Ifølge rapporten nådde ingen av de seks lagmannsrettene målet om å behandle straffesaker i løpet av tre måneder i snitt i 2018. 20 tingretter nådde heller ikke målet, og utviklingen går i feil retning.
– Faktisk ser vi at avstanden til Stortingets mål har økt, sa riksrevisor Per-Kristian Foss, da han la fram rapporten i oktober.

Riksrevisjonen påpeker at domstolene kunne vært mer effektive og dermed behandlet 8 prosent flere saker med de ressursene de har.

– Trange budsjetter
Direktør Sven Marius Urke i Domstolsadministrasjonen (DA) pekte på at sakene blir stadig mer krevende, samtidig som budsjettene er trange.
– Dette ser ikke ut til å bli noe bedre. Det har vært en jevn nedtrapping av ressursene til domstolene de siste årene, og vi venter ikke at budsjettet for 2021 kommer til å bli bedre, sier justispolitisk talsperson Petter Eide (SV).

Det skyldes regjeringens såkalte ABE-reform, et flatt kutt på 0,5 prosent i offentlige budsjetter som skal tvinge etatene til å kutte byråkrati og bli mer effektive.
– Saksbehandlingstiden blir lengre, men Domstolsadministrasjonen påpeker også at man frykter for dårligere kvalitet. Det blir ikke god nok tid til å gå grundig nok inn i sakene. Da vil jeg si at det er et rettssikkerhetsproblem, sier Eide til NTB.

– Kuttet til beinet
Før jul varslet Domstolsadministrasjonen planer om å kutte 210–220 årsverk innen 2024.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener imidlertid at domstolsstrukturen er hovedårsaken til at sakene ikke blir behandlet i tide. Regjeringen har satt i gang et arbeid med omorganisering, og Domstolsadministrasjonen foreslo i høst å redusere dagens 60 tingretter til 22.

Kallmyr møtte i høringen på tirsdag. Det samme med domstolsdirektør Urke og representanter for Dommerforeningen, Advokatforeningen og Politijuristene.

I skyggen av NAV-skandalen?
Eide bekymrer seg for at Riksrevisjonens rapport, og ikke minst en rapport fra Sivilombudsmannen som handler om bruk av isolasjon i fengslene, skal havne i skyggen av Nav-saken. Alle tre behandles av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité denne våren.
– De har 10 000 sider med NAV-papirer. De to andre sakene som det skal være høring om på tirsdag, drukner. Timingen er veldig uheldig, sier Eide.