Ekspertgruppen som har utredet fremtidig organisering av luftambulansetjenesten ble utnevnt for å vurdere dagens modell opp mot andre driftsformer. Bakgrunnen var utfordringene ved operatørbyttet i ambulanseflytjenesten i 2018/2019, og hvordan dette har påvirket beredskapssituasjonen, særlig i Nord-Norge.

Ønsker forbedringer av dagens modell
Ekspertgruppens leder, Sven Ole Fagernæs, sier gruppen har lagt vekt på hvilken modell som best løser utfordringene som er identifisert.
– Dette blir best ivaretatt gjennom forbedringer av dagens modell, der operativ drift også i framtiden blir ivaretatt av profesjonelle luftfartsorganisasjoner etter anbudskonkurranse, sier han.

Spørsmålet om virksomhetsoverdragelse og usikkerheten for dem som var ansatt i virksomheten, var ifølge Fagernæs en av de viktigste årsakene til uroen ved operatørbyttet. Utvalget har sett på rettsakene rundt avgjørelsene om operatørbyttet var en virksomhetsoverdragelse.

Parat-rettsak blant kildene
Blant disse var en Parat-seier i lagmannsretten, ført for elleve Parat-medlemmer av Parat-advokatene Lene Liknes Hansen og Christen Horn Johannessen. Bakgrunnen for saken var at Norsk Luftambulanse, som ny arbeidsgiver, ikke ville anerkjenne at reglene om virksomhetsoverdragelse kom til anvendelse etter at selskapet hadde overtatt virksomheten til Lufttransport Rotor Wing.
– Norsk Luftambulanse ble arbeidsgiver for disse elleve ansatte i forbindelse med at selskapet overtok operatøransvaret for luftambulansetjenesten sommeren 2018. Nå har Borgarting lagmannsrett, i en enstemmig dom, gitt ansatte rett til å ta med seg rettigheter og plikter fra tidligere arbeidsgiver, uttalte Horn Johannessen til Parat24 etter dommen falt i januar i år.

Arbeidstakere bør få beholde jobb og rettigheter
For å forbedre dagens modell foreslås det forbedringer i anskaffelsesprosessen, og at det stilles krav i kontrakten om gradvis overføring av baser ved operatørbytte. Fagernæs presenterte også utvalgets ønske om å se på muligheten for å stille forhåndsvilkår om at arbeidstakerne får beholde både jobben og rettigheter også dersom det skjer et bytte av operatør.
– Videreføring av arbeidsavtalene er viktig for opprettholdelsen av en trygg ambulansetjeneste, sier han.

Ekspertgruppen mener også at det ved framtidige kontrakter på nytt bør vurderes om det skal være to operatører i ambulansehelikoptertjenesten, og at det bør være færre helikoptertyper enn det er i dag. Det er også forslag om tiltak for å forbedre kvalitet, kommunikasjon og informasjonsflyt.
– Med disse endringene mener vi det blir lagt til rette for å løse utfordringene med anbudsprosessene og operatørbytter, sier Fagernæs.

Fremlegges for Stortinget i høst
Rapporten skal nå sendes ut på høring. Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie er ambisjonene å legge frem en tilrådning til Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet til høsten.