Våre dyktige tillitsvalgte i vaktbransjen har etablert faste møter med ledelsen der de har reell medinnflytelse og diskuterer alle forhold som påvirker arbeidsplassen og den daglige drift. De er representert i turnusutvalg som utarbeider turnusplaner og i vernetjenesten.

Et medlemskap i Parat er først og fremst en forsikring som sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt på arbeidsplassen. Med stadig hyppigere krav til endring, effektivitet og omstilling er det viktigere enn noen gang å ha en slagkraftig og synlig fagforening i ryggen. Parat er partipolitisk uavhengig og er tilsluttet YS.

Hva får du som medlem i Parat?
Du får mange engasjerte og dyktige tillitsvalgte som selv arbeider som vekter. De er alltid til stede når våre medlemmer har behov for bistand enten det er sykeoppfølgingsmøter, personalsamtaler, eller drøftelsesmøter der arbeidsgiver vurderer omplassering/oppsigelse. Parat har dessuten ansatt 15 advokater og jurister som bistår våre tillitsvalgte og våre medlemmer.

Advokatene har lang erfaring med store omstillingssaker og nedbemanninger, samt bred prosedyreerfaring. Dette innebærer at tillitsvalgte og medlemmer umiddelbart får direkte tilgang til juridisk spisskompetanse, noe som ofte er helt avgjørende for at en problemstilling skal få best mulig utfall.

Parats advokater prosederer saker for medlemmer og klubber i alle rettsinstanser. Dersom en sak kjøres for domstolen, løper ikke medlemmet eller klubbene økonomisk risiko. Parat dekker advokatutgiftene og kostnadene dersom saken tapes og medlemmet/klubben dømmes til å betale motpartenes omkostninger (utgiftene til egen advokat, samt motpartenes saksomkostninger, kan fort komme opp i 500 000 kroner allerede i første rettsinstans).

I tillegg til full juridisk bistand i arbeidsforholdet, yter Parats advokater noe bistand til fritt rettsråd hvert år. Eksempel på fritt rettsråd-saker er spørsmål i forbindelse med arv og testament, samboeravtaler, bolig- og forbrukersaker.

Dersom sakene ikke er for omfattende, bistår advokatene med å lage for eksempel et testament, samboeravtale, eller ektepakt. Medlemmer som bruker tilbudet om fritt rettsråd vil fort kunne spare et par tusen kroner i året.

Parat gir en generell driftsstøtte pr. medlem pr. år tilbake til klubbene. Ut over dette beløpet kan klubbene søke årlig økonomisk støtte til interne prosjekter, konferanser, årsmøte, mm.

Parats mål er å være den beste arbeidstakerorganisasjonen i Norge, og dette målet er lagt til grunn i arbeidet med å etablere et utviklingsprogram for våre tillitsvalgte. Gjennom dette programmet blir våre tillitsvalgte i stand til å ivareta medlemmenes interesser på en best mulig måte. Du får de beste tillitsvalgte!