Hovedavtalen mellom NHO og YS

Vekteroverenskomsten (NHO/NHO Service - YS/Parat)