Hvilken frist eller varsling må arbeidsgiver gi meg før permittering? 
Hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dager. I den situasjonen samfunnet befinner seg i dag, kan arbeidsgiver etter en helt konkret vurdering av hvordan situasjonen rammer bedriften bruke unntaket og varsle med to dager.

Fristen beregnes fra dagen etter du har mottatt varselet. Dersom du mottok varselet i dag, skal det gå 14 eller to hele kalenderdager før du går ut i permittering.   

Hva må jeg gjøre når jeg får varsel om permittering? 
Du må kontakte NAV og melde deg som permittert.  Bruk varselet som bevis. 

Hva får jeg utbetalt som permittert? 
Frem til du er permittert, altså ut varslingsfristen, skal du ha normal lønn og arbeide normalt for arbeidsgiver.  Når varslingsfristen er ute, er du permittert.

Reglene om lønn fra arbeidsgiver under permittering har blitt endret flere ganger siden mars 2020. Ved permittering som er satt i verk etter 1. september 2020, skal du fortsette å motta full lønn fra arbeidsgiver i 10 dager. Dette følger av lov om lønnsplikt under permittering.

Deretter vil du kunne mottar du dagpenger, dersom vilkårene for dette er oppfylt. Dagpenger gis nå med en forhøyet dagsats på 80 prosent av lønn opp til 3 G og 62,4 prosent av lønn mellom 3 og 6G. Den forhøyede dagsatsen gjelder frem til 1. april 2021. 

Etter du har vært permittert i 30 uker innenfor en periode på 18 måneder, inntrer arbeidsgiverperiode II. Arbeidsgiver vil da ha lønnsplikt i fem kalenderdager unntatt lørdag og søndag, og det tas ikke hensyn til sykdom, fravær eller arbeid. Denne regelen trer i kraft 1. januar 2021.

Dagpengene stanses automatisk når arbeidsgiverperiode II inntrer, og gjenopptas automatisk etter utløpet av perioden.

Hvilke plikter har jeg som permittert? 
Når du er permittert, har du de samme pliktene som andre på dagpenger.  Det betyr at du hver 14. dag må fylle ut meldekort til NAV der du dokumenterer hvor mye eller lite du jobber.  Som påpekt over, vil perioder der du arbeider mer enn grensen på 50 prosent innebære at du i den perioden mister all permitteringslønn.

Ettersom arbeidsavtalen fortsatt består når du er permittert, kan du bli kalt tilbake på arbeid igjen med kort varsel (kun dager). Likevel kan du ta annet arbeid når du er permittert, men dette må opplyses om på meldekortet og til arbeidsgiver.  

Hvem kan permitteres?  

o    Alle arbeidstakere kan permitteres.

o    Ansiennitet kan fravikes ved saklig grunn når man velger ut hvem som først skal permitteres.

o    Tillitsvalgte kan også permitteres, men det skal i utvelgelsen tas hensyn til den særlige stillingen tillitsvalgte har i drøftinger og forhandlinger under permittering.

o    Sykemeldte kan også permitteres, men de fortsetter på sykepenger selv om de blir permittert (100 prosent av årslønn opp til 6 G gjennom hele perioden)

o    Er du i fødselspermisjon kan du også permitteres. Du beholder din ytelse fra NAV under permittering, men kan miste ekstraytelser fra egen arbeidsgiver etter at du er permittert (for eksempel retten til full lønn også over 6 G).

o    I omsorgspermisjon kan du også permitteres, men beholder din ytelse slik den var. 

o    De som allerede er i oppsigelse kan som utgangspunkt ikke permitteres.


Hva skjer om jeg blir syk etter at jeg er permittert? 
Da skjer det egentlig ingenting. Du får rett til sykepenger i stedet, men sykepengene settes til samme beløp som det du får som permittert. Etter at permitteringen er over, og dersom du da fortsatt er syk, får du normale sykepenger regnet ut fra lønnen før du ble permittert. 

Hva skjer med min fødselspermisjon som jeg skal ut i etter at jeg er permittert? 
Du har rett på fødselspermisjon med de rettigheter som følger av folketrygdloven. Men ekstraytelser fra arbeidsgiver får du ikke (for eksempel rett på full lønn også over 6 G i denne perioden). 

Hva skjer om jeg vil slutte mens jeg er permittert? 
Du har rett til å si opp med vanlig frist.  Da går du i utgangspunktet over i oppsigelsestid med lønn. Etter arbeidsgiverperioden (hvor arbeidsgiver betaler permitteringslønn) har du under permittering rett til å si opp med 14 dagers varsel. Dette følger av arbeidsmiljøloven. Har du vært permittert i over 3 måneder og inntil videre, kan du fratre uten oppsigelsesfrist dersom du sier opp for å gå over i annet arbeid. Dette følger av hovedavtalen.

Hva skjer om arbeidsplassen går konkurs mens jeg er permittert? 
Da vil en bostyrer (en advokat som på oppdrag fra domstolen tar over styringen av virksomheten) måtte vurdere om du skal sies opp eller om de vil fortsette driften. Arbeidsforholdet avsluttes derfor ikke automatisk og direkte ved konkurs. Dine lønnskrav (for eksempel feriepenger) som eventuelt ikke dekkes av boet, vil du også kunne fremme overfor lønnsgarantifondet. Lønnsgarantifondet dekker ikke krav over 6 G, altså ikke krav på mer enn drøye 199 000 kroner. 

Les mer om dine rettigheter som arbeidstaker her.