I dag er ansvaret for NAV delt mellom staten og kommunene. Fremskrittspartiet foreslår at dette partnerskapet avvikles, og at samtlige ytelser og tjenester i NAV legges under statlig styring. Parat NAV-leder Agathe Osland Hellesen sier Parat NAV stiller seg bak forslaget.
– Vi gir vår fulle støtte til forslaget. Nå håper vi regjering og storting er rede til å fatte vedtak om nytt veivalg, sier hun.

Forskjellsbehandling
Fremskrittspartiets forslag var gjenstand for høring i Stortinget torsdag 25. februar, hvor Parat NAV var blant deltakerne. Parat NAV har alltid hatt tro på at en styringslinje ville være det beste for NAV.
– Partnerskapet en ineffektiv modell. Det ligger mye energitap i prosesser opp gjennom årene for å få dette partnerskapet til å fungere, og det er på mange måter ineffektivt, sier Hellesen.
– Ulike arbeidsvilkår og tilganger i ulike saksbehandlingssystemers er en klar tidstyv, og fører til energi- og ressurstap i NAV- kontorene.  De ansatte opplever forskjellsbehandling, men jobber lojalt for å levere sømløse tjenester – man jobber på hverandres fagfelt, utfører likt arbeid, men har ikke like arbeidsvilkår, rettigheter og lønn, sier hun.

Ikke optimalt
Forslagsstillerne mener NAV-reformens formål fortsatt er riktig, men at organiseringen og ansvarsdelingen mellom stat og kommune har vist seg å ikke være optimal.
– Det er viktig at brukerne kan føle seg trygge på at de får rett ytelse til rett tid, uavhengig av bostedskommune, og at myndighetene sikrer at fellesskapets midler forvaltes på en god måte og i tråd med formålet i NAV-reformen, heter det i forslaget, som skal behandles i Stortinget 22. mars.

Se redigert opptak av høringen her: